4.6.2013
ID: 278upozornenie pre užívateľov

Celoúnijná občianskoprávna ochrana obetí

Obete prenasledovania, obťažovania alebo rodového násilia, ktorým bola priznaná ochrana na území jedného členského štátu, budú rovnako chránené aj pri vycestovaní alebo presťahovaní sa do iného štátu v rámci EÚ, a to bez časovo náročných formalít. Vyplýva to z legislatívy, ktorú schválil Európsky parlament. Nové pravidlá doplnia trestnoprávnu ochranu obetí na základe smernice o európskom ochrannom príkaze (EPO).

Nariadenie, ktoré bude priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, zabezpečí obetiam zachovanie ochrany priznanej jedným členským štátom pri krátkodobých cestách alebo presťahovaní sa do iného členského štátu EÚ. Nové pravidlá tiež zjednodušia systém podávania žiadostí o ochranu odstránením nepotrebných formalít.

"Proces žiadania o ochranu musí byť pre obete priamočiarejší tak, aby boli chránené kedykoľvek cestujú alebo sťahujú sa z jedného členského štátu do iného," uviedla Antonyia Parvanova (ALDE, BG), ktorá je jednou z parlamentných spravodajcov nariadenia o vzájomnom uznávaní ochranných opatrení v občianskych veciach. "Dôležitou súčasťou tejto ochrany je zaistenie podpory špecialistov a riadne vyškolených úradníkov pre obete rodového násilia kdekoľvek v EÚ," dodala.

Ďalší parlamentný spravodajca Antonio López- Istúriz (EPP, ES) uviedol: "Chceme zabezpečiť, aby všetky obete zločinov boli chránené a zároveň sa mohli voľne pohybovať po EÚ. To nám umožní posilniť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Únii. Som hrdý na to, že najmä ženám a deťom môžeme ponúknuť lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť."

Nové nariadenie, ktoré sa vzťahuje na hrozby voči telesnej alebo duševnej integrite, vrátane ohrozenia osobnej slobody, bezpečnosti a sexuálnej integrity, dopĺňa trestnoprávnu ochranu obetí na základe smernice o európskom ochrannom príkaze (EPO). Oba nástroje pokrývajú najširší možný súbor ochranných opatrení poskytovaných členskými štátmi.

Koniec časovo náročným procedúram

Nariadenie s cieľom zabezpečiť uznávanie a vykonávanie ochranných opatrení naprieč EÚ zavádza štandardný viacjazyčný formulár, ktorý bude poskytovať všetky nevyhnutné informácie. Jeho využitie by malo znížiť náklady na preklad na minimum tak, aby vo väčšine prípadov nevznikli chránenej osobe žiadne dodatočné náklady.

Ďalší postup

Nariadenie by malo vstúpiť do platnosti 11. januára 2015, predtým ho však ešte musí potvrdiť Rada EÚ (ministri členských štátov). Nebude však platiť na území Dánska, ktoré sa na jeho uplatňovaní odmietlo podieľať.


Zdroj: Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk