18.7.2013
ID: 478upozornenie pre užívateľov

Kybernetické útoky: Európsky parlament schválil prísnejšie celoúnijné tresty

Páchatelia počítačovej kriminality budú čeliť prísnejším celoeurópskym trestom. Cieľom novej smernice, ktorú schválil Európsky parlament, je posilnenie prevencie voči kybernetickým útokom a spolupráce medzi policajnými a súdnymi zložkami. Podľa nových pravidiel, na ktorých sa neformálne dohodli vyjednávači Parlamentu a Rady, by mali členské štáty na naliehavé žiadosti o pomoc pri kybernetických útokoch reagovať do ôsmich hodín.

Navrhovaná smernica ukladá členským štátom stanovenie hornej hranice trestnej sadzby na aspoň dva roky odňatia slobody pre zločiny protiprávneho prístupu alebo zásahu do informačných systémov, protiprávneho zásahu do údajov, protiprávneho zachytávania údajov alebo úmyselnej výroby a predaja nástrojov za účelom spáchania týchto zločinov.

Smernica nestanovuje sankcie pre menej závažné protiprávne činy. Definícia takýchto činov ostáva v právomoci členských štátov.

"Botnety"

Horná hranica sadzby by mala byť aspoň tri roky odňatia slobody pri trestných činoch spáchaných prostredníctvom tzv. botnetov (získanie diaľkovej kontroly nad veľkým počtom počítačov prostredníctvom ich napadnutia škodlivým softvérom formou cielených počítačových útokov).

Útoky na kritickú infraštruktúru

Útok voči kritickej infraštruktúre, akou sú napríklad elektrárne, dopravné siete a vládne siete, môže byť potrestaný odňatím slobody až do výšky piatich rokov. Rovnaká sadzba sa uplatní v prípade, ak útok spácha zločinecká organizácia alebo ak útok spôsobí závažnú škodu.

Pomoc do ôsmich hodín

Členské štáty v snahe posilniť cezhraničnú policajnú spoluprácu zriadia na svojom území kontaktné miesta, ktoré budú v prípade naliehavých žiadostí o pomoc pri kybernetickom útoku schopné zareagovať do ôsmich hodín.

Zodpovednosť právnických osôb

Právnické osoby budú zodpovedné za trestné činy spáchané v ich prospech (napríklad prostredníctvom plateného hackera, ktorý pre firmu získa prístup do databázy konkurencie). Sankcie môžu zahŕňať vylúčenie z nároku na štátne dávky a pomoc, ale aj dočasný či trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti a zatvorenie prevádzok.

Ďalší postup

Legislatívny text, ktorý Parlament prijal pomerom hlasov 541 (za): 91 (proti): 9 (zdržalo sa hlasovania), by mal byť v blízkej budúcnosti potvrdený aj Radou. Nová smernica nadväzuje na pravidlá, ktoré sú v platnosti od roku 2005. Po jej konečnom schválení budú mať členské štáty dva roky na jej transpozíciu do vnútroštátnych predpisov.


Zdroj: Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk