26.10.2017
ID: 3850upozornenie pre užívateľov

Ďalšia novela zákona o verejnom obstarávaní

S účinnosťou od 1. novembra 2017 dôjde k ďalšej novelizácii zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Predmetná novela je už 4. v poradí od nadobudnutí účinnosti nového zákona o verejnom obstarávaní, t.j. od 18. apríla 2016. Najaktuálnejšia novela zákona o verejnom obstarávaní sa zamerala na čiastkové zmeny súvisiace najmä s úpravou procesov verejného obstarávania pri podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou.

   Dvořák Hager Partners SK  

Konkrétne sa zvýšením finančného limitu na obstaranie potravín zo 40 000 EUR na 200 000 EUR, zjednodušil nákupu potravín pre zariadenia školského stravovania, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb alebo zariadenia podľa osobitného predpisu[1].

V zmysle novely sa rozšíril taxatívny výpočet výnimiek v rámci podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou. Po novom sa zákon o verejnom obstarávaní nebude aplikovať na uvedené zákazky, ktorých predmetom je:

  • činnosť znalca, tlmočníka a prekladateľa bez viazanosti týchto činností na typy konaní vymedzené v predchádzajúcom znení zákona,
  • vytvorenie a dodanie diela výtvarného umenia a diela úžitkového umenia,
  • všetky predmety zákaziek medzi odberateľmi a dodávateľmi, ktorými sú subjekty podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona (t.j. Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi) a ich rozpočtové alebo príspevkové organizácie,
  • tvorba, vydanie a nákup učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre odborné a umelecké vyučovacie predmety v stredných odborných školách a konzervatóriách, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a pre predmety vyučované v jazyku národnostných menšín, ktoré sú určené na vzdelávanie v školách,
  • poskytnutie služby, ktorú priamo poskytuje verejná vysoká škola a ktorej odberateľom je verejný obstarávateľ.

Zmenou prešla aj úprava dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa zaviedla možnosť uzatvorenia aj rámcovej dohody využitím tohto inštitútu.

Došlo k zjednodušeniu postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek, nakoľko sa doplnila možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce. Pri tomto postupe sa zároveň môže verejný obstarávateľ rozhodnúť, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční až po vyhodnotení ponúk.

Taktiež sa pri podlimitných zákazkách zaviedla možnosť využiť tzv. jednoobálkový systém. Opätovné zavedenie jednoobálkového systému pri podlimitných zákazkách vyplýva z praxe a prináša skrátenie lehoty postupu verejného obstarávania minimálne o 10 dní, keďže nie je potrebné čakať na uplynutie lehoty pre otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“.

Ďalej sa novelou upravila možnosť voľby pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, či uprednostnia vyhodnotenie splnenie podmienok účasti uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste alebo iba v prípade uchádzača, ktorý sa svojou ponukou umiestnil na prvom mieste.

Na základe poznatkov z praxe novela doplnila povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov využívať už existujúcu evidenciu referencií pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ak takéto referencie existujú.

Podľa dôvodovej správy k prijatej novele všetky vyššie uvedené zmeny rozširujú možnosti verejného obstarávania, znižujú administratívnu náročnosť, celý proces urýchľujú a tým verejné obstarávanie zefektívňujú.

Otáznou je však v tomto prípade účelnosť „najčerstvejšej“ novely, nakoľko sa v rámci legislatívneho procesu nachádza pod číslom LP/2017/620 návrh ďalšej novely zákona o verejnom obstarávaní, tzv. veľkej novely, ktorá je konštituovaná v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017.

Návrh „veľkej“ novely prináša rozsiahle zmeny naprieč celým znením zákona. Medzi najpodstatnejšie zmeny patrí zrušenie tzv. dvojobálkového systému aj pri nadlimitných zákazkách, zjednotenie finančných limitov, zavedenie systému elektronického verejného obstarávania, inštitút tzv. vyhradených zákaziek a podmienka odbornej spôsobilosti pre osoby zabezpečujúce činnosti spojené s verejným obstarávaním. Momentálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania tohto návrhu zákona. Účinnosť uvedenej novely (už 5. v poradí) zákona o verejnom obstarávaní je v zmysle návrhu plánovaná na 1. februára 2018.

Vzhľadom na časové rozpätie účinnosti už schválenej novely v zmysle zákona č. 248/2017 Z. z. a ďalšej pripravovanej novely, a aj vzhľadom na menší rozsah prijatej novely, sa z hľadiska nastavenia procesov verejného obstarávania dotknutými subjektami vynára otázka, či v poradí už 4. novela zákona o verejnom obstarávaní naplnila zámer prekladateľov zefektívniť verejné obstarávanie. Odpoveď na túto otázku však prinesie až prax po nadobudnutí účinnosti oboch novelizačných zákonov.


JUDr. Simona Laktišová
advokátska koncipientka


Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava

Tel: +421 2 32 78 64 - 11
Fax: +421 2 32 78 64 - 41
E-mail: bratislava@dhplegal.com

______________________________
[1] Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk