3.9.2014
ID: 2482upozornenie pre užívateľov

Efektívny a dôveryhodný súdny systém a rast ekonomiky

Ústavný súd v I. polroku 2014 konštatoval až v 30 nálezoch porušenie základných práv právnických osôb všeobecnými súdmi.

V nadväznosti na odporúčanie Rady Európskej únie, ktoré sa premietlo aj v jej Stanovisku k programu stability Slovenska na roky 2012 – 2016 (dokument 2013/C 217/18), realizovať opatrenia na zlepšenie efektívnosti justičného systému Slovenskej republiky sa predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) Ivetta Macejková rozhodla pristúpiť k monitorovaniu rozhodovacej činnosti ústavného súdu o sťažnostiach právnických osôb – akciových spoločností, spoločností s ručením obmedzeným, výrobných družstiev, verejných obchodných spoločností, ale aj miest a obcí. „Z viacerých dokumentov Európskej únie je zrejmé, že efektívnosť súdnych systémov stimuluje investície v krajine. Výskumy ukazujú, že existuje pozitívna súvislosť medzi veľkosťou firmy a efektívnym súdnym systémom a že tam, kde existujú nedostatky vo fungovaní súdnictva, sú predpoklady pre investovanie a vytváranie nových pracovných miest slabšie“, ozrejmuje dôvody svojej novej iniciatívy predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková.

Ústavný súd zaregistroval v I. polroku tohto roku celkom 6 788 sťažností právnických osôb, z toho 6 489 sťažností bolo od jedinej právnickej osoby. Z 299 ostatných sťažností bolo 101 sťažností akciových spoločností, 134 sťažností spoločností s ručením obmedzeným a 64 sťažností výrobných družstiev, verejných obchodných spoločností, miest a obcí.

Ústavný súd rozhodol nálezom o sťažnostiach právnických osôb v 36 nálezoch. V 6 nálezoch konštatoval, že právo sťažovateľa nebolo porušené. V 30 nálezoch bolo vyslovené porušené právo sťažovateľov, ktorí namietali najmä:

  • a) porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (20 nálezov),
  • b) porušenie základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (9 nálezov),
  • c) porušenie práva na slobodu prejavu podľa čl. 10 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva na slobodu prejavu podľa čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (1 nález),
  • d) porušenie základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods.1 Ústavy Slovenskej republiky a práva pokojne užívať majetok (1 nález).

(V niektorých nálezoch bolo konštatované porušenie viacerých práv súčasne.)

Celkové priznané primerané finančné zadosťučinenie za porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie veci v primeranej lehote predstavuje za I. polrok tohto roku 30 600 €.

„Kľúčovými prvkami efektívnosti súdneho systému pre podnikateľské prostredie sú dĺžka konaní, rýchlosť konania a počet prebiehajúcich konaní.“, zdôrazňuje predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková ako iniciátorka novej aktivity a uvádza príklad z aktuálnej rozhodovacej činnosti ústavného súdu: „Spor, ktorý súd nedokáže ukončiť za štrnásť rokov (sp. zn. III. ÚS 544/2013), vysiela negatívny signál nielen začínajúcim podnikateľom, ale aj budúcim možným investorom.“


Zdroj: Ústavný súd Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk