31.3.2023
ID: 5705upozornenie pre užívateľov

Čo všetko rozumieme pod pojmom „neplatné manželstvo“?

V praxi sa často stretávame s rôznymi problémami, jedným z nich je aj neplatnosť manželstva . Čo všetko pod týmto pojmom rozumieme? V tomto článku sa dozviete všetko, čo je s neplatnosťou manželstva spojené aké sú jeho právne následky.

Najprv by sme sa mali zamerať na význam pojmu neplatnosť manželstva. Neplatnosť manželstva je obsiahnuté v zákone č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o rodine“), a to konkrétne v §14 ods.1, 2 a 3 Zákona o rodine:

„(1) Manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne.

(2) O tom, že manželstvo je neplatné podľa odseku 1, súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela.

  1. Právo manžela podať návrh na začatie konania o neplatnosti manžela podľa odseku 1 zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva podľa odseku 1 dozvedel.“

Na základe vyššie uvedeného možno vidieť ohraničený čas do ktorého je možné aby  jeden z manželov podal návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva na súd.

Podľa § 15 ods. 1 Zákona o rodine, ak už jeden z manželov podal návrh a konanie sa začalo, môže súd rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné aj po smrti druhého manžela.

Neplatnosť manželstva môže nastať vo viacerých situáciách, a to:

  1. ak bolo manželstvo vynútené násilím,
  2. ak vstúpila do manželského zväzku maloletá osoba mladšia ako 16 rokov,
  3. ak bolo manželstvo uzavreté pred nepríslušným starostom alebo primátorom, poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva,
  4. ak bolo uzavreté pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa osobitného predpisu alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené  pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  5. ak bolo uzavreté v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený,
  6. ak ho urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva podľa Zákona o rodine.

V praxi sa často stretávame s prípadmi, keď občania Slovenskej republiky uzavrú manželský zväzok v cudzine. Treba si však vždy zistiť všetky informácie o danej krajine, či bude to manželstvo platné aj v Slovenskej republike. Jednou z krajín, ktorá je obľúbenou destináciou mnohých slovenských občanov sú aj Maldivy, kde chodí mnoho Slovákov práve kvôli tomu, aby sa vzali na krásnej piesočnatej pláži pri šume mora a zapadajúceho slnka. Stane sa, že ľudia ani nevedia, že to manželstvo po príchode na Slovensko nie je platné. A prečo to tak je? Ak sa občania Slovenskej republiky zosobášia na Maldivách je potrebné buď po návrate alebo pred odchodom ísť na matriku, kde následne prebehne obrat a až od toho času môžeme tvrdiť, že manželstvo je platné. Obrat na Maldivách je len symbolický.

V našej krajine je taktiež zakázané aby občan uzatvoril manželstvo s niekým, kto už v nejakom manželskom zväzku je. Teda manželstvo je neplatné, ak ide o existenciu iného manželstva a to podľa §9 Zákone o rodine. V záujme dodržiavania a ochrany zásady monogamie, je nasledujúce manželstvo bez zániku predchádzajúceho manželstva sankcionované neplatnosťou. Súd rozhodne o neplatnosti aj bez návrhu teda „ex offo“.

Dvojmanželstvo definuje aj zákon č. 300/2005 Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“) v §204 ods. 1 Trestného zákona je vymedzené: „Kto  za trvania svojho manželstva uzavrie manželstvo iné, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“

Podľa odseku §204 ods. 2 Trestného zákona: „Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto vedome uzavrie manželstvo s osobou, ktorá už je v inom manželstve“.

Občan Slovenskej republiky taktiež nesmie uzavrieť manželstvo so svojím príbuzným a to napríklad so svojimi predkami, potomkami, súrodencami. Ak aj napriek tomu, uzavrú manželstvo medzi príbuznými , manželstvo je neplatné. Aj v tomto prípade sa možno odvolať na Trestný zákon, nakoľko podľa §203 ods. 1 Trestného zákona: „Kto vykoná súlož s príbuzným v priamom rade alebo so súrodencom, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky“. Podľa § 203 ods. 2 „Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na chránenej osobe“.

V niektorých krajinách je možné aby sa uzavrelo manželstvo medzi príbuznými, ako napríklad v rôznych Islamských štátoch, ale na Slovensku to povolené nie je.

Podľa §10 Zákona o rodine: „Manželstvo nemožno uzavrieť medzi predkami a potomkami a súrodencami; to isté platí o príbuzenstve založenom osvojením. V takomto prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné“.

Nedostatok veku je taktiež jedným z problémov, kedy je manželstvo neplatné. A to v prípade, ak sa uzavrie s osobou, ktorá nemá dostatok veku. Osoba musí byť staršia ako 18 rokov, prípadne môže mať 16 rokov s povolením súdu. Pred dovŕšením 18. veku osoba nemá plnú právnu spôsobilosť a teda ani spôsobilosť na uzavretie manželstva. Osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov má čiastočnú sobášnu zodpovednosť, súd povolí uzavretie manželstva takejto osobe, ak uzavretie manželstva neodporuje účelu, na ktorý sa manželstvo uzatvára a teda túto spôsobilosť nestráca ani zánikom manželstva.

Sú situácie, keď súd nerozhodne o neplatnosti manželstva a manželstvo sa stane platným, ak manžel alebo manželka, ktorý bol v čase uzatvárania manželstva maloletý, starší ako 16 rokov, už dovŕšil 18 rokov alebo ak manželka otehotnela , konvalidácia za takýchto okolností nastane len v tom prípade, ak otehotnie žena po uzavretí manželstva, pretože až vtedy o nej možno hovoriť ako o manželke.

Zákon o rodine podľa §12  taktiež zakazuje, aby osoba ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, uzavrela manželstvo. Ak ide o osobu, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže uzavrieť manželstvo len s povolením súdu.

Podľa odseku 3 § 12 Zákona o rodine: „ Manželstvo nemôže uzavrieť osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Súd však môže uzavretie manželstva takej osobe povoliť, ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva“.

Ak takáto osoba, aj napriek tomu uzavrie manželstvo, súd okamžite rozhodne o tom, že manželstvo je neplatné a to aj bez návrhu.

Zákon o rodine taktiež zmieňuje aj právne následky vyhlásenia manželstva za neplatné, ide konkrétne o §16 Zákona o rodine, podľa ktorého manželstvo, o ktorom rozhodol súd, že je neplatné, sa považuje za neuzavreté. O právach a povinnostiach manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch po rozhodnutí súdu o neplatnosti manželstva platia rovnako ustanovenia o právach a povinnostiach rozvedených manželov k spoločnému dieťaťu a o ich majetkových pomeroch.


Viktória Trešňáková

Paralegal – Právny Asistent

 

 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk