29.10.2015
ID: 3088upozornenie pre užívateľov

Koniec roamingových poplatkov a nerovného prístupu k online obsahu na dohľad

Európsky parlament v utorok schválil zákaz roamingových poplatkov v EÚ od júna 2017. Poslanci tiež v konečnom hlasovaní o texte takzvaného telekomunikačného balíka prijali jasné legislatívne pravidlá týkajúce sa práva na prístup k internetu a k jeho obsahu.

"Na zrušenie roamingových poplatkov sme dlho čakali všetci - bežní občania, start-upy, malé a stredné podniky a rozličné organizácie," uviedla parlamentná spravodajkyňa Pilar del Castillo (EPP, ES). "Vďaka tejto dohode [na finálnom texte nariadenia medzi EP a Radou] sa Európa stane jediným regiónom na svete, ktorý právne zaručuje otvorenosť internetu a neutralitu siete. Princíp neutrality siete bude priamo aplikovateľný v 28 členských štátoch," dodala.

Roamingové poplatky za hlasové, textové a dátové služby využívané mimo domovského členského štátu avšak v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (členských štátov EÚ a Islandu, Lichtenštajnska a Nórska) budú od 15. júna 2017 zrušené.

Roamingové príplatky (doplatok k cene služby, ktorá je platná v domovskom členskom štáte) nesmú po 30. apríli 2016 prekročiť

  • €0,05 za minútu odchádzajúceho hovoru,
  • €0,02 za zaslanie textovej správy (SMS) a
  • €0,05 za megabajt v rámci služieb mobilného internetu.

Strop roamingových príplatkov za prichádzajúce hovory v zahraničí v rámci EÚ bude stanovený ešte tento rok a mal by byť výrazne nižší, ako príplatok za odchádzajúce hovory.

Pokrytie nákladov a zabránenie zneužitiu

Pokiaľ operátori preukážu, že nie sú schopní pokryť svoje celkové náklady za poskytovanie roamingových služieb, čo by mohlo ohroziť udržateľnosť domáceho modelu poplatkov, národné regulačné orgány (v prostredí SR Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb) im môžu povoliť zavedenie minimálneho príplatku. Povolenie však bude možné udeliť len za výnimočných okolností a výhradne na pokrytie celkových nákladov. Poslancom sa tiež podarilo dosiahnuť garancie, na základe ktorých budú mať národné regulačné orgány možnosť zmeniť alebo zamietnuť operátormi stanovené príplatky.

Nová právna úprava by tiež mala chrániť poskytovateľov mobilných služieb pred zneužívaním - napríklad vo forme permanentného roamingu. Operátori budú mať za istých okolností - na základe takzvanej politiky primeraného využívania - právo účtovať si za využívanie roamingových služieb v rámci EÚ istý poplatok, ktorý však musí byť nižší než súčasné poplatkové stropy. Podrobné pravidlá týkajúce sa primeraného využívania roamingu ustanoví Komisia po konzultácii s Orgánom európskych regulátorov v oblasti elektronickej komunikácie (BEREC).

Otvorený prístup k internetu

Nové nariadenie zaväzuje poskytovateľov prístupu na internet zaobchádzať s každou prevádzkou (prenosom dát) rovnako. Blokovanie alebo spomaľovanie poskytovania obsahu, aplikácií alebo služieb od vybraných odosielateľov alebo pre vybraných prijímateľov tak už nebude možné s výnimkou prípadov, kedy je takéto obmedzenie prevádzky nevyhnutné z dôvodu súdneho rozhodnutia, dodržania platnej legislatívy, predchádzania preťaženiu siete alebo boja proti kybernetickým útokom. Takéto opatrenia na primerané riadenie prevádzky však musia byť transparentné, nediskriminačné a primerané a nemali by sa uplatňovať dlhšie, než je nevyhnutné.

Poskytovatelia budú môcť ponúkať špecializované služby - napríklad kvalitnejší internet, avšak nie na úkor všeobecnej kvality internetu pre koncových užívateľov.

Rýchlosť sťahovania: kompenzácia v prípade zavádzajúcej informácie

Poslancom sa tiež podarilo presadiť, aby boli poskytovatelia internetu povinní jasne a zrozumiteľne informovať svojich zákazníkov - a to ešte pred podpisom zmluvy o pripojení či využívaní mobilného internetu - o minimálnej, bežne dostupnej a maximálnej rýchlosti sťahovania a odosielania dát, ktorú môžu očakávať. V prípade akejkoľvek výraznej, nepretržitej alebo pravidelne sa opakujúcej odchýlky od proklamovanej rýchlosti by mali zákazníci právo na nápravu, vrátane možnosti vypovedať kontrakt alebo požadovať od poskytovateľa kompenzáciu. Monitorovanie nezrovnalostí medzi skutočnou a proklamovanou rýchlosťou a z toho vyplývajúce konštatovanie, či ide o porušenie zmluvy alebo nie, bude v právomoci národných regulačných orgánov.

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 2. čítaní
Typ dokumentu: Nariadenie

Zdroj: TS EP


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk