23.4.2014
ID: 1826upozornenie pre užívateľov

Dôraz na posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Plánované zavedenie záväznosti výsledkov posudzovania a jasná možnosť účasti verejnosti na schvaľovacom procese. Pokiaľ parlament schváli návrh novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie bez zmien, môže to znamenať prinajmenšom sprísnenie a predĺženie konania pre projekty predkladané po 01.12.2014.

 
 bnt attorneys-at-law, s.r.o.

V súčasnosti je rozhodnutie zo zisťovacieho konania ako aj príslušné záverečné stanovisko len ako jeden z podkladov pre následný schvaľovací proces. Zároveň existujú rozličné pohľady na využívanie opravných prostriedkov. Po novom má byť rozhodnutie zo zisťovacieho konania ako aj príslušné záverečné stanovisko záväzné, pričom sa na ne bude vzťahovať možnosť využitia opravných prostriedkov v správnom konaní (a teda preskúmanie rozhodnutia súdom). V rámci posúdenia vplyvov na životné prostredie teda budú musieť byť komplexne posúdené všetky ekologické otázky a aspekty. Príslušný úrad by mal pri následnom schvaľovacom procese takéto rozhodnutie resp. stanovisko v plnej miere akceptovať.

Zároveň sa majú pod vplyvom viacerých rozhodnutí Európskeho súdneho dvora a Najvyššieho súdu SR vo veciach prístupu k informáciám o životnom prostredí a účasti verejnosti na procese posudzovania vplyvov na životné prostredie tieto práva viac zohľadňovať. Jasne sa vymedzuje postavenie verejnosti ako účastníka konania. Príslušné úrady zároveň budú povinné informovať o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na svojich internetových stránkach. Doručenie pripomienky počas zisťovacieho konania ako aj konania o posudzovaní vplyvov na životné prostredie zo strany verejnosti (fyzickou osobou staršou ako 18 rokov, právnickou osobou alebo inou organizáciou) bude  automaticky viesť k jej postaveniu ako účastníka povoľovacieho konania. Účasť verejnosti má byť teda výrazne posilnená možnosťou využiť opravné prostriedky v povoľovacom konaní. Tieto zmeny majú zabezpečiť dostatočnú implementáciu Aarhuského dohovoru.

Cenu za vyššiu transparentnosť schvaľovacieho procesu a posilnenie ochrany životného prostredia, teda dlhšie povoľovanie a vyššie náklady, by mali znášať samotní navrhovatelia. Preto je potrebné pri plánovaní budúcich projektov a zámerov (od 01.12.2014) už dnes brať do úvahy navrhované zmeny a zohľadniť ich pri strategických rozhodnutiach.


Mgr. Martin Baláž

Mgr. Martin Baláž,
advokátsky koncipient


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk