19.6.2015
ID: 2926upozornenie pre užívateľov

Daňové úniky má obmedziť automatická výmena informácií medzi vybranými krajinami

Daňové úniky zostávajú vážnym problémom pre krajiny a jurisdikcie po celom svete, s obrovským množstvom finančných prostriedkov uložených v zahraničí, ktoré nie sú zdanené v domovských krajinách daňových poplatníkov. Z poverenia vedúcich predstaviteľov Skupiny G20 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pripravila nový jednotný globálny štandard pre automatickú výmenu informácií medzi daňovými orgánmi na celom svete, ktorý prijalo (resp. sa v blízkej dobe zaviazalo prijať) 93 krajín, vrátane krajín EÚ, ktoré budú musieť do svojho právneho poriadku do konca roku 2015 implementovať požiadavky smernice EÚ, ktorá preberá požiadavky štandardu OECD.

 
 , ŠIMONOVIČ & partners
 
Nový štandard bol vypracovaný na posilnenie opatrení proti vyhýbaniu sa plateniu daní a daňovým únikom, ako aj na zvýšenie dôvery a spravodlivosti v medzinárodnom daňovom systéme. Pre daňové subjekty, či už právnické alebo fyzické osoby, to znamená, že finančné inštitúcie, ktoré v týchto krajinách držia na účtoch ich finančné prostriedky, budú musieť od 1. januára 2016 (v prípade niektorých krajín od 1. januára 2017) monitorovať daňovú rezidenciu svojich klientov a od roka 2017 (resp. roka 2018) nahlasovať lokálnym orgánom štátnej správy informácie o ich aktívach, a tie ich posunú daňovým orgánom v krajine, v ktorej majú subjekty daňovú rezidenciu. Nový štandard teda vyzýva jurisdikcie na získavanie informácií od svojich finančných inštitúcií a na automatické vymieňanie týchto informácií s inými jurisdikciami na ročnej báze. Stanovuje informácie o finančných účtoch, ktoré majú byť vymieňané, finančné inštitúcie, ktoré majú podávať správy, rôzne typy účtov a daňových poplatníkov, na ktorých sa štandard vzťahuje, rovnako ako aj postupy pre due diligence vo finančných inštitúciách.

Samotný proces prebieha na dvoch úrovniach – prostredníctvom OECD a Európskej únie.

1. OECD vydala tzv. Štandard pre automatickú výmenu informácii v daňovej oblasti (AEOI) a jeho nosnú časť – tzv. Common Reporting Standard (CRS). Štandard predpokladá uzatvorenie bilaterálnych alebo multilaterálnych dohôd medzi partnerskými štátmi, ktoré sa zaviažu vzájomne si vymieňať dohodnuté informácie o svojich daňových subjektoch. K dnešnému dňu pristúpilo k AEOI prostredníctvom podpísania Multilaterálnej dohody o automatickej výmene informácií 54 krajín. To, že k Dohode pristúpili ešte nezakladá jej platnosť. V článku 7 sa uvádza nasledovný postup vstupu Dohody do platnosti:

Príslušný orgán musí v čase podpisu dohody alebo čo najskôr po urobiť oznámenie Sekretariátu Koordinačného orgánu, že prijal všetky právne predpisy potrebné na implementáciu Spoločného štandardu pre oznamovanie. Táto dohoda sa stane medzi dvoma Príslušnými orgánmi účinnou k neskoršiemu z nasledujúcich dní:

- dňom, ku ktorému druhý z oboch Príslušných orgánov poskytol oznámenia Sekretariátu Koordinačného orgánu vrátane uvedenia druhej jurisdikcie príslušného orgánu, alebo
- dňom, ku ktorému sa Dohovor nadobudol platnosť a je účinnou pre obe Jurisdikcie.

Zoznam štátov, voči ktorým je Dohoda účinná bude zverejnený na stránke OECD ako príloha E k Dohode, k dnešnému dňu však k zverejneniu nedošlo z dôvodu, že stále prebiehajú schvaľujúce procesy na vnútroštátnych úrovniach.

2. Európska Únia vo svojej legislatíve prakticky kompletne odkazuje na štandard OECD, resp. ho prevzala a to v Smernici Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní. Táto smernica v súlade so štandardom OECD prikazuje členským krajinám, aby do konca roka 2015 prijali zákony alebo iné právne opatrenia, potrebné na zabezpečenia cieľov smernice, pričom tieto opatrenia musia byť účinné od 1.1.2016. V praxi to znamená, že finančné inštitúcie v EÚ (ale aj v mnohých ďalších štátoch) budú musieť od 1.1.2016 zisťovať daňovú rezidenciu svojich klientov podľa predpísaných postupov a od roku 2017 každoročne hlásiť zistené dáta (za predchádzajúci rok) kompetentnému orgánu štátnej správy. Výnimka bola priznaná Rakúsku, ktoré má oproti ostatným členským štátom ročný odklad. Na území SR je smernica 2014/107/EÚ momentálne v procese implementácie, pričom návrh právneho predpisu, ktorým sa zabezpečí prebratie tejto smernice, sa má predložiť na rokovanie vlády do 15.9.2015.

Medzi kategórie príjmov, ktoré budú predmetom automatickej výmeny informácií, patria po novom aj dividendy, zisky zo scudzenia majetku, všetky ďalšie príjmy plynúce z aktív držaných na finančnom účte, všetky sumy, v súvislosti s ktorými je finančná inštitúcia povinnou stranou alebo dlžníkom, vrátane všetkých splátok, a zostatky na účte. Medzi informácie, ktoré si budú štáty vymieňať patria:

 • a) meno, adresa, identifikačné číslo (identifikačné čísla) a dátum a miesto narodenia (v prípade fyzickej osoby) každej Osoby, ktorá podlieha oznamujúcej povinnosti, ktorá je Majiteľom účtu, a v prípade akejkoľvek Entity, ktorá je Majiteľom účtu, a u ktorej je, po uplatnení postupov náležitej starostlivosti v súlade so Štandardom pre automatickú výmenu informácií zistené, že má jednu alebo viac ovládajúcich osôb, ktoré sú Osobami podliehajúcimi oznamovacej povinnosti, meno, adresa, a daňové identifikačné číslo (identifikačné čísla) tejto Entity a meno, adresa , daňové identifikačné číslo (identifikačné čísla) a dátum a miesto narodenia každej Osoby, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti;
 • b) číslo účtu (alebo funkčný ekvivalent v prípade absencie čísla účtu);
 • c) meno a identifikačné číslo (ak také je) Oznamujúcej finančnej inštitúcie;
 • d) zostatok na účte alebo hodnotu ku koncu príslušného kalendárneho roka alebo iného náležitého oznamovacieho obdobia, alebo ak bol v tomto roku účet zrušený, informácie o stave účtu tesne pred zrušením;
 • e) v prípade tzv. Custodial Account:
  a. celková hrubá výška úroku, celková hrubá výška dividend, celková hrubá výška iných príjmov, plynúcich z prostriedkov držaných na účte, v každom prípade vyplatených alebo vložených na účet (alebo s ohľadom na účet) počas kalendárneho roka, alebo iného vhodného oznamovacieho obdobia;
  b. celkové hrubé výnosy z predaja alebo spätného odkúpenia Finančného imania vyplatené alebo pripísané na účet v priebehu kalendárneho roka, alebo iného vhodného oznamovacieho obdobia, kde Oznamujúce finančné inštitúcie pôsobila ako uschovávateľský správca (custodian), maklér, splnomocnenec alebo iný zástupca majiteľa účtu;
 • f) v prípade akéhokoľvek Depozitného účtu celková brutto výška úroku vyplateného alebo pripísaného na účet v priebehu kalendárneho roka, alebo iného vhodného oznamovacieho obdobia; a
 • g) v prípade akéhokoľvek účtu, ktorý nie je popísaný v odseku 2 (e) alebo (f), celková hrubá suma vyplatená alebo pripísaná Majiteľovi účtu v súvislosti s účtom v priebehu kalendárneho roka, alebo iného vhodného oznamovacieho obdobia, v ktorom je Oznamujúca Finančná inštitúcia zaviazanou stranou alebo dlžníkom, vrátane úhrnnej sumy zaplatenej Majiteľovi účtu za akýkoľvek spätný odkup v priebehu kalendárneho roka, alebo iného vhodného oznamovacieho obdobia.

Zoznam krajín, ktoré budú od septembra 2017 povinné podávať správy o všetkých účtoch otvorených k 31. decembru 2015:

Anguilla, Argentína, Barbados, Belgicko, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Bulharsko, Cayman Islands, Čile, Kolumbia, Chorvátsko, Curacao, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Dominika, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko , Francúzsko, Nemecko, Gibraltár, Grécko, Grónsko, Guernsey, Maďarsko, Island, India, Írsko, Ostrov Man, Taliansko, Jersey, Kórea, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Maurícius, Mexiko, Montserrat, Holandsko, Niue, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, San Marino, Seychely, Slovenská republika, Slovinsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Trinidad a Tobago, Turks a Caicos, Veľká Británia, Uruguaj.

Zoznam krajín, ktoré budú od septembra 2018 povinné podávať správy o všetkých účtoch otvorených k 31. decembru 2016:

Albánsko, Andorra, Antigua a Barbuda, Aruba, Austrália, Rakúsko, Bahamy, Belize, Brazília, Brunej, Kanada, Čína, Costa Rica, Grenada, Hong Kong (Čína), Indonézia, Izrael, Japonsko, Marshallove ostrovy, Macao (Čína), Malajzia, Monako, Nový Zéland, Katar, Rusko, Svätý Krištof a Nevis, Samoa, Svätá Lucia, Svätý Vincent a Grenadíny, Saudská Arábia, Singapur, Sint Maarten, Švajčiarsko, Turecko, Spojené arabské emiráty.


JUDr. Martin Vasiľ

JUDr. Martin Vasiľ,
advokát a konateľ

Mgr. Veronika Šofranková

Mgr. Veronika Šofranková,
junior právnik


Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o. 

Kuzmányho 29,
040 01 Košice

Tel.: +421 556 941 092
e-mail: office@vasillegal.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk