Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
23.6.2020
ID: 4810upozornenie pre užívateľov

Cestujúci v leteckej doprave, ktorému bola poskytnutá náhrada za zrušenie letu a ktorý prijal ponuku presmerovania na iný let, má právo na náhradu z dôvodu meškania tohto presmerovaného letu

Cestujúci podali proti spoločnosti Finnair žalobu, ktorou sa domáhali, aby bola poslednej uvedenej leteckej spoločnosti uložená povinnosť na základe nariadenia o cestujúcich v leteckej doprave[1] zaplatiť každému z nich sumu 600 eur, zvýšenú o úroky, z dôvodu zrušenia pôvodného letu z Helsínk do Singapuru.

Cestujúci si v spoločnosti Finnair rezervovali priamy let s odletom z Helsínk (Fínsko) do Singapuru. Tento let, rezervovaný na 11. októbra 2013 o 23.55 hod., bol zrušený z dôvodu technickej poruchy na lietadle. Po prijatí ponuky predloženej spoločnosťou Finnair boli cestujúci presmerovaní na let z Helsínk do Singapuru s prestupom v Čchung-čching (Čína) s plánovaným odletom v nasledujúci deň, a to 12. októbra 2013 o 17.40 hod., s plánovaným príletom do Singapuru 13. októbra o 17.25 hod. Prevádzkujúcim leteckým dopravcom pre presmerovaný let na trase Helsinki ‒ Čchung-čching ‒ Singapur bola Finnair. Z dôvodu poruchy na posilňovači riadenia kormidla dotknutého lietadla však presmerovaný let meškal. V dôsledku toho prileteli cestujúci do Singapuru 14. októbra 2013 o 00.15 hod.

Cestujúci podali proti spoločnosti Finnair žalobu, ktorou sa domáhali, aby bola poslednej uvedenej leteckej spoločnosti uložená povinnosť na základe nariadenia o cestujúcich v leteckej doprave1 zaplatiť každému z nich sumu 600 eur, zvýšenú o úroky, z dôvodu zrušenia pôvodného letu z Helsínk do Singapuru. Okrem toho sa domáhali, aby bola spoločnosti Finnair uložená tiež povinnosť zaplatiť každému z nich sumu 600 eur, zvýšenú o úroky, z dôvodu viac ako trojhodinového meškania pri prílete presmerovaného letu na trase Helsinki ‒ Čchung-čching ‒ Singapur.Finnair im priznala náhradu vo výške 600 eur za zrušenie pôvodného letu z Helsínk do Singapuru. Táto spoločnosť však odmietla vyhovieť ich druhej žiadosti o náhradu z dôvodu na jednej strane preto, že nemajú právo domáhať sa druhej náhrady podľa nariadenia, a na druhej strane preto, že presmerovaný let meškal z dôvodu „mimoriadnych okolností“ v zmysle tohto nariadenia. Posledná uvedená spoločnosť tvrdí, že sa vyskytla porucha na jednom z troch posilňovačov riadenia kormidla umožňujúceho ovládanie lietadla uskutočňujúceho let, a v tejto súvislosti spresňuje, že výrobca lietadla oznámil, že niekoľko strojov tohto typu malo skrytú výrobnú alebo konštrukčnú chybu, ktorá sa týkala posilňovačov riadenia kormidla. Okrem toho je posilňovač riadenia kormidla tzv. súčiastkou „on condition“, ktorá sa nahrádza novou súčiastkou iba z dôvodu poruchy predchádzajúcej súčiastky.

Za týchto podmienok sa Helsingin hovioikeus (Odvolací súd Helsinki, Fínsko) Súdneho dvora pýta, či cestujúci v leteckej doprave, ktorému bola poskytnutá náhrada z dôvodu zrušenia letu a ktorý prijal ponúknutý presmerovaný let, má nárok na poskytnutie náhrady z dôvodu meškania presmerovaného letu, ak toto meškanie dosiahne počet hodín, ktorý zakladá právo na náhradu, a ak letecký dopravca presmerovaného letu je ten istý ako letecký dopravca zrušeného letu.

V tejto súvislosti Súdny dvor konštatuje, že nariadenie neobsahuje nijaké ustanovenie, ktorého cieľom je obmedziť práva cestujúcich, ktorí sú presmerovaní, ako je to vo veci samej, vrátane prípadného obmedzenia ich práva na náhradu.

Z toho vyplýva, že na základe judikatúry Súdneho dvora má cestujúci v letecké doprave, ktorý po tom, čo prijal presmerovaný let ponúknutý leteckým dopravcom v nadväznosti na zrušenie jeho letu, doletel do svojho cieľového miesta o tri alebo viac hodín neskôr, než bol čas príletu pôvodne plánovaný týmto leteckým dopravcom pre presmerovaný let, právo na náhradu.

Cestujúci, ktorí boli vystavení zrušeniam alebo veľkým meškaniam, takéto nepohodlie utrpeli tak vo vzťahu k zrušeniu ich pôvodne rezervovaného letu, ako aj neskôr z dôvodu veľkého meškania ich presmerovaného letu. V dôsledku toho je priznanie práva na náhradu za každé z týchto po sebe idúcich nepohodlí cestujúcim v súlade s cieľom spočívajúcim v náprave týchto vážnych nepohodlí.
Vnútroštátny súd sa okrem toho pýta, či sa letecký dopravca môže na účely svojho oslobodenia sa od svojej povinnosti poskytnúť náhradu odvolávať na „mimoriadne okolnosti“ týkajúce sa poruchy na tzv. súčiastke, ktorá sa nahrádza iba z dôvodu poruchy predchádzajúcej súčiastky, keďže má trvale k dispozícii na sklade náhradnú súčiastku.

Súdny dvor uvádza, že podľa jeho judikatúry ako „mimoriadne okolnosti“ možno kvalifikovať také udalosti, ktoré sa svojou povahou alebo pôvodom netýkajú bežnej aktivity dotknutého leteckého dopravcu a vymykajú sa jeho účinnej kontrole, pričom tieto dve podmienky sú kumulatívne. Technické poruchy súvisiace s údržbou lietadiel v zásade nemôžu ako také predstavovať „mimoriadne okolnosti“.

Porucha na tzv. súčiastke „on condition“, ktorú bol letecký dopravca pripravený vymeniť tým, že mal vždy k dispozícii náhradnú súčiastku na sklade, pritom predstavuje udalosť, ktorá je z dôvodu svojej povahy alebo pôvodu vlastná bežnému výkonu činnosti uvedeného leteckého dopravcu a nevymyká sa jeho účinnej kontrole, pokiaľ takáto porucha nie je vnútorne spojená so systémom fungovania lietadla, čo musí overiť vnútroštátny súd. Letecký dopravca sa teda nemôže na účely svojho oslobodenia sa od svojej povinnosti poskytnúť náhradu odvolávať na „mimoriadne okolnosti“ týkajúce sa poruchy na tzv. súčiastke „on condition“.

________________________
[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).


Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 31/20 V Luxemburgu 12. marca 2020
Rozsudok vo veci C-832/18
A a i./Finnair Oyj
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku. 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk