Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
11.10.2013
ID: 912upozornenie pre užívateľov

Exekúcia – je možné sa voči nej brániť?

Doporučená zásielka od exekútora nepoteší nikoho z nás. Jej ignorovaním však nič nevyriešite a môžete sa ním pripraviť o možnosť účinnej obrany proti exekúcii. Poznáte aké kroky môže exekútor voči vám podniknúť a aké sú vaše možnosti?
Na čo má exekútor právo?

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Do pozornosti dávame, že jednou zo základných právomocí exekútora je vyžadovanie súčinnosti pri úhrade dlhu od povinného. Exekútor vás môže napríklad predvolať na vypočutie alebo požiadať vyhlásenie o vašom majetku. Na výzvu exekútora máte povinnosť odpovedať do jedného týždňa od jej obdržania. Ak by ste  tak neurobili, prípadne by ste v odpovedi úmyselne uviedli nepravdivé alebo neúplné údaje, na návrh exekútora vám môže súd uložiť pokutu až do výšky 820 EUR, a to aj opakovanie. Uvádzať nepravdivé alebo neúplné údaje sa vám neoplatí hlavne pri vyhlásení o majetku, keďže exekútor si to môže jednoducho overiť napríklad na  katastri nehnuteľností, v obci, banke, na polícii alebo pošte. Ak by ste sa na opakovanú výzvu exekútora pred neho nedostavili, môže vás dať predviesť policajným zborom.

Ďalšou právomocou exekútora je určiť spôsob, akým sa vykoná exekúcia. Jedna exekúcia pritom môže byť vykonaná aj niekoľkými spôsobmi (napr. predajom hnuteľného majetku, exekúciou peňazí z účtu, atď.). Exekútor by mal, pri voľbe spôsobu výkonu exekúcie, určiť taký spôsob exekúcie, ktorý, pri plnom uspokojení veriteľa, v čo najmenšej možnej miere zasiahne povinného.

Postup a právomoci sa pri jednotlivých spôsoboch výkonu exekúcie samozrejme líšia. Exekútor však v každom prípade musí upovedomiť povinného aj oprávneného o začatí exekúcie, spôsobe vykonania, predbežných trovách exekúcie a možnosti podania námietok voči exekúcii. Zároveň zakáže povinnému nakladať s majetkom, okrem uspokojenia pohľadávky.

Rada: Ak uhradíte pohľadávku do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie, odmena exekútora sa znižuje o polovicu.

Čo očakávať od jednotlivých foriem exekúcie?

Najčastejšími formami exekúcie sú exekúcia z účtov v banke a exekúcia predajom hnuteľných vecí podnikateľa.

Exekúcia z účtov v banke
Po doručení príkazu banke na blokáciu účtu, banka môže zablokovať iba sumu, ktorá je uvedená v exekučnom titule. Nie je vylúčené, aby boli súčasne zablokované viaceré účty povinného, či už v jednej alebo viacerých bankách. Takýto postup sa použije v prípadoch, ak by suma na jednom účte nepostačovala na pokrytie celej pohľadávky. Avšak súhrn peňažných prostriedkov, ktoré sa zablokujú na účtoch nesmie presiahnuť vymáhanú sumu.

Minimálna suma, ktorú je exekútor povinný prenechať na účte je 99,58 EUR (pri viacerých účtoch sa táto suma ponechá len na jednom účte) a prostriedky, ktoré sú určené na výplatu miezd zamestnancov ku dňu, ktorý nasleduje po dni, kedy bol banke doručený príkaz.

Rada: V prípade zablokovania účtu alebo účtov vo vyššej sume akou je vymáhaná pohľadávka, okamžite žiadajte exekútora, aby vydal príkaz na odblokovanie účtov podľa § 96 Exekučného poriadku. Ak by exekútor nekonal, prípadne by to odmietol urobiť, podajte návrh na zastavenie exekúcie v časti prevyšujúcej vymáhanú pohľadávku.

Exekúcia predajom hnuteľných vecí podnikateľa
Pri predaji hnuteľných vecí musí exekútor postupovať tak, aby neohrozil podnikanie povinného nad nevyhnutnú mieru. Exekútor je povinný postihovať najprv veci, ktoré neslúžia na podnikanie. Ak ich hodnota nepokrýva pohľadávku, až potom môže pristúpiť k exekúcií vecí, ktoré súvisia s podnikaním, ale ich predajom sa neobmedzí podnikateľská činnosť (zväčša sa jedná o skladové zásoby, hotové výrobky, atď.). Exekúcia vecí, ktoré sú nevyhnutné na podnikanie (napr. stroje, výrobná linka, atď.) je až poslednou možnosťou.

Exekútor je oprávnený vykonať prehliadku priestorov, v ktorých má podnikateľ svoj majetok. Pri prehliadke musí byť vždy prítomná osoba, ktorá nie je na exekúcii zúčastnená. Väčšinou sa jedná o zástupcu obce, prípadne inú vhodnú osobu. Ak sa povinný bráni prehliadke, nie je vylúčená ani prítomnosť polície. Ak nie je priestor sprístupnený dobrovoľne, exekútor má právo vymôcť si do neho vstup, napr. odstránením zámkov na dverách. V takomto prípade však exekútor musí priestor zabezpečiť tak, ako bol zabezpečený pred vynútením prehliadky a vhodným spôsobom o tom upovedomiť povinného. Predmetom prehliadky je spísanie majetku povinného, ktorého predajom by došlo k uspokojeniu oprávneného. Prvotne sa spisuje majetok, ktorý je najľahšie predateľný.

K okamžitému odobratiu vecí a ich úschove na inom mieste na náklady povinného dochádza vtedy, ak je obava, že by došlo k poškodeniu, odstráneniu alebo zničeniu vecí, ktoré exekútor zaradil do súpisu majetku.

Odhad vecí v súpise majetku môže vykonať exekútor len vtedy, ak ich predpokladaná hodnota neprevyšuje 665 EUR. V ostatných prípadoch je exekútor povinný zabezpečiť na ohodnotenie vecí znalca.

Spísaný majetok sa môže predať len na dražbe. Ak sa pri prehliadke priestorov nájde hotovosť, ktorá prevyšuje 99,58 EUR, prevyšujúcu sumu vyplatí exekútor priamo oprávnenému.

Rada: Nie je výnimkou, že exekútor zaradí do súpisu majetku vec, ktorá nepatrí povinnému. Možnosťou vlastníka ako sa proti tomu brániť je podanie návrhu na vylúčenie veci z exekúcie proti oprávnenému. Po podaní návrhu odporúčame podať návrh na odklad exekúcie, pretože možno očakávať, že exekúcia bude v tomto rozsahu zastavená. Ak by tak majiteľ veci neurobil, hrozilo by, že exekútor by vec speňažil pred tým ako súd rozhodne o tom, že vec skutočne patrí inej osobe ako povinnému.

Je možné brániť sa proti exekúcii?

Námietky proti exekúcii
Ako povinný máte právo vzniesť námietky voči exekúcii do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Zmeškanie tejto lehoty nie je možné odpustiť, takže ak námietky nepodáte včas, to právo vám zanikne. Lehota vám začne plynúť nasledujúci deň odo dňa doručenia upovedomenia a je zachovaná, ak námietky doručíte, prípadne dáte na poštu v posledný deň lehoty. Obsahom námietok môžu byť len skutočnosti, ktoré nastali po vydaní exekučného titulu, napr. rozhodnutie súdu, výkazy nedoplatkov, atď. Malo by ísť o také okolnosti, ktoré

  • (i) spôsobili zánik vymáhaného nároku (došlo k jeho úhrade, prípadne zanikol započítaním alebo postúpením pohľadávok),
  • (ii) bránia vymáhateľnosti nároku (nárok je už premlčaný),
  • (iii) svedčia o tom, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule a
  • (iv) pre ktoré je exekúcia neprípustná napr. z dôvodu, že rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať exekúcia je neprávoplatné alebo bolo zrušené, exekvujú sa veci, ktoré sú vylúčené z exekúcie, atď.

Námietky musia byť odôvodnené a svoje tvrdenia v nich musíte podložiť dôkazmi. Súdny poplatok za podanie námietok sa neplatí.

Námietky sa adresujú exekútorovi, nie súdu. Ten má možnosť sám námietky uznať a upustiť od exekúcie alebo ich musí do 5 dní od doručenia doručiť súdu. Súd má potom 60 dní na rozhodnutie o tom, či námietkam vyhovie alebo nie. Následkom podania námietok je, že exekútor nemôže vydať exekučný príkaz, a teda ani začať exekúciu, kým súd nerozhodne o námietkach.

Ak vám súd vo veci námietok nevyhovel, dobre si prečítajte poučenie uznesenia o zamietnutí námietok. V prípade, že o námietkach rozhodol sudca, odvolanie nie je možné. Je však vysoko pravdepodobné, že o námietkach rozhodol vyšší súdny úradník. Voči jeho rozhodnutiu je odvolanie možné, o čom musíte byť poučení. O odvolaní potom bude rozhodovať sudca exekučného súdu.

Námietky proti trovám exekúcie
Už v upovedomení o začatí exekúcie musí exekútor uviesť predbežné trovy exekúcie. Trovy exekúcie musia byť vyčíslené v sumách tak, ako určuje vyhláška o odmenách a náhradách exekútoroch. Ak máte pochybnosti vo výške trov a odôvodnene sa domnievate, že sú vypočítané nesprávne, máte možnosť do 3 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesť u exekútora námietky. O námietkach potom rozhoduje súd, pričom exekútor mu musí dať presný spôsob vyčíslenia trov exekúcie. Voči rozhodnutiu súdu o námietkach proti exekúcii nie je možné odvolanie.

Keďže sa jedná len o predbežné trovy konania, exekútor je vás povinný upovedomiť o ďalších trovách, ktoré mu vzniknú. Aj proti nim máte možnosť rovnakým spôsobom podať námietky.

Odklad exekúcie
V postavení podnikateľa máte možnosť požiadať o odklad exekúcie v prípade, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená, napr. z dôvodu, že rozhodnutie je nevykonateľné, exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré nepodliehajú exekúcii, atď.
Kým súd nerozhodne o odklade, exekútor môže robiť len úkony, ktoré smerujú k zabezpečeniu majetku. Povolením odkladu nemôže dôjsť k skutočnej exekúcii majetku, napr. dražbe hnuteľných vecí, poukazovaním súm zo zablokovaných účtoch (v tomto prípade však odklad nemá vplyv na blokáciu účtu).

Odkladom exekúcie je aj uzatvorenie dohody o postupnom splácaní pohľadávok, teda splátkový kalendár. Exekútor môže uzatvoriť dohodu až po písomnom súhlase oprávneného. Počas jej trvania exekútor nemôže vykonávať exekúciu iným spôsobom.

Návrh na zastavenie exekúcie
Ak je splnený niektorý z dôvodov zastavenia exekúcie, určite podajte na súd návrh na zastavenie exekúcie. V takom prípade odporúčame podať rovno aj návrh na odklad exekúcie. V návrhu môžete žiadať o zastavenie celej exekúcie, prípadne jej časti. Pôjde hlavne o prípady, keď sa exekúcia vykonala vo väčšom rozsahu než stačí na uspokojenie pohľadávky.

Od januára 2013 už súd nie je povinný nariadiť pojednávanie, ak rozhoduje o neprípustnosti exekúcie (t.j. ak je exekúcia vykonávaná nedovoleným spôsobom, exekvovaná nehnuteľnosť nie je vo vlastníctve povinného, atď.). Povinnosť nariadiť pojednávanie súdu zostala len vtedy, ak rozhoduje o majetku štátu alebo ak je pojednávanie nevyhnutné pre objasnenie veci.

Sťažnosť
Ak sa domnievate, že exekútor nepostupoval podľa zákona, máte právo sa obrátiť na Slovenskú komoru exekútorov so sťažnosťou na činnosť exekútora. Sťažnosť nemôže byť podaná anonymne, pretože sa ňou komora nebude zaoberať. Komora je povinná vybaviť sťažnosť do 2 mesiacoch od jej doručenia. Táto lehota však môže byť predĺžená, ak nie je možné zabezpečiť všetky podklady pre rozhodnutie. Ak nebola vaša sťažnosť vybavená riadne a včas, máte právo požiadať Ministerstvo spravodlivosti o prešetrenie jej vybavenia.

Ak ste v práve, je len na vašom zvážení aký prostriedok obrany proti exekúcii zvolíte. V každom prípade však odporúčame snažiť sa dohodnúť s exekútorom a nestrániť sa komunikácie s ním. Ignorovanie exekúcie môže mať totiž veľmi neprimerané následky.


JUDr. Lucia Regecová

JUDr. Lucia Regecová,
vedúca advokátka

Mgr. Danica Valentová

Mgr. Danica Valentová,
advokátska koncipientka


Glatzová & Co., s.r.o.

Apollo Business Center
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 039
Fax:  +421 232 144 148
e-mail: office.sk@glatzova.com

JUDr. Lucia Regecová, vedoucí slovenské pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk