27.7.2018
ID: 4153upozornenie pre užívateľov

Komanditná spoločnosť v SR a Španielsku

V rámci série článkov o obchodných spoločnostiach a ich jednotlivých špecifikách v Španielsku ako i ich porovnanie so slovenskými obchodnými spoločnosťami sa v tomto vydaní budeme venovať komanditnej spoločnosti.

 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o. 
 
Slovenské obchodné právo rozlišuje dva základné typy spoločnosti; osobné a kapitálové. Akýsi mixom oboch typov je komanditná spoločnosť.  Táto spoločnosť má v sebe znaky jednak spoločnosti s ručením obmedzeným ako i verejnej obchodnej spoločnosti. 

Rovnako i v španielskom obchodnom práve existuje takýto typ spoločnosti pod názvom Sociedad comanditaria, ktorej právna úprava je definovaná v španielskom obchodnom zákonníku – Código de Comercio a ktorej hlavným znakom, tak ako pri slovenskom type tejto spoločnosti, je existencia osobného a zároveň kapitálového charakteru vyplývajúceho z odlišného právneho postavenia spoločníkov.  

Spoločníci 

V komanditnej spoločnosti sú 2 typy spoločníkov, a to komanditisti a komplementári. Komanditisti sa podieľajú na podnikaní v komanditnej spoločnosti svojim vkladom, ktorého minimálna výška je 250,-Eur. Komplementári sa podieľajú na podnikaní spoločnosti svojou osobnou účasťou a aktivitou. Na vznik spoločnosti sa vyžaduje minimálne jeden komanditista a jeden komplementár, pričom nimi môžu byť fyzické ako i právnické osoby.   

V španielskej komanditnej spoločnosti nájdeme takisto 2 typy spoločníkov. Socios comanditarios (komanditisti), ktorí sa podieľajú na podnikaní spoločnosti len svojím vkladom bez toho, že by mohli akýmkoľvek spôsobom zasahovať do jej chodu alebo aktivít. Na rozdiel od slovenskej právnej úpravy komanditnej spoločnosti, Código de Comercio neurčuje žiadnu výšku minimálneho vkladu spoločníka-komanditistu.  Socios colectivos (komplementári) sa rovnako ako v slovenskej komanditnej spoločnosti podieľajú osobne na jej riadení.

Ručenie

Spôsob ručenia spoločníkov je v prípade slovenskej aj španielskej komanditnej spoločnosti rovnaký. Komanditisti (podobne ako spoločníci v s.r.o.) tým, že do spoločnosti vkladajú peniaze, tak ručia za záväzky komanditnej spoločnosti len do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri, čiže sa prejavuje sa u nich znak kapitálových spoločností. Komplementári ručia za záväzky spoločnosti celým svojim majetkom. 

Základné imanie 

Nakoľko sa na založení spoločnosti musí podieľať minimálne jeden komplementár a jeden komanditista, minimálne základné imanie je tvorené minimálnym vkladom komplementára, ktorý je 250,-Eur.  

Ako už bolo spomenuté, španielsky zákon nestanovuje na založenie spoločnosti minimálny vklad ani výšku minimálneho základného imania spoločnosti, no vznik spoločnosti je podmienení existenciou aspoň dvoch spoločníkov – jedného komanditistu a jedného komplementára.  

Napriek tomu, že komanditná spoločnosť spája v sebe prvky osobnej aj kapitálovej spoločnosti nie je na Slovensku ani v Španielsku medzi podnikateľmi veľmi obľúbenou a podnikatelia si ju pri začatí podnikania nevyberajú často. Pre porovnanie, kým v roku 2017 bolo v SR založených vyše 19tisíc s.r.o., pre založenie komanditnej spoločnosti sa podnikatelia v minulom roku rozhodli iba 70krát. V rámci Španielska, v roku 2017 bolo evidovaných vyše 1 milión registrovaných spoločností s.r.o., a iba 83 komanditných spoločností.


JUDr. Petra Baňáková
JUDr. Petra Baňáková

Michal Matrtaj
Michal Matrtaj 


Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:     +421 2 59 324 173


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk