5.10.2023
ID: 5887upozornenie pre užívateľov

Duševné vlastníctvo: Rada prijala dve pozície k právnym predpisom o ochrane dizajnov

Rada dnes prijala svoje pozície („všeobecné smerovania“) k navrhovanej revízii balíka právnych predpisov o dizajnoch: smernici o právnej ochrane dizajnov a nariadeniu o dizajnoch Spoločenstva. Cieľom nových znení, ktorými sa aktualizujú 20-ročné právne predpisy o dizajnoch, je uľahčiť ochranu priemyselných dizajnov a prispôsobiť právne predpisy EÚ v tejto oblasti výzvam digitálneho sveta a sveta 3D tlače.

Ochrana dizajnov v digitálnom veku

Priemyselný dizajn predstavuje vonkajšiu úpravu výrobku. Vizuálna príťažlivosť vytvorená dizajnom je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú voľbu spotrebiteľa uprednostniť jeden výrobok pred druhým. Dobrý dizajn predstavuje pre výrobcov významnú konkurenčnú výhodu a zvyšuje hodnotu výrobku. V dôsledku toho musia byť dizajny chránené pred kópiami alebo napodobeninami.

Navrhovaná smernica a nariadenie aktualizujú súčasné právne predpisy z roku 1998 a 2002 a zjednodušia postup zápisu dizajnov na úrovni EÚ a ďalej zharmonizujú postupy medzi európskymi a vnútroštátnymi systémami. Smernicou sa zavádzajú aj nové pravidlá na ochranu dizajnov, ktoré možno reprodukovať pomocou 3D tlače.

Najdôležitejším cieľom revízie je však ďalšia harmonizácia ochrany dizajnov náhradných dielov používaných na opravu zložených výrobkov (napr. diely karosérie vozidla). Týmto krokom sa liberalizuje trh s náhradnými dielmi, čo spotrebiteľom prinesie nižšie ceny. Toto „ustanovenie o opravách“ je koncipované len pre budúce dizajny, avšak zachováva ochranu existujúcich dizajnov počas obdobia desiatich rokov.

Mandát Rady

Rada podporuje hlavné ciele balíka (t. j. zachováva koncepciu „ustanovenia o opravách“, ako ho navrhuje Komisia), zavádza však niekoľko zlepšení okrem iného:

  • aktualizáciu vymedzenia pojmov „dizajn“ a „výrobok“ s cieľom prispôsobiť ich digitálnemu veku a budúcemu technologickému vývoju. Napríklad výraz „digitálny“ sa nahrádza slovom „nefyzický“.
  • zjednodušenie požiadaviek na vyobrazenie dizajnu tak, aby aj v prípade, že ku dňu podania žiadosti niektoré dokumenty chýbajú, dizajn k tomuto dátumu mohol byť stále zapísaný za predpokladu, že vyobrazenie dizajnu je dostatočne jasné.
  • flexibilitu pre dizajnérov, aby mohli odložiť čas zverejnenia svojho dizajnu o maximálne 30 mesiacov, pričom členské štáty majú možnosť poskytnúť majiteľom práv k dizajnu možnosť zastaviť odklad na ich žiadosť (a nie na konci obdobia odkladu)
  • objasnenie pravidiel na vyhlásenie výmazu práv k dizajnu, pričom členské štáty majú možnosť ustanoviť správne odvolacie konanie, aby sa účastníci konania nemuseli obrátiť na súd
  • záruku, že poplatky za výlučne vnútroštátnu ochranu by mali byť naďalej nižšie ako poplatky za ochranu na európskej úrovni
  • možnosť kumulácie ochrany dizajnov a autorských práv vrátane vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti autorského práva
  • 36-mesačnú lehotu na transpozíciu (namiesto 24 mesiacov) s cieľom poskytnúť členským štátom viac času na prijatie potrebných opatrení na uplatňovanie nových právnych predpisov

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk