3.4.2015
ID: 2838upozornenie pre užívateľov

Elektronické (alebo digitálne) knihy a sadzby DPH

Francúzsko a Luxembursko nemôžu uplatniť zníženú sadzbu DPH na dodanie elektronických kníh v protiklade k papierovým knihám

Vo Francúzsku a v Luxembursku podlieha dodanie elektronických kníh zníženej sadzbe DPH. Od 1. januára 2012 tak Francúzsko na dodanie elektronických kníh uplatňuje sadzbu DPH 5,5 % a Luxembursko sadzbu 3 %.

Elektronické (alebo digitálne) knihy v prejednávanej veci sú knihy elektronického formátu dodané za úhradu prostredníctvom elektronického stiahnutia alebo internetového vysielania (streaming), ktoré je možné čítať na počítači, smartfóne, elektronickej čítačke kníh alebo inom čítacom zariadení.

Komisia navrhuje, aby Súdny dvor rozhodol, že uplatnením zníženej sadzby DPH na dodanie elektronických kníh Francúzsko a Luxembursko porušili povinnosti, ktoré im vyplývajú zo smernice o DPH[1].

V dnes prijatých rozsudkoch Súdny dvor vyhovel žalobám o nesplnenie povinnosti, ktoré podala Komisia.

Súdny dvor na úvod uvádza, že znížená sadzba DPH sa môže uplatniť len na dodania tovarov a poskytnutia služieb, ktoré sú upravené v prílohe III smernice o DPH. Táto príloha vyslovene hovorí o „dodaní kníh na všetkých fyzických nosičoch“. Súdny dvor z toho vyvodil, že znížená sadzba DPH sa uplatní na plnenia, ktoré pozostávajú z dodania knihy nachádzajúcej sa na fyzickom nosiči. Hoci je pravda, že elektronické knihy si pri svojom čítaní vyžadujú fyzický nosič, ako je počítač, tento však nie je súčasťou ich dodania, takže príloha III nezahŕňa do svojej pôsobnosti dodanie takýchto kníh.

Navyše Súdny dvor konštatuje, že smernica o DPH vylučuje akúkoľvek možnosť uplatnenia zníženej sadzby DPH na „elektronicky poskytnuté služby“. Podľa Súdneho dvora predstavuje dodanie elektronických kníh takúto službu. Súdny dvor zamietol tvrdenie, podľa ktorého dodanie elektronických kníh predstavuje dodanie tovarov (a nie poskytnutie služieb). Jedine fyzický nosič, ktorý umožňuje prečítanie elektronických kníh, môže byť označený za „hmotný majetok“, pričom takýto nosič nebol súčasťou dodania elektronických kníh.

Komisia vytýka aj Luxembursku uplatnenie 3 % super zníženej sadzby DPH, pričom smernica o DPH v zásade zakazuje sadzbu DPH nižšiu ako 5 %. Súdny dvor pripomenul, že podľa smernice o DPH môže členský štát uplatniť zníženú sadzbu DPH nižšiu ako 5 % najmä pod podmienkou, že znížené sadzby sú v súlade s právnou úpravou Únie. Keďže Súdny dvor už rozhodol, že uplatnenie zníženej sadzby DPH na dodanie elektronických kníh nie je v súlade so smernicou o DPH, podmienka súladu s právnou úpravou Únie nie je splnená, takže Luxembursko nemôže na dodanie elektronických kníh uplatniť 3 % super zníženú sadzbu DPH.

Rozsudky, ktoré dnes vyhlásil Súdny dvor, nebránia členským štátom zaviesť zníženú sadzbu DPH pre knihy na fyzickom nosiči, akými sú najmä papierové knihy.


__________________________________
[1] Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, s. 1).

Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie - TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 30/15; 5. marca 2015
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Rozsudky vo veciach C-479/13 a C-502/13
Komisia/Francúzsko a Komisia/Luxembursko
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk