8.4.2013
ID: 113upozornenie pre užívateľov

Europol: centrum EÚ pre podporu spolupráce a odborného vzdelávania v oblasti presadzovania práva

Komisia na konci marca predložila návrh, ktorý má zvýšiť efektívnosť agentúry EÚ na presadzovanie práva (Europolu) pri zhromažďovaní a analyzovaní informácií a poskytovaní týchto analýz členským štátom. To Europolu umožní poskytovať konkrétnejšiu a lepšie zacielenú podporu vnútroštátnym orgánom presadzovania práva pri ich cezhraničnej spolupráci a vyšetrovaniach. Týmto návrhom sa zároveň zvyšuje zodpovednosť Europolu voči Európskemu parlamentu a národným parlamentom, ako aj ochrana osobných údajov.

Novým nariadením sa takisto posilňuje prepojenie medzi odbornou prípravou a operačnou spoluprácou, a to zlúčením Európskej policajnej akadémie (Cepol) s Europolom a poverením Europolu zodpovednosťou za spoločné programy odbornej prípravy a výmenné programy pre príslušníkov polície a iných pracovníkov orgánov presadzovania práva.

EÚ potrebuje účinnú a nákladovo-efektívnu agentúru, ktorá bude členským štátom nápomocná v boji proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu, pri zaručovaní bezpečnosti občanov a ochrane legálneho hospodárstva. Cieľom našich návrhov je posilniť úlohu Europolu ako európskej agentúry na presadzovanie práva, zvýšiť ochranu osobných údajov a zodpovednosť Europolu voči Európskemu parlamentu a národným parlamentom a zabezpečiť kvalitu a koherentnosť odbornej prípravy poskytovanej pracovníkom v prvej línii,“ uviedla komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič, zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, povedal: „V súčasnej zložitej hospodárskej a rozpočtovej situácii musia všetky inštitúcie a agentúry EÚ vynaložiť úsilie na zefektívnenie svojich činností. Táto reforma Europolu je príkladom toho, že je možné znižovať náklady a zároveň zvyšovať efektivitu. Je to rozhodný prvý krok v rámci zámerov EÚ zlepšiť fungovanie svojich decentralizovaných agentúr.“

Pôsobenie sietí organizovaného zločinu je komplexnejšie, rôznorodejšie a má väčší medzinárodný dosah než kedykoľvek predtým. Závažná trestná činnosť, ako je obchodovanie s ľuďmi, drogami a strelnými zbraňami, korupcia, podvody s platobnými kartami, počítačová kriminalita a teroristické útoky, spôsobuje závažné škody obetiam, zapríčiňuje hospodárske škody veľkého rozsahu a oslabuje pocit bezpečnosti občanov. Plynulá cezhraničná spolupráca, efektívne využívanie informácií a analýz a náležitá operačná podpora pri vyšetrovaniach sú rozhodujúce pre to, aby členské štáty mohli na tieto hrozby primerane reagovať.

Komisia navrhuje posilniť úlohu Europolu ako európskej agentúry na presadzovanie práva takto:

  • Aby sa Europol stal skutočným centrom EÚ pre výmenu informácií a analýz týkajúcich sa závažnej trestnej činnosti, v nariadení sa posilňuje a objasňuje povinnosť členských štátov poskytovať údaje Europolu. Plánuje sa aj cielená finančná podpora vyšetrovaní. Europol bude každoročne podávať správy o kvantite a kvalite údajov poskytnutých členskými štátmi.
  • Zmení sa štruktúra spracúvania údajov Europolu s cieľom zlepšiť vytváranie prepojení medzi údajmi, ktoré má k dispozícii, a ich následnú analýzu. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bude zodpovedný za externý dohľad nad ochranou údajov Europolu a posilnia sa práva jednotlivcov, ktorých údaje Europol spracúva.
  • Nariadením sa Europol a Cepol zlúčia do jednej agentúry umiestnenej v sídle Europolu v Haagu (Holandsko), čo bude viesť k vytváraniu synergií a zefektívneniu činnosti. Spojenie know-how Europolu, pokiaľ ide o operačnú spoluprácu pri presadzovaní práva, s odbornými znalosťami Cepolu na poli vzdelávania a odbornej prípravy posilní väzby medzi týmito dvoma oblasťami. Predíde sa duplicitným podporným funkciám týchto dvoch agentúr a dosiahnuté úspory sa vynaložia na školiace kurzy. Táto reforma je aj výsledkom medziinštitucionálnej dohody o decentralizovaných agentúrach z minulého roku. Takzvaný „spoločný prístup“ je zameraný na zvýšenie koherentnosti, efektívnosti, zodpovednosti a transparentnosti všetkých týchto agentúr, a to aj prostredníctvom vytvárania synergií a v prípade potreby zlučovania agentúr.
  • S cieľom zvýšiť parlamentnú kontrolu Europolu sa jeho strategický viacročný pracovný program prekonzultuje s Európskym parlamentom a národnými parlamentmi. Európsky parlament aj národné parlamenty budú každý rok informované prostredníctvom výročných správ o činnosti a konečných účtovných závierok, ako aj posúdení hrozieb, strategických analýz a správ o celkovej situácii.

Súvislosti

Európska rada v Štokholmskom programe vyzývala Europol na ďalší rozvoj, aby sa stal „centrom výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov, poskytovateľom služieb a platformou pre orgány presadzovania práva“. Žiadala takisto vytvorenie európskych schém odbornej prípravy a programov výmen pre všetkých profesionálov v oblasti presadzovania práva na národnej úrovni a úrovni EÚ.

Komisia prijala:

  • návrh nariadenia o agentúre EÚ pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV (o zriadení Europolu) a 2005/681/SVV (o zriadení Európskej policajnej akadémie),
  • oznámenie o európskej schéme odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva (LETS).

Po prijatí nového nariadenia Európskym parlamentom a Radou bude Europol zodpovedný za zavedenie schémy LETS. Sídlo Cepolu v Bramshille (Spojené kráľovstvo) bude zrušené v priebehu roka 2014. Britské orgány oznámili, že zatvorenie sídla prebehne takým spôsobom, aby činnosť Cepolu nebola žiadnym spôsobom narušená.

Spojené kráľovstvo a Írsko sa môžu zúčastniť na prijatí a uplatňovaní navrhovaného nariadenia, ak o tom Radu písomne upovedomia (do troch mesiacov od predloženia navrhovaného nariadenia Rade). Dánsko sa na prijímaní opatrení, akým je navrhované nariadenie, podľa hlavy V tretej časti Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) nepodieľa.


Užitočné odkazy

MEMO/13/286 >>> odkaz
Návrh >>> odkaz 

Zdroj: Európska komisia

Európska komisia

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk