11.12.2018
ID: 4323upozornenie pre užívateľov

Dedenie z pohľadu jeho úpravy v Španielskom kráľovstve a na Slovensku (Druhá časť)

Dedenie zo závetu (testament)

Na území Slovenskej republiky môže poručiteľ závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. Najvhodnejšie je zriadenie závetu kvalifikovaným spôsobom a to vo forme notárskej zápisnice (u ktoréhokoľvek notára). Obmedzí sa tým vznik pochybností o platnosti závetu. Po jeho spísaní notár závet uloží do tzv. notárskeho centrálneho registra závetov a teda notár, ktorý bude neskôr dedičstvo prejednávať, sa k nemu dostane prakticky ihneď.

 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o. 

Okrem iného, výhodou notárskej zápisnice je možnosť právneho poradenstva ako aj povinná registrácia závetu v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska a vďaka ktorému si môžete byť istý, že závet sa pri prejednávaní dedičstva objaví (súdny komisár je povinný tento register lustrovať). Počas života poručiteľa nemôže žiadna iná osoba do závetu nahliadnuť. Za formálne a obsahové náležitosti zodpovedá samotný notár.

V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky (napr. podmienka typu: “darujem pôdu môjmu synovi Jánovi za podmienky, že ju bude riadne obhospodarovať a pod.” bude neplatná).

Čo sa týka Španielska, v prípade ak zanechá poručiteľ testament, osud dedičstva je relatívne jasný vzhľadom na to, že to bol poručiteľ kto ešte za života vyjadril svoju vôľu ohľadom rozdelenia majetku po smrti.

Testament môže spísať osoba staršia ako 14 rokov, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Testament môže byť napísaný vlastnoručne, no len plnoletými osobami. Vlastnoručne spísaný testament musí byť schválený súdom. Osoba, u ktorej sa testament nachádza je povinná ho do 10 dní od úmrtia poručiteľa odovzdať súdu. Testament sa však najčastejšie spisuje pred notárom.

Na koho v testamente nezabudnúť ! (tzv. neopomenuteľní dedičia)

Neopomenuteľnými dedičmi v slovenskom práve môžu byť len potomkovia poručiteľa. Platí, že maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Neopomenuteľnými dedičmi v španielskom práve sú, v tomto poradí, potomkovia, predkovia, manžel/manželka poručiteľa. Títo musia dostať zákonom predpísané minimum (1/3 – „la legítima“). V prípade manžela/manželky platí, že dedí len v prípade ak poručiteľ nezanechal deti alebo rodičov, no nezávisle od toho má manžel/manželka nárok na užívacie právo k 1/3 príslušnej k „la mejora“.

Vydedenie

Poručiteľ môže na Slovensku potomka vydediť, ak:

 • v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch,
 • o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať,
 • bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka,
 • trvalo vedie neusporiadaný život.
ESP

Vydedením sa vylúči neopomenuteľný dedič z dedenia jeho zákonnej minimálnej časti dedičstva (legítima). Tento úkon poručiteľa musí byť vykonaný v testamente a musí sa zakladať na v zákone uvedených dôvodoch. Vydedenie bez uvedenia dôvodu môže byť anulované súdmi. Dôvodmi vydedenia v Španielsku sú:

 • svojvoľné neplatenie výživného deťom alebo rodičom,
 • týranie alebo ťažká slovná urážka,
 • opustenie alebo prostitúcia maloletého dieťaťa, 
 • spáchanie trestného činu ohrozenia života poručiteľa, jeho manžela/manželky, potomkov alebo predkov,
 • falošné obvinenie poručiteľa z trestného činu za ktorý hrozí trest odňatia slobody,
 • donútenie poručiteľa použitím vyhrážok, podvodu alebo násilia spísať alebo pozmeniť závet,
 • zabránenie poručiteľovi použitím vyhrážok, podvodu alebo násilia spísať alebo pozmeniť závet,
 • zbavenie rodičovských práv a povinností, 
 • opakované neplnenie alebo ťažké porušenie manželských povinností.
Prechod dlhov

Podľa slovenského práva zodpovedá dedič za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou, len do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Ak je viac dedičov, zodpovedajú za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. 
Takúto dohodu musí schváliť súd.

Priebeh dedičského pojednávania; pojednávanie vedie pridelený notár za prítomnosti dedičov alebo ich právnych zástupcov. Dedičské konanie končí uzavretím dedičskej dohody. Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi, prejedná dedičstvo súd a ten potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

V Španielsku dediči nadobúdajú všetky práva a povinnosti poručiteľa jeho smrťou. Do dedičstva spadá všetok majetok, práva a povinnosti poručiteľa s výnimkou tých, ktoré nezanikli smrťou poručiteľa. Dedičstvo je teda súbor majetku, práv a povinností, ktoré zanecháva osoba v momente jej smrti, pričom sa zároveň tento súbor prenáša na inú osobu. 

Všeobecne platí, že dediči môžu dedičstvo odmietnuť alebo prijať. V prípade prijatia dedičstva, a teda aj dlhov, dediči zodpovedajú/ručia za dlhy poručiteľa neobmedzene a to aj vlastným majetkom okrem prípadu, keď sa prijatie dedičstva uskutoční tzv. „na základe súpisu dedičstva“ (a beneficio de inventario). Táto možnosť umožňuje dedičom prijať dlhy po poručiteľovi len do výšky hodnoty aktív v rámci dedičstva a vyňať tak zo zodpovednosti za tieto dlhy ich osobný majetok. 

Michal Matrtaj
Michal Matrtaj

Mgr. Patrik Mečár  
Mgr. Patrik Mečár


Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk