4.4.2023
ID: 5713upozornenie pre užívateľov

Energodotácie

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo dňa 21.2.2023 ďalšiu výzvu podľa oddielu 2.1 Oznámenia Komisie – Zmena dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v rámci schémy štátnej pomoci na podporu podnikov s celkovým objemom disponibilných zdrojov vo výške 279 820 623 EUR.

Zverejnená výzva sa týka predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov hospodárskych jednotiek v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny za mesiace január až marec 2023. V zmysle tejto výzvy môžu hospodárske subjekty podávať žiadostí v lehote do 30.6.2023.

Základnou východiskovou podmienkou pre podanie žiadosti je, že oprávnený príjemca dotácie je podnik, ktorý má zriadené odberné miesto pre odber elektriny a/alebo plynu v oprávnenom období.

Oprávneným nákladom pre určenie výšky dotácie je súčin množstva zemného plynu a/alebo elektriny, ktoré žiadateľ, ako koncový odberateľ, odobral od príslušného dodávateľa komodity v oprávnenom období, a zvýšenia ceny, ktoré žiadateľ zaplatil za spotrebovanú jednotku za dodávku komodity. Zvýšenie ceny sa vypočíta ako rozdiel medzi skutočne zaplatenou jednotkovou cenou a jednotkovou cenou za dodávku elektriny vo výške 199 EUR za MWh, a/alebo jednotkovou cenou za dodávku plynu vo výške 99 EUR za MWh. Maximálna suma dotácie je limitovaná do výšky 200.000,- Eur/mesačne na hospodársku jednotku (ktorá je chápaná v širšom význame ako len jeden právny subjekt) a do max. 80%  oprávnených nákladov. Pre vybrané sektory (poľnohospodárska prvovýroba, rybolov a akvakultúra) sa uplatňujú iné výšky limitov.

Výzva však obsahuje niekoľko výnimiek, medzi ktoré patrí najmä :

  • nevzťahuje sa na finančné a úverové inštitúcie,
  • dotácie nie je možné uplatniť na náklady za zemný plyn a/alebo elektrinu, ktoré žiadateľ odobral od dodávateľa zemného plynu a/alebo elektriny v oprávnenom období za účelom výroby elektriny a tepla.

Súčasťou žiadosti je vyhlásenie  žiadateľa o splnení ďalších podmienok, napríklad, že vo vzťahu k žiadateľovi

  • nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii a nebol proti nej zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • nenárokuje sa vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
  • nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
  • spoločnosť nie je podnikom, na ktorý sa vzťahujú sankcie, ktoré prijala Európska únia v dôsledku agresie Ruska voči Ukrajine,
  • spoločnosť nie je osoba, subjekt alebo orgán konkrétne uvedený v právnych aktoch, ktorými sa sankcie, ktoré prijala Európska únia, ukladajú,
  • nie je podnikom vo vlastníctve alebo pod kontrolou osôb, subjektov alebo orgánov, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala Európska únia,
  • nie je podnikom pôsobiacim v priemyselných odvetviach, na ktoré sú zamerané sankcie, ktoré prijala Európska únia.

Niektoré z ostatných podmienok uvedených vo výzve sa pre účely žiadosti považujú za splnené, napríklad, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, alebo že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nemu neeviduje pohľadávky po splatnosti a iné.

Žiadosť o dotáciu je možné podať len elektronicky prostredníctvom elektronickej dátovej schránky a to osobou, ktorá je štatutárom žiadateľa alebo prostredníctvom zástupcu s udeleným prístupom do dátovej schránky.


Silvia Podlipná

Advokátka 

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
 

Landererova 12
811 09 Bratislava

Tel.:   +421 2 57 200 400
e-mail: bratislava@roedl.com

 

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk