11.10.2023
ID: 5892upozornenie pre užívateľov

Akt o interoperabilnej Európe: členské štáty sa dohodli na spoločnej pozícii s cieľom zabezpečiť v celej EÚ efektívnejšie digitálne verejné služby

Predstavitelia členských štátov (Coreper) dosiahli dohodu o spoločnej pozícii k navrhovanému právnemu predpisu týkajúcemu sa opatrení na zabezpečenie vysokej úrovne interoperability verejného sektora v celej EÚ (akt o interoperabilnej Európe). Cieľom pozície je vytvoriť sieť vzájomne prepojených digitálnych verejných správ a urýchliť digitálnu transformáciu európskeho verejného sektora.

Ciele návrhu

Cieľom návrhu nariadenia je vytvoriť nový rámec spolupráce pre orgány verejnej správy EÚ, ktorý má zabezpečiť plynulé cezhraničné poskytovanie verejných služieb a stanoviť podporné opatrenia v záujme inovácie a zlepšenia výmeny zručností a znalostí.

Navrhovaným nariadením sa vytvorí štruktúra riadenia interoperability, ktorou sa vytvorí ekosystém spoločných riešení interoperability pre verejný sektor EÚ. Orgány verejnej správy v EÚ a iné zainteresované strany budú môcť k takýmto riešeniam prispievať a opakovane ich využívať, spoločne inovovať a vytvárať pridanú hodnotu.

Hlavné prvky zachované z návrhu Komisie

V spoločnej pozícii Rady sa zachováva všeobecné zameranie návrhu Komisie, konkrétne pokiaľ ide o:

  • pravidlá zabezpečujúce štruktúrovanú spoluprácu v EÚ, kde sa orgány verejnej správy s podporou verejných a súkromných aktérov združujú v rámci projektov, za ktoré spoločne zodpovedajú členské štáty, ako aj regióny a mestá
  • rámec viacúrovňového riadenia pod vedením riadiaceho výboru pre interoperabilnú Európu, ktorý má poverenie okrem iného dosiahnuť dohodu o spoločných opakovane použiteľných zdrojoch
  • zdieľanie a opakované používanie riešení interoperability, ktoré sú založené na jednotnom kontaktnom mieste pre riešenia a komunitnú spoluprácu (tzv. portál interoperabilnej Európy) a podporené opatreniami v záujme inovácie a zlepšenia výmeny zručností a znalostí

Zmeny zavedené Radou

V znení Rady sa menia rôzne časti návrhu Komisie. Medzi hlavné zmeny patrí:

  • jasnejšie vymedzenie rozsahu pôsobnosti navrhovaného právneho predpisu
  • objasnenia týkajúce sa cieľov a podmienok povinného posudzovania interoperability, ktorým sa má dosiahnuť súlad so zásadami proporcionality a subsidiarity
  • zosúladenie s aktom o umelej inteligencii, pokiaľ ide o regulačné prostredia, a zjednotenie so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR)
  • silnejšia úloha riadiaceho výboru pre interoperabilnú Európu, ktorý je jadrom novej štruktúry riadenia zriadenej nariadením

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk