19.2.2016
ID: 3224upozornenie pre užívateľov

Bezpečnejšie osobné ochranné prostriedky, plynové spotrebiče a lanovkové zariadenia

Rada aktualizovala pravidlá vnútorného trhu týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov, plynových spotrebičov a lanovkových zariadení, aby sa zvýšila bezpečnosť spotrebiteľov a zabezpečila spravodlivá hospodárska súťaž medzi spoločnosťami. Novými pravidlami sa takisto zlepší dohľad orgánov verejnej moci nad trhom bez zbytočného zaťaženia a dodatočných nákladov pre priemysel. Konečné prijatie troch nariadení 12. februára 2016 zo strany Rady nadväzuje na dohody medzi Radou a Európskym parlamentom v prvom čítaní z októbra 2015. Nariadenia sa uverejnia v Úradnom vestníku EÚ.

Osobné ochranné prostriedky

Osobné ochranné prostriedky chránia pred všetkými druhmi nebezpečenstiev (ako sú napr. vysoká teplota, plamene, chemikálie, lietajúce častice, mechanické otrasy atď.) vyskytujúcimi sa v rôznych prostrediach, či už doma, v práci alebo pri športe.

Patria sem napríklad tieto ochranné prostriedky: na ochranu hlavy/tváre/očí (ochranné prilby, chrániče uší, okuliare), ochranu dýchacích ciest (plynové a prachové masky), telovú ochranu (odev poskytujúci ochranu pred chemikáliami, oblečenie na motocykel a reflexné vesty), ochranu rúk/nôh/chodidiel (záhradnícke rukavice, nákolennice, bezpečnostná obuv). Nové nariadenie sa vzťahuje aj na lapky, ale rukavice na umývanie riadu na súkromné účely nepatria do jeho rozsahu pôsobnosti.

Novým nariadením sa aktualizujú platné pravidlá v smernici 89/686/EHS. Nové pravidlá sa vzťahujú na každú jednotlivú položku, ktorá má byť uvedená na trh EÚ a/alebo do používania na trhu EÚ po prvýkrát.

Stanovujú sa nimi požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia a postupy posudzovania zhody, ktoré musia dodržiavať výrobcovia. Tieto postupy závisia od stupňa rizika. Na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, sa umiestni „označenie CE“.

Plynové spotrebiče

Cieľom nového nariadenia je zabezpečiť, aby plynové spotrebiče a ich príslušenstvo spĺňali požiadavky platné v celej EÚ na vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti osôb, domácich zvierat a majetku, ako aj racionálne využívanie energie.

Medzi typické spotrebiče spaľujúce plynné palivá patria kotle, plynové variče/pece/grily a terasové ohrievače.

K plynovým spotrebičom a príslušenstvu sa bude na základe nového nariadenia prikladať štandardné vyhlásenie EÚ o parametroch, ktorým sa preukáže, že spĺňajú jednotný súbor požiadaviek.

Nariadením sa aktualizujú platné pravidlá v smernici o plynových spotrebičoch (2009/142/ES). Vzťahujú sa na spotrebiče, ktoré majú byť uvedené na trh EÚ a/alebo do používania po prvýkrát.

Lanovkové zariadenia

Medzi hlavné typy lanovkových zariadení patria pozemné lanovky, kabínkové lanovky, sedačkové lanovky, kyvadlové lanovky, lanovky typu funitel, kombinované zariadenia pozostávajúce z viacerých lanovkových typov.

Zásadnými kritériami pri určovaní rozsahu pôsobnosti smernice 2000/9/ES, ktorá sa vzťahuje na zariadenia vyrobené a uvedené do prevádzky od 3. mája 2004, sú pohon pomocou lana a funkcia dopravy osôb.

Novým nariadením sa nahrádza smernica 2000/9/ES, ktorá už rieši bezpečnosť, životné prostredie a požiadavky trhového súladu, a zabezpečí sa ním väčší súlad pravidiel v celej EÚ.

Lanovkové zariadenia sú špecifické zariadenia prispôsobené na miestne podmienky a napojené na pevnú infraštruktúru a pojazdné stroje. Bezpečnostné komponenty a podsystémy podliehajú pravidlám voľného pohybu tovaru a posúdeniu zhody a vyhláseniu o zhode.

Zdroj: TS Rada EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk