15.5.2015
ID: 2889upozornenie pre užívateľov

Mliečny tuk nazvaný „pomazánkové máslo“ nemôže byť zapísaný ako zaručená tradičná špecialita

Nariadenie o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny neumožňuje členskému štátu obísť pravidlá týkajúce sa obchodných označení stanovené nariadením o jednotnej spoločnej organizácii trhov

Podľa nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov[1] len výrobky s obsahom mliečneho tuku najmenej 80 %, avšak menej ako 90 %, s obsahom vody najviac 16 % a s obsahom netukovej mliečnej sušiny najviac 2 % môžu byť predávané pod názvom „maslo“. Toto pravidlo sa však neuplatňuje na označovanie výrobkov, ktorých presná povaha jasne vyplýva z tradičného používania. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka, sú uvedené v zozname stanovenom Komisiou.

„Pomazánkové máslo“ je výrobok podobný maslu, ktorý sa používa ako nátierka, ale aj pri výrobe iných potravín. Tento výrobok, ktorý sa predáva najmä v Českej republike, má minimálne 31 % hmotnostných tuku, minimálne 42 % hmotnostných sušiny a obsah vody môže dosiahnuť až 58 % hmotnostných.

V súvislosti so žalobou o nesplnenie povinnosti, v rámci ktorej Komisia vytýkala Českej republike, že povolila predaj uvedeného výrobku pod názvom „pomazánkové máslo“, Súdny dvor dospel k záveru, že tento výrobok nemožno považovať za maslo a v dôsledku toho ho nemožno predávať pod týmto názvom. Súdny dvor teda konštatoval, že Česká republika si nesplnila svoje povinnosti.[2]

Aby Česká republika mohla aj naďalej používať pre dotknutý výrobok označenie „pomazánkové máslo“, požiadala Komisiu, aby tomuto výrobku priznala kvalitu „zaručenej tradičnej špeciality“, pričom sa domnievala, že kritériá stanovené v nariadení o jednotnej spoločnej organizácii trhov sa na ZTŠ neuplatňujú. Systém ZTŠ, stanovený nariadením „o systémoch kvality“[3], umožňuje zaregistrovať potraviny, ktoré sú vyrobené z tradičných surovín alebo majú tradičný spôsob výroby.

Komisia zamietla žiadosť Českej republiky, lebo zápis, o ktorý tento štát žiada, nespĺňal požiadavky stanovené v nariadení o jednotnej spoločnej organizácii trhov.

Česká republika žiada, aby Všeobecný súd Európskej únie zrušil toto rozhodnutie o zamietnutí zápisu, pričom uplatňuje, že obe tieto nariadenia slúžia na zabezpečenie informovania spotrebiteľov o vlastnostiach výrobku na základe jeho označenia, a teda predstavujú alternatívne spôsoby zápisu názvov poľnohospodárskych výrobkov.

Vo svojom rozsudku z dnešného dňa Všeobecný súd najskôr konštatoval, že nariadenie „o systémoch kvality“ výslovne stanovuje, že jeho ustanovenia nemôžu brániť uplatneniu nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov.

Všeobecný súd ďalej pripomína, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje výnimka stanovená v nariadení o jednotnej spoločnej organizácii trhov, sú uvedené v taxatívnom zozname, v ktorom sa však nenachádza „pomazánkové máslo“. Všeobecný súd v tejto súvislosti konštatuje, že výnimka z ustanovení nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov je možná len pre výrobky, ktorých skutočnú povahu nemožno zameniť s povahou výrobkov, ktorých označenie je chránené týmto nariadením.

V tejto súvislosti Všeobecný súd zdôrazňuje, že ak by sa umožnilo, aby členský štát použil systém ZTŠ na obchádzanie ustanovení nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov, ohrozilo by to zjednotenie používania obchodných označení poľnohospodárskych výrobkov a v dôsledku toho cieľ zachovania spravodlivej hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov.

Všeobecný súd navyše uvádza, že nariadenie „o systémoch kvality“ umožňuje používať označenie zapísané ako ZTŠ len pre výrobok, ktorý spĺňa obchodné normy stanovené nariadením o jednotnej spoločnej organizácii trhov. Nariadenie „o systémoch kvality“, ktorého cieľom je pomôcť výrobcom tradičných výrobkov predať ich výrobky a sprostredkovať spotrebiteľom vlastnosti týchto výrobkov, nestanovuje zavedenie systému obchodných noriem, ktorý by bol paralelný a alternatívny k systému zavedenému nariadením o jednotnej spoločnej organizácii trhov.

Za týchto okolností Všeobecný súd zamietol žalobu podanú Českou republikou.


________________________________________________________
[1] Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, s. 1).
[2] Rozsudok Súdneho dvora z 18. októbra 2012, Komisia/Česká republika (veci C-37/11), pozri tiež TK č. 132/12.
[3] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, s. 1).

Zdroj:
Všeobecný súd Európskej únie
Tlačové komuniké č. 53/15, 12. mája 2015
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.
Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.
Rozsudok vo veci T-51/14 - Česká republika/Komisia


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk