8.2.2024
ID: 5988upozornenie pre užívateľov

Čas kriminalizovať nenávistné prejavy a trestné činy z nenávisti podľa práva EÚ

Poslanci vyzývajú Radu, aby konečne dosiahla pokrok v oblasti právnych predpisov s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany pred nenávisťou pre všetkých v Európe.

Rada by mala prijať rozhodnutie o zahrnutí nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti medzi trestné činy v zmysle článku 83 ods. 1 ZFEÚ (tzv. trestné činy EÚ) do konca súčasného volebného obdobia, uvádza Parlament v správe prijatej vo štvrtok 397 hlasmi za, pričom 121 bolo proti a 26 sa zdržalo hlasovania. Ide o mimoriadne závažné trestné činy s cezhraničným rozmerom, pre ktoré Parlament a Rada môžu stanoviť minimálne pravidlá na vymedzenie trestných činov a sankcií.

Potreba jednotného prístupu k boju proti nenávisti

Poslanci sa snažia zabezpečiť univerzálnu ochranu pre všetkých s osobitným zameraním na osoby, ktoré sú najčastejšie cieľom týchto prejavov a zraniteľné skupiny a komunity. Trestné zákony členských štátov sa v súčasnosti zaoberajú nenávistnými prejavmi a trestnými činmi z nenávisti rôznymi spôsobmi, zatiaľ čo pravidlá platné v celej EÚ sa uplatňujú len vtedy, ak sú takéto trestné činy spáchané na základe rasy, farby pleti, náboženstva, pôvodu alebo národného či etnického pôvodu.

S nenávisťou na vzostupe v Európe uplynuli dva roky od predloženia príslušného návrhu Komisie a Rada v ňom nedosiahla žiadny pokrok. Poslanci žiadajú, aby sa „premosťovacie doložky“ používali na prekonanie prekážok, ktoré predstavuje potreba jednomyseľnosti.

Zohľadnenie okolností, ktorým čelia obete

Parlament vyzýva Komisiu, aby zvážila „otvorený“ prístup, v rámci ktorého by sa dôvody diskriminácie neobmedzovali na uzavretý zoznam s cieľom zabezpečiť, aby sa pravidlá vzťahovali na incidenty motivované novou a meniacou sa sociálnou dynamikou. Zdôrazňuje, že sloboda prejavu, ktorá je kritická, sa nesmie využívať ako štít pre zakrytie nenávisti, a zdôrazňuje, že zneužívanie internetu a obchodný model platforiem sociálnych médií prispievajú k šíreniu a posilňovaniu nenávistných prejavov.

Poslanci tiež žiadajú, aby sa osobitná pozornosť venovala maloletým osobám, a to aj pri šikanovaní v školách a kyberšikane, a chcú, aby sa vytvoril pevný rámec pre obete s prierezovým prístupom, odbornou prípravou príslušných odborníkov a opatreniami na zabezpečenie bezpečného prístupu k spravodlivosti, špecializovanej podpore a odškodneniu, ako aj bezpečného prostredia na zvýšenie počtu hlásení o incidentoch.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Maite Pagazaurtundúa (Renew, Španielsko) uviedla: „Okrem toho, že chýba komplexný európsky právny rámec na boj proti nenávistným prejavom a trestným činom z nenávisti, čelíme novej sociálnej dynamike, prostredníctvom ktorej sa veľmi rýchlo vyvíja normalizácia nenávisti. Musíme sa chrániť ako spoločnosť a ľudí, ktorí sú napadnutí, prenasledovaní a obťažovaní, a zároveň reagovať na radikálne siete a extrémnu polarizáciu, ktoré poskytujú úrodnú pôdu pre správanie porušujúce základné práva. Žiadame Radu, aby konečne dala zelenú právnym predpisom proti trestným činom z nenávisti a nenávistným prejavom na úrovni EÚ, a to vždy v súlade so zásadou proporcionality a pri zaručení slobody prejavu občanov.“

Zdroj: TS Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk