7.12.2018
ID: 4317upozornenie pre užívateľov

Dedenie z pohľadu jeho úpravy v Španielskom kráľovstve a na Slovensku

(Prvá časť)

SVK

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Matrika oznámi úmrtie súdu, ktorý poverí príslušného súdneho komisára (notára) na vyporiadanie dedičstva. Notár zistí, či poručiteľ nezanechal závet (testament), zistí okruh dedičov a aj to, aký majetok (aktíva a pasíva) poručiteľ zanechal. Nie všetky majetkové práva prechádzajú na dedičov.

 
 
 Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
Sú také, ktoré úmrtím definitívne zaniknú, napr.: právo na výživné, právo na dôchodok a pod. Úmrtím logicky zaniká aj manželstvo a preto sa v rámci dedičského konania vyporiadava aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Platí, že ak je správne spísaný závet (testament), má tento prednosť pred zákonom. Ak poručiteľ závet nezanechal, postupuje sa pri rozdeľovaní dedičstva podľa zákona. Ak nebohý zanechal chybný závet, postupuje sa podľa čiastočne neho alebo vôbec. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšnú časť dedičia zo zákona. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu ako odúmrť.

ESP

Pre porovnanie, v Španielsku funguje proces „spustenia“ dedičského konania odlišne. V Španielsku si človek musí sám ustriehnuť či má alebo nemá dediť, kedy má dediť, inými slovami, potencionálny dedič, ak k nemu informácia o úmrtí blízkej osoby nepríde „sama“, musí nejakým spôsobom tento fakt odhaliť sám a následne z vlastnej iniciatívy kontaktovať príslušné úrady za účelom začatia dedičského konania. To znamená, že španielsky Registro Civil (matrika) neoznámi úmrtie súdu, súd nepoverí príslušného notára na vyporiadanie dedičstva aj keď, vyporiadanie dedičstva v Španielsku spravuje takisto notár avšak ako už bolo povedané, notára musí kontaktovať dotknutá osoba – dedič. Vzhľadom k tomu, že španielske úrady nevyhľadávajú potencionálnych dedičov je zákonná lehota na prihlásenie sa k dedičstvu až 30 rokov.

Ako prvé bude notár zisťovať okruh dedičov (declaración de herederos) z predložených dokumentov, v každom prípade: doklad totožnosti poručiteľa, úmrtný list, rodné listy dedičov. Následne, nie skôr ako 20 dní od podpisu, notár vydá osvedčenie o okruhu dedičov. Po určení okruhu dedičov bude určovať majetok poručiteľa na základe predložených dokumentov k majetkovým právam a dedičstvo prerozdelí medzi dedičov (reparto de herencia). Ešte predtým je však potrebné zaplatiť príslušné dane.  
Dedičmi (herederos) v Španielsku sú vždy osoby, ktoré poručiteľ určil v testamente (herederos testamentarios), v opačnom prípade dedičstvo nadobúdajú osoby určené podľa zákona (herederos forzosos). Pojem dedič (určený vôľou poručiteľa alebo zákonom) je potrebné vykladať v súvislosti s nadobúdaním dedičstva ako súboru majetku, práv a povinností teda všeobecne, keďže dedičstvo resp. jeho konkrétnu časť môže poručiteľ odkázať (výlučne formou testamentu) konkrétnej osobe – odkazovníkovi (legatario). 

Dedenie zo zákona 

Slovenský zákon rozoznáva pri dedení 4 dedičské skupiny. Najskôr dedia najbližší a ak ich niet tak až potom vzdialenejší príbuzní.

  1. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manželka alebo manžel zosnulého, ktorí dedia rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti (t.j. vnuci poručiteľa). Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.
  2. Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
  3. Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
  4. Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti
V prípade ak partneri nie sú zosobášení, je najlepšie u notára spísať závet, aby sa tak vyhlo problémom v dedičskom konaní. Závet musí spísať každý z partnerov zvlášť.

V Španielsku sa dedičstvo delí na tri rovnaké časti: „la legítima“ predstavuje 1/3 z dedičstva, ktorou poručiteľ nemôže disponovať a ktorá je zákonom určená pre neopomenuteľných dedičov (potomkovia, predkovia, manžel/manželka), „la mejora“ predstavuje 1/3 z dedičstva, ktorá je takisto určená pre neopomenuteľných dedičov, no poručiteľ ju môže rozdeliť medzi nich podľa vlastnej vôle (rovným dielom medzi všetkých, alebo zanechať celú 1/3 „obľúbenému potomkovi“ na úkor zvyšných) a „libre disposición“ je posledná 1/3, s ktorou môže poručiteľ nakladať bez akéhokoľvek obmedzenia. V prípade posledných dvoch tretín („la mejora“ a „libre disposición“) je logická potreba zanechania testamentu, v ktorom poručiteľ určí ich rozdelenie. Pokiaľ poručiteľ nezanechá testament obe tieto tretiny sa predelia rovným dielom medzi neopomenuteľných dedičov.

  1. Tak ako na Slovensku aj v Španielsku prvú skupinu tvoria poručiteľove deti, teda potomkovia. Ak mal poručiteľ viac detí, budú dediť rovnakým dielom, pričom nie je podstatné, či ide o deti biologické, adoptované, manželské, nemanželské. Ak nededia poručiteľove deti, ale vnúčatá, budú dediť tieto v mene svojich rodičov – detí poručiteľa, tzv. reprezentačným právom.  
  2. V prípade, že poručiteľ nemal potomkov, budú dediť v druhej skupine rodičia poručiteľa, rovným dielom. Ak nededia rodičia poručiteľa, budú dediť ich najbližší príbuzní v priamej línii (starí rodičia).
  3. V prípade, že poručiteľ nezanechal dedičov z prvej ani z druhej skupiny, v tretej skupine bude dediť manžel alebo manželka.
  4. V štvrtej skupine budú dediť súrodenci poručiteľa.
  5. Napokon v piatej skupine, ak neexistujú dediči z prvých štyroch skupín, dediť budú príbuzní poručiteľa v bočnej línii až do 4. stupňa.
Ak neexistujú žiadni z rodinných príslušníkov z uvedených skupín, dedičstvo po poručiteľovi prechádza na štát.

Michal Matrtaj
Michal Matrtaj

Mgr. Patrik Mečár  
Mgr. Patrik Mečár


Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk