24.6.2022
ID: 5461upozornenie pre užívateľov

Kódex schengenských hraníc: Rada prijala všeobecné smerovanie

V rámci činnosti počas francúzskeho predsedníctva zameranej na reformu a posilnenie schengenského priestoru vzhľadom na nové výzvy dnes Rada prijala všeobecné smerovanie k reforme Kódexu schengenských hraníc.

Touto reformou sa: i) zabezpečujú nové nástroje na boj proti inštrumentalizácii migračných tokov, ii) vytvára nový právny rámec pre opatrenia na vonkajších hraniciach v prípade zdravotnej krízy na základe ponaučení zo skúseností s ochorením COVID-19, iii) modernizuje právny rámec na obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásady voľného pohybu a zároveň reagovať na pretrvávajúce hrozby, iv) zavádzajú alternatívne opatrenia k takýmto kontrolám.

Toto všeobecné smerovanie umožňuje Rade začať rokovania s Európskym parlamentom, hneď ako Parlament schváli svoju pozíciu.

Boj proti inštrumentalizácii migračných tokov

V texte sa vymedzuje inštrumentalizácia migrantov ako situácia, keď tretia krajina alebo neštátny subjekt podporuje alebo uľahčuje pohyb štátnych príslušníkov tretích krajín k vonkajším hraniciam EÚ alebo do členského štátu s cieľom destabilizovať EÚ alebo jej členský štát. Zavádzajú sa ním nové opatrenia na boj proti tomuto javu vrátane obmedzenia počtu hraničných priechodov na vonkajších hraniciach alebo ich otváracích hodín či zintenzívnenia hraničného dozoru.

Opatrenia na vonkajších hraniciach v prípade zdravotnej krízy

Vo všeobecnom smerovaní sa stanovuje možnosť urýchlene prijať záväzné minimálne pravidlá týkajúce sa dočasných cestovných obmedzení na vonkajších hraniciach v prípade ohrozenia verejného zdravia. Touto možnosťou sa rozšíri v súčasnosti dostupná škála nástrojov uplatňovaných počas pandémie COVID-19, ktoré boli vypracované na základe nezáväzných odporúčaní.

Záväzné vykonávacie nariadenie, ktoré Rada prijme v takýchto situáciách, bude obsahovať čo najmenej obmedzení, pričom členské štáty budú môcť uplatniť prísnejšie obmedzenia, ak si to vyžiada konkrétna situácia. Bude obsahovať aj zoznam osôb, ktoré cestujú z nevyhnutných dôvodov a ktoré majú byť oslobodené od určitých opatrení, pričom tieto výnimky sa stanovia na základe jednotlivých prípadov.

Obnovenie kontrol na vnútorných hraniciach

V texte sa stanovujú štruktúrovanejšie postupy obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach s posilnenými zárukami. Zohľadňuje sa v ňom nedávny rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, ktorým sa potvrdila zásada voľného pohybu v rámci schengenského priestoru a zároveň sa upresnili podmienky obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach. V tejto súvislosti sa v ňom stanovujú možné reakcie na pretrvávajúce hrozby v oblasti verejného poriadku a vnútornej bezpečnosti.

Ak sa potvrdí potreba zachovať kontrolu vnútorných hraníc na obdobie dlhšie ako dva roky a šesť mesiacov, dotknutý členský štát bude musieť oznámiť Komisii svoj zámer ďalej predĺžiť kontroly vnútorných hraníc, pričom toto predĺženie odôvodní a uvedie dátum, ku ktorému zamýšľa kontroly zrušiť. Komisia potom vydá v súvislosti s daným dátumom odporúčanie, pokiaľ ide o zásady nevyhnutnosti a proporcionality, ktoré musí členský štát zohľadniť.

Podpora alternatívnych opatrení

V texte sa modernizuje Kódex schengenských hraníc tým, že sa stanovujú aj alternatívne opatrenia ku kontrolám na vnútorných hraniciach, a to najmä navrhnutím účinnejšieho rámca pre policajné kontroly v pohraničných regiónoch členských štátov.

Zavádza sa v ňom nový postup na riešenie neoprávneného pohybu neregulárnych migrantov v rámci EÚ. Tento mechanizmus zahŕňa dobrovoľné dvojstranné rámce spolupráce dotknutých členských štátov a umožní členskému štátu odovzdať v rámci cezhraničnej operačnej policajnej spolupráce štátnych príslušníkov tretích krajín zadržaných v pohraničných oblastiach, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na jeho území, do členského štátu, z ktorého prišli.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk