10.11.2022
ID: 5591upozornenie pre užívateľov

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike

Na Odporúčanie Rady Európy CM/Rec (2018)8 o restoratívnej justícii v trestných veciach reagovalo Ministerstvo spravodlivosti SR projektom, ktorý aktuálne rieši pod názvom: Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike (ďalej len „ADR“).

Expertná skupina riešiteľov, ktorú zvolal na pracovné stretnutie minulý týždeň štátny tajomník ministerstva Peter Sepeši prezentovala a sumarizovala získané dáta a postupy v projektových aktivitách  a množstvo aktuálnych poznatkov a odporúčaní z európskeho prostredia. Tieto sa priebežne analyzujú a následne implementujú do aplikačnej praxe.

Restoratívna justícia, jej programy a jednotlivé procesy sa ukazujú ako správna cesta justičného systému v podmienkach SR. Ide o efektívny prístup k justícii  ako celku, ktorý v Európe má už dlhodobú tradíciu. Samotný projekt „ADR“ v trestnej oblasti a jeho výsledky sú mimoriadne dôležité aj preto, že Ministerstvo spravodlivosti SR pripravuje veľkú novelu Trestného zákona, ktorej cieľom je vytvoriť legislatívne predpoklady pre zavedenie prvkov restoratívnosti do procesov pôsobenia štátu na subjekty dotknuté trestným činom v rámci trestného konania. Podstatou tejto zmeny je, aby sa páchateľ, obeť a ďalší dotknutí členovia spoločnosti aktívne zúčastnili na riešení záležitostí vyplývajúcich z trestného činu pod odborným vedením probačného a mediačného úradníka, ktorý je v pozícii nestrannej a neutrálnej osoby. Hlavným cieľom Ministerstva spravodlivosti SR je zrýchliť trestné konanie v prípravnom konaní tak, aby poškodený /obeť trestného činu mala uspokojené svoje potreby v rozsahu, na ktorom sa dohodla s páchateľom trestného činu v rámci restoratívneho procesu. Aby sme mohli hovoriť o restoratívnej justícii, potrebujeme sa spoločne naučiť restoratívne rozmýšľať o trestnom čine, o jeho následkoch, dotknutých osobách a postupoch, ktoré podstatu restoratívnosti naplnia. Na to sa však musíme pripraviť, aby sme vedeli, čo spoločnosti restoratívna justícia a jej služba prinesie a na druhej strane aké požiadavky na policajtov, sudcov, prokurátorov, probačných a mediačných úradníkov a ďalší personál justície bude predstavovať, aby sme dokázali naplniť jej podstatu a tomu prispôsobiť cielené vzdelávanie, vzorové postupy a metodiku.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk