27.5.2021
ID: 5093upozornenie pre užívateľov

Ktoré fyzické osoby sa považujú za konečných užívateľov výhod v združení majetku?

Pre mnohé fyzické osoby pôsobiace v združeniach majetku (nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy a iné účelové združenia majetku) môže byť mätúce, či sa aj ony považujú za konečných užívateľov výhod. Podmienky, pri ktorých sa na fyzické osoby vzťahuje legislatíva týkajúca sa konečného užívateľa výhod v združení majetku je popísaná v tomto článku.

V zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o RPVS“), ktorý definuje podmienky, na základe ktorých je dotknutý subjekt považovaný za partnera verejného sektora s povinnosťou zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa tohto zákona a iných súvisiacich právnych predpisov, partnerom verejného sektora môže byť akýkoľvek subjekt s právnou subjektivitou - môže ísť o fyzickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa, právnickú osobu a to vrátane združenia majetku. Nakoľko združenie majetku nie je pre laickú verejnosť celkom bežný a často používaný pojem, účelom tohto článku je laickej (ale i odbornej) verejnosti stručne ozrejmiť, čo je potrebné pod pojmom združenie majetku rozumieť a ako sa pri združení majetku identifikuje jeho konečný užívateľ výhod podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o AML“).

Podľa § 9 písm. e) zákona o AML je „združením majetku klient, ktorým je nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond alebo iné účelové združenie majetku bez ohľadu na jeho právnu subjektivitu, ktoré spravuje a rozdeľuje finančné prostriedky“.

Pre účely zákona o RPVS a aj v zmysle zákona o AML sú teda za združenia majetku považované nadácie (ich postavenie upravuje zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov), neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (ich postavenie upravuje zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov), neinvestičné fondy (ich postavenie upravuje zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov) a iné účelové združenia majetku bez ohľadu na ich právnu subjektivitu, ktoré spravujú a rozdeľujú finančné prostriedky (avšak tieto, ak nemajú právnu subjektivitu, nemôžu byť zapisované ako partneri verejného sektora do registra partnerov vereného sektora).

V zmysle zákona o RPVS a v zmysle zákona o AML je oprávnená osoba v procese identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, a to aj vrátane združenia majetku povinná (okrem iného) odhaliť vlastnícku štruktúru partnera verejného sektora (i riadiacu štruktúru) a uviesť ju vo verifikačnom dokumente partnera verejného sektora. Výsledkom procesu identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorým je združenie majetku je určenie, ktorá fyzická osoba/fyzické osoby sú v združení majetku jeho konečným užívateľom výhod. Definície, ktoré fyzické osoby sú považované za konečných užívateľov výhod združenia majetku resp. ich definičné znaky sú určené v § 6a zákona o AML. 

V zmysle § 6a zákona o AML, cit.:

 „(1) Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,

3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,

4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,

b) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),

2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,

3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,

4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“

 Z uvedenej definície vyplýva, že zákonodarca pre právnickú osobu – združenie majetku osobitne v § 6a ods.1 písm. c) zákona o AML vymedzil okruh fyzických osôb, ktoré môžu byť považované za konečných užívateľov výhod v združení majetku. Uvedené vyplýva aj zo skutočnosti, že združenia majetku ako také nemajú „štandardnú“ vlastnícku štruktúru ako iné právnické osoby (najčastejšie obchodné spoločnosti). Z tohto dôvodu je takmer nemožné identifikovať ich konečných užívateľov výhod podľa § 6a ods. 1 písm. a) zákona o AML – tieto združenia nemajú základné imanie, spôsob hlasovania ich orgánov je odlišný, hospodársky prospech nie je účelom ich vzniku resp. vykonávania ich činnosti – spravidla je to napr. podpora verejnoprospešného účelu, plnenie všeobecne prospešného účelu,  či poskytovanie všeobecne prospešných  služieb, z ktorých sa zisk musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb (nesmie sa použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov či zamestnancov).

V procese identifikácie konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora, ktorým je združenie majetku je potrebné predovšetkým brať do úvahy skutočnosť, že konečný užívateľ výhod akéhokoľvek subjektu je VŽDY fyzická osoba, ktorá skutočne t. j. fakticky ovláda alebo kontroluje združenie majetku (alebo iný subjekt), a každá fyzická osoba, v prospech ktorej združenie majetku (alebo iný subjekt) vykonáva svoju činnosť (alebo obchod). Zároveň takou osobou môže byť pre združenie majetku niektorá z osôb uvedených v § 6a ods. 1 písm. c) zákona o AML (aj viaceré osoby, každá samostatne spĺňajúca niektoré kritérium uvedené v tomto ustanovení), avšak môže to byť aj osoba, ktorá nie uvedená v § 6a ods. 1 písm. c) zákona o AML za podmienky, že je to fyzická soba, ktorá skutočne (t. j. fakticky) ovláda alebo kontroluje združenie majetku.    

V zmysle § 5 ods. 1 zákona o RPVS je partner verejného sektora povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť t. z. poskytnúť jej všetky informácie, podklady, dokumenty preukazujúce postavenie konečného užívateľa výhod dotknutým fyzickým osobám a preukazujúce právne vzťahy a právnu úpravu fungovania a organizácie v združení majetku a tiež hospodárenie alebo správu, či možnosti nakladania s majetkom združenia majetku (výpisy z príslušných registrov, zakladacie listiny, zriaďovacie listiny, stanovy, štatúty, organizačné poriadky, nadačné listiny a pod). Za riadnu identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora je zodpovedný partner verejného sektora spolu s oprávnenou osobou. Oprávnená osoba je povinná konať nestranne a je povinná si s odbornou starostlivosťou zaobstarať o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a vyhodnotiť ich. Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora - teda akékoľvek pokyny od partnera verejného sektora v zmysle koho identifikovať ako konečného užívateľa výhod sú irelevantné (najmä ak odporujú právnej úprave) - oprávnená osoba musí vždy identifikovať konečného užívateľa výhod v zmysle zákona o AML.

Opakovane uvádzame, že pri identifikácií konečného užívateľa výhod v združení majetku je vždy nevyhnutné zisťovať, ktoré osoby sú tými, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú združenie majetku, alebo v prospech ktorých združenie majetku vykonáva svoju činnosť. Konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je vždy fyzická osoba, ktorá spĺňa definičné kritéria uvedené v § 6a ods. 1 zákona o AML a v prípade, že žiadna takáto fyzická osoba neexistuje, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu (štatutárny orgán). Ustanovenie § 6a ods. 1 písm. c) demonštratívne uvádza, ktoré osoby by mohli spĺňať kritéria uvedené v § 6a ods. 1 pre združenie majetku:

  • zakladateľ alebo zriaďovateľ združenia majetku;
  • fyzická osoba, ktorá má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena (toto právo však musí patriť individuálne konkrétnej osobe – či už fyzickej alebo právnickej, nie je to právo konkrétneho orgánu združenia majetku);
  • štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, kontrolný orgán alebo člen týchto orgánov;
  • príjemca najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Určenie, kto  je konečný užívateľ výhod z týchto osôb pre združenie majetku je oprávnená osoba povinná vykonať až po riadnom vyhodnotení všetkých dostupných informácii a po individuálnom posúdení vnútorného usporiadania vzťahov aj kompetencií jednotlivých orgánov v združení majetku.   

Uvedené je vždy nevyhnutné vyhodnocovať individuálne najmä v prípade, že zakladatelia (zriaďovatelia) nie sú subjektmi, ktoré by boli osobami, ktoré ovládajú alebo kontrolujú združenie majetku, resp. v prospech ktorých združenie majetku vykonáva svoju činnosť (aj keď by napr. zakladatelia mali kompetenciu navrhovať členov štatutárneho orgánu napr. členov správnej rady). V inom prípade, po posúdení ich kompetencií zverených im zakladateľským dokumentom alebo napr. stanovami konečný užívateľ výhod v združení majetku môže byť fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov (napr. správna rada, riaditeľ, správa, revízor a pod.).

Spornými sa tiež môžu zdať postupy, ako identifikovať konečného užívateľa výhod v združení majetku, ak sú napr. zakladatelia subjektmi verejnej správy - či môžu alebo nemôžu byť identifikovaní ako koneční užívatelia výhod. Zápis štatutárnych orgánov miest alebo obcí (ako zakladateľov) ako taký nie je vylúčený. Mohli by byť identifikovaní ako koneční užívatelia výhod napr. vtedy, ak by požívali prostredníctvom účasti subjektu verejnej správy na partnerovi verejného sektora určitý hospodársky prospech (ak by boli príjemcami najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku). Uvedené by však záležalo aj na posúdení (a splnení) iných relevantných skutočností.

Hronček & Partners, s. r. o. ,
advokátska kancelária

Hronček & Partners, s. r. o.

Kálov 1
010 01 Žilina

tel.: +421 908 602 103
e-mail: info@legalfirm.sk

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk