19.11.2013
ID: 1106upozornenie pre užívateľov

Ministerstvo vnútra vypracovalo nové pravidlá vykonávania verejných zbierok

Ministerstvo vnútra podľa Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013 predložilo do pripomienkového konania návrh nového zákona o verejných zbierkach. V súčasnosti platný zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zierkach a o lotériách a iných podobných hrách nezohľadňuje nové ústavné a spoločensko-ekonomické podmienky a nevyhovuje potrebám praxe.

Navrhovaná právna úprava vychádza predovšetkým z analýz a praktických skúseností, podnetov mimovládnych neziskových organizácií vykonávajúcich verejné zbierky v Slovenskej republike, ako aj zo skúseností niektorých štátov Európskej únie, v ktorých existuje povoľovací systém verejnej zbierky štátom. Nový zákon

  • upraví  podmienky spôsobu konania verejnej zbierky, register verejnej zbierky a sankcie:

Verejnú zbierku budú môcť organizovať len právnické osoby ustanovené zákonom na vopred určený všeobecne prospešný účel po platnom zápise do registra verejných zbierok: občianske združenia; neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; neinvestičné fondy; nadácie; Slovenský Červený kríž; záujmové združenia; právnických osôb; účelové zariadenia cirkví a náboženských spoločností; organizácie s medzinárodným prvkom.

Ide teda o najmä o organizácie tretieho sektora, ktoré svojimi stanovami prezentujú, že ich činnosťou je predovšetkým podpora všeobecne prospešných cieľov. Na vykonávanie verejnej zbierky budú právnické osoby povinné zriaďovať osobitný účet, na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať všetky úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky.

  • vymedzí  pojmy „verejná zbierka“ a  „všeobecne prospešný účel“:

Zbierkou je získavanie a zhromažďovanie príspevkov od vopred neurčeného okruhu prispievateľov pre vopred určený všeobecne prospešný účel alebo individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Všeobecne prospešným účelom sa na účely zákona rozumie rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy, rozvoj dobrovoľníckej činnosti, rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc, obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb, podpora práce s deťmi.

  • definuje  pojmy „hrubý výnos verejnej zbierky“, „čistý výnos verejnej zbierky“ a „náklady verejnej zbierky“:

Hrubým výnosom zbierky budú všetky príspevky získané zbierkou, vrátane úrokov z vkladov príspevkov na osobitnom účte alebo osobitných účtoch v banke alebo pobočke zahraničnej banky

Čistým výnosom zbierky bude suma získaná odpočítaním nákladov zbierky od hrubého výnosu zbierky.

Nákladmi zbierky budú skutočne vynaložené náklady spojené s materiálno technickým a organizačným zabezpečením zbierky, náklady spojené so správou a zisťovanie spôsobu použitia čistého výnosu; náklady zbierky nesmú presiahnuť 20 % z hrubého výnosu zbierky.

  • upraví konanie o registrácii verejnej zbierky;
  • upraví spôsob konania verejnej zbierky:

Zbierku bude možné vykonávať len spôsobom alebo kombináciou týchto spôsobov:  zasielaním príspevkov na osobitný účet; zasielaním darcovských textových správ prostredníctvom telekomunikačného operátora; zbieraním do stacionárnych pokladničiek; zbieraním do prenosných pokladničiek; predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene; predajom vstupeniek na kultúrne, športové alebo iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.

Zbierku formou výberu do pokladničiek, predajom predmetov a vstupeniek bude možné vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti, ak vlastník či správca nehnuteľnosti dá na to písomný súhlas. Zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb po ich súhlase.

  • upraví povinnosti oprávnených právnických osôb pri konaní verejnej zbierky povolenými spôsobmi jej konania,
  • upraví kontrolu oprávnených právnických osôb pri konaní verejnej zbierky,
  • upraví sankcie za nedodržanie povinnosti ustanovených zákonom.

Návrh zákona prináša výrazné zvýšenie transparentnosti pri vykonávaní verejných zbierok a pri využití čistého výnosu verejnej zbierky na určený všeobecne prospešný účel. Do prípravy navrhovaného zákona sa aktívne zapojili aj mimovládne neziskové organizácie.  Účinnosť by mal nadobudnúť 1. júla 2014.


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk