9.10.2015
ID: 3050upozornenie pre užívateľov

EP otvára trh s online platbami, spotrebiteľov čakajú nižšie poplatky a menšie riziko podvodov

Európsky parlament vo štvrtok schválil nové pravidlá platobných služieb, ktoré by mali umožniť novým hráčom na trhu využívanie mobilných a webových nástrojov na realizáciu platieb v mene klienta a viesť tak k zníženiu poplatkov. Smernica, na ktorej sa už v máji neformálne dohodli parlamentní vyjednávači so zástupcami Rady, by tiež mali zvýšiť bezpečnosť online platieb stanovením pravidiel pre ochranu dát a zodpovednosti pre všetkých poskytovateľov internetových platobných služieb.

"Trh s platobnými službami EÚ zostáva rozdrobený a drahý - stojí nás 130 miliárd eur alebo niečo vyše 1% HDP EÚ ročne. Ekonomika EÚ si takého náklady nemôže dovoliť, ak chceme byť konkurencieschopní v globálnom meradle," uviedol spravodajca smernice Antonio Tajani (EPP, IT), ktorého správu poslanci podporili pomerom hlasov 578 (za): 29 (proti): 52 (zdržalo sa hlasovania). "Nový regulačný rámec zníži náklady, zvýši bezpečnosť platieb a umožní príchod nových hráčov a inovatívnych mobilných a internetových platobných nástrojov," dodal.

Využitie tretej strany na zníženie poplatkov

Platca využívajúci online účet bude mať právo využiť platobný softvér , zariadenia a aplikácie poskytnuté autorizovanou treťou stranou a umožniť jej vykonať platbu v svojom mene. V praxi to znamená, že platca, ktorý nedisponuje kreditnou alebo debetnou kartou, bude môcť povoliť novému účastníkovi na trhu, napríklad spoločnosti SOFORT v Nemecku, Trustly v škandinávskych krajinách alebo IDEAL v Holandsku, aby realizovali platbu v jeho mene zo svojich účtov.

Poplatky za využitie poskytovateľov platobných služieb by nemali prevýšiť ich priame náklady. Nebude tiež možné požadovať dodatočné poplatky za využívanie platobných nástrojov - napríklad kreditných alebo debetných kariet, pri ktorých sú výmenné poplatky bánk už regulované.

Bezpečnejšie platby

Banka spravujúca účet platiteľa môže zablokovať tretej strane (poskytovateľovi platobných služieb) prístup k platobnému účtu len z objektívne opodstatnených a riadne doložených bezpečnostných dôvodov, ktoré bezodkladne oznámi príslušnému orgánu dozoru. Toto opatrenie by malo znemožniť bankám blokovanie nových poskytovateľov platobných služieb v ich snahe o vstup na trh.

Tretia strana bude povinná zaistiť bezpečnú autentifikáciu užívateľa a prijať opatrenia na zníženie rizika podvodu. Osobné údaje súvisiace s vykonaním platby bude musieť zaslať príjemcovi bezpečnými kanálmi a len na základe výslovného súhlasu používateľa platobných služieb (platcu).

V prípade vykonania neautorizovanej platby pomocou strateného, odcudzeného alebo zneužitého platobného nástroja bude platiteľ povinný znášať stratu maximálne do výšky 50 eur. Ak poskytovateľ platobných služieb nekonal v snahe zabrániť zneužitiu platobného nástroja potom, ako mu platiteľ oznámil jeho stratu, prípadne ak pri platbách nevyžaduje prísnu autentifikáciu, môže byť braný na zodpovednosť za finančnú stratu spôsobenú platiteľovi, ktorú bude musieť nahradiť.

Ďalší postup

Po schválení Európskym parlamentom sa budú novou právnou úpravou zaoberať ministri členských štátov. Smernica tak vstúpi do platnosti až po formálnom odobrení Radou (ministrov) EÚ.

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Zdroj: TS Európsky parlament, 8.10.2015


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk