Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
6.1.2023
ID: 5630upozornenie pre užívateľov

Mediácia odporúčaná súdmi je cestou k vyriešeniu sporov mimosúdne

Mediácia je jednou z foriem, ako riešiť konflikty a spory, ktoré vznikajú v živote v rôznych oblastiach. Využívanie služieb profesionálnych mediátorov sa rozvíjalo postupne, pričom časť sporov, ktoré mediátori riešia, je prepojená aj so súdnym konaním. Mediácia a súdne konanie majú viacero prienikov – mediácia môže byť posledná šanca, ako sa vyhnúť súdnemu sporu, je to teda postup v pravom zmysle pojmu mimosúdne riešenie.

V tomto význame je mediácia neformálna procedúra, založená na pochopení príčin sporu, a na ochote, spoločne hľadať možnosti ako dosiahnuť dohodu i napriek prechádzajúcim neúspešným pokusom. V tomto smere je mediácia metódou, ktorá poskytuje príležitosť využiť odborníka na alternatívne riešenie sporov, aby prostredníctvom komunikačných nástrojov pomohol účastníkom nájsť obojstranne akceptovateľné riešenia. Druhá forma, kedy mediácia priamo nadväzuje na súdne konanie nastáva vtedy, keď mediáciu odporúča súd po podaní žaloby alebo návrhu na začatie súdneho konania. V rámci projektu „Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike“ sa overuje práve tento spôsob spolupráce mediátorov a súdov. Súd odporúča mediáciu alebo vyzve strany konania, aby sa pokúsili spor riešiť prednostne mediáciou po zvážení, či je mediácia vhodná na riešenie danej veci.

V rámci podaktivity 3 národného projektu, ktorá monitoruje pilotné odporúčanie mediácie v širokej palete občianskoprávnych a rodinných sporov, súdy SR navrhli za obdobie od marca do novembra 2022 využiť mediáciu v 145 prípadoch.  Z týchto vecí sa doposiaľ uzatvorilo 65 prípadov. Mechanizmus odporučenia mediácie u sporových strán resp. u účastníkov súdneho konania je založený na súhlase. Nejde teda o paušálne odporúčanie mediácie, ani o povinné nariaďovanie mediácie. Súčasná zákonná úprava umožňuje nariadenie mediácie iba v prípadoch konaní Em, teda v prípadoch nariadeného výkonu rozhodnutia vo veciach starostlivosti o maloletých. V tomto segmente sporov však bolo v rámci projektu ADR odporučené zúčastniť sa mediácie iba v troch prípadoch. Mediácia odporučená súdom v rámci pilotnej implementácie je pre účastníkov bezplatná. V rámci implementačnej fázy  prebiehajúceho  projektu mediáciu hradenú z prostriedkov projektu poskytuje v súčasnosti 16 mediátorov, ktorí boli vybraní na základe súťaže začiatkom roka 2022.  Činnosť mediátorov bude ukončená v prvom kvartáli roku 2023. Už teraz sa dá z priebežných výsledkov vyvodiť, že miera spolupráce súdov s mediátormi sa odvíja od viacerých činiteľov.

Jedným z hlavných činiteľov, ktoré ovplyvnili mieru odporučenia mediácie je vedomosť sudkýň a sudcov o mediácii, pozitívna skúsenosť s mediáciou a prácou mediátora. Na základe zrealizovaného vzdelávania pre sudcov sa v pilotnej fáze zúčastnilo 30 sudkýň a sudcov. Na základe ich spätnej väzby sa zaradí do vzdelávacích programov pre sudcov aj program smerujúci k získaniu vedomostí o využití mediácie a služieb registrovaných mediátorov, ako jeden z nástrojov prístupu k spravodlivosti. Ďalej sa pripraví špecifický vzdelávací program pre mediátorov, ktorí majú záujem poskytovať mediačné služby v segmente sporov, ktoré sú riešené súdmi. Účelom je, aby výsledky mediácie a koncepcia mediačných dohôd spĺňali podmienky pre možnosť zastavenia konania alebo schválenia výslednej dohody vo forme zmieru, alebo vo forme schválenia rodičovskej dohody, a podobne. K zastaveniu konania dochádza z dôvodu späťvzatia žaloby alebo návrhu na začatie konania, ak sa mediáciou spor vyrieši, a teda nie je potrebné rozhodnutie súdu vo veci.

Špecifickým prvkom v rámci tohto projektu je skutočnosť, že pokiaľ mediáciu odporučí súd, účastníci v rámci výskumnej časti projektu môžu byť požiadaní vyplniť dotazník. V prípade súhlasu sa zároveň zúčastniť rozhovoru za účelom hlbšieho porozumenia procesu mediácie z ich pohľadu. Predbežné zistenia z výskumných rozhovorov s účastníkmi mediácie potvrdzujú, že pokiaľ sa účastníci súdneho konania na odporúčanie súdu mediačného stretnutia zúčastnili, následne mediáciu vyhodnocovali vo väčšine prípadov pozitívne. Iba ojedinele sa objavili názory, že s mediáciou ako formou riešenia sporu, neboli v ich individuálnom prípade spokojní.

Z predbežných záverov je možné uviesť, že

  • účastníci oceňujú najmä možnosť riešiť konflikt v krátkej časovej lehote bez zdĺhavého čakania.  
  • účastníci pozitívne hodnotia dôvernosť riešenia sporu formou  mediácie,  
  • účastníci oceňujú, ak bol mediátor na mediačných stretnutiach nestranný, ľudský, presvedčivý, so záujmom pomôcť obidvom stranám,  
  • pokiaľ sa účastníci mediácie cítia vypočutí (nielen mediátorom ale aj navzájom) prináša to vo väčšine prípadov úľavu a uspokojenie,  
  • v konkrétnych prípadoch mediácia je prevenciou pred stresom na súde, je výhodné, že komunikácia prebieha v nestresujúcom prostredí,  
  • dostatok času na prácu na dohode je výrazným pozitívom mediácie, najmä ak je vhodne naplánovaná.

Hoci miera spokojnosti s mediáciou vo veľkej miere súvisí s tým, či v mediácii bola uzavretá dohoda alebo nie, aj v prípadoch, kedy mediácia neskončila dohodou, účastníci oceňujú napríklad možnosť urobiť čiastkové dohody, možnosť vzájomne sa pochopiť, získať iný pohľad na konflikt.

Z hľadiska posudzovania spokojnosti účastníkov s mediáciou sa zatiaľ potvrdzuje, že spokojnosť s mediáciou je väčšia, ak mediácia je zo strany súdu správne vyhodnotená ako vhodný spôsob riešenia toho-ktorého súdneho sporu. A to aj v prípade, ak dohodu nakoniec účastníci nedosiahnu. Tiež v prípadoch, ak pôvodne jedna strana s mediáciou nesúhlasila, bola vo viacerých prípadoch nakoniec mediačná dohoda dosiahnutá. Je však potrebné poukázať aj na to, že miera úspešnosti mediácie v týchto konaniach je nižšia, ako štandardne udávaná miera úspešnosti pri mediáciách, ktoré prebiehajú úplne nezávisle od súdneho konania (teda nie v sporoch, kde prebieha súdne konanie). Podrobnejšie vyhodnotenie miery spokojnosti účastníkov s mediáciou bude obsahom záverečnej štúdie.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk