2.2.2023
ID: 5660upozornenie pre užívateľov

Jednoduchší život, viac právnej istoty

Navzájom blízke osoby, vrátane nezosobášených párov budú môcť jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Predpokladá to návrh vypracovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý je reakciou na dopyt po zlepšení ich právneho postavenia. Navrhované právne nástroje prinesú viac istoty do riešenia situácii v oblasti vzájomného zastupovania, dedenia, zdravotnej starostlivosti či ochrany maloletých.

Ministerstvo spravodlivosti predstavuje návrhy riešení životných situácií nezosobášených párov.

Návrhom zákona sa súčasne naplňuje záväzok z programového vyhlásenia vlády zlepšiť legislatívu v oblasti majetkových práv, týkajúcu sa osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

„Cieľom navrhovaných zákonov je zjednodušovať život ľuďom v rozličných životných situáciách. Návrh prináša zásadné zlepšenia pri efektívnom usporadúvaní si vzájomných vzťahov, do ktorých zároveň vnesieme viac právnej istoty. Týmto spôsobom pomáhame nezosobášeným párom i párom rovnakého pohlavia bez rozdielu,“ povedal minister spravodlivosti Viliam Karas.

Predložené riešenia sú výsledkom pozorného počúvania reálnych problémov ľudí, množstva stretnutí s osobnosťami z oblasti ochrany ľudských práv a výbornej medzirezortnej spolupráce.

Konkrétne riešene spočíva vo vypracovaní návrhov dvoch samostatných zákonov.

  • Prvý zákon rieši tzv. fiduciárne vyhlásenia. Ide o jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým osoba prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník vo vymedzených životných situáciách. Konkrétne môže ísť o prejavenie vôle, aby sa dôverník mohol oboznamovať so zdravotným informáciami, udelil v jeho mene informovaný súhlas so zdravotnou starostlivosťou či konali v iných bežných veciach. Nový právny inštitút však rieši aj zásadnejšie práve otázky pre prípad smrti. Napríklad bude možné pre prípad smrti určiť, že ustanovený dôverník bude vyhlásený za správu dedičstva. Rovnako tak bude môcť byť určený ako poručník alebo opatrovník deťom zosnulého. Návrh v tejto časti rešpektuje faktické rodinné spolužitia a aj týmto sleduje najlepší záujem dieťaťa. Pre ľudí je zároveň podstatné to, že navrhovaná forma vyhlásenia bude veľmi jednoduchá a presne vymedzená. V praxi môže ísť o krátku návštevu u notára. Zákon pritom umožňuje, aby si dve osoby takéto formy splnomocnenia udelili navzájom. Fiduciárne vyhlásenie bude zároveň predpokladom pre riešenie množstva kontkrétnych situácii v pôsobnosti iných rezortov, pričom tieto situácie bude možné rozširovať jednoduchými doplneniami zákonov podľa reálneho dopytu po riešení. V praxi môže ísť napríklad o vznik nároku na ošetrovné; možnosť získať príspevok na opatrovanie osoby s ŤZP; výnimka zo zamestnávania partnera v zmysle §2a zákona o nelegálnej práci; poskytnutie voľna zamestnávateľom pri úmrtí rodinného príslušníka (partnera); prípade možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane.
  • Samostatnou oblasťou zlepšenia postavenia navzájom blízkych ľudí je aj vecný zámer návrhu zákona o súkromných nadačných fondoch, prostredníctvom ktorých bude možné riešiť širokú paletu majetkových vzťahov v rodinných podnikoch a či v spoločnom podnikaní blízkych osôb. Zámerom predkladateľa je obnoviť v právnom poriadku osvedčené európske nástroje po vzore trustov/zvereneckých fondov, ktoré umožnia občanom efektívnu správu majetku, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu rodine ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk