13.9.2019
ID: 4581upozornenie pre užívateľov

Možnosť platiť inkasom SEPA nemožno podmieniť bydliskom na vnútroštátnom území

Verein für Konsumenteninformation, rakúske združenie pre informovanie spotrebiteľov, napadlo na rakúskych súdoch podmienku vloženú do všeobecných prepravných podmienok nemeckého železničného podniku Deutsche Bahn, podľa ktorej možno za lístky rezervované na internetovej stránke spoločnosti Deutsche Bahn zaplatiť prostredníctvom schémy pre inkaso SEPA1 len pod podmienkou disponovania bydliskom v Nemecku.

Oberster Gerichtshof (Najvyšší súd, Rakúsko), ktorý rozhoduje vo veci, sa Súdneho dvora pýta, či je takáto zmluvná podmienka v rozpore s právom Únie.

Svojím dnešným rozsudkom Súdny dvor odpovedá na túto otázku kladne: nariadenie EÚ o úhradách a inkasách v eurách2 bráni takej zmluvnej podmienke, o akú ide vo veci samej, ktorá vylučuje platbu prostredníctvom schémy pre inkaso SEPA, ak platiteľ nemá svoje bydlisko v tom istom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom má príjemca sídlo svojich činností.

Keďže totiž spotrebitelia najčastejšie disponujú platobným účtom v členskom štáte, v ktorom majú svoje bydlisko, požiadavka bydliska na vnútroštátnom území nepriamo vedie k označeniu členského štátu, v ktorom sa má nachádzať platobný účet, čo sa príjemcovi inkasa nariadením výslovne zakazuje. Prostredníctvom tohto zákazu má toto nariadenie za cieľ umožniť spotrebiteľom použiť na účel zaplatenia inkasom jeden a ten istý platobný účet na celú operáciu v rámci Únie, čím sa znížia náklady spojené s udržiavaním viacerých platobných účtov.

V tejto súvislosti nie je relevantná skutočnosť, že spotrebiteľ môže použiť alternatívne metódy platby, ako napríklad kreditnou kartou, prostredníctvom PayPal alebo okamžitým bankovým prevodom. Je pravda, že príjemcovia platieb naďalej môžu ponúkať alebo neponúkať platiteľom možnosť vykonať platby prostredníctvom schémy pre inkaso SEPA. Naopak, v rozpore s tým, čo tvrdí Deutsche Bahn, pokiaľ takúto možnosť poskytujú, nemôžu podmieňovať použitie tejto metódy platieb podmienkami, ktoré by boli v rozpore s potrebným účinkom zákazu uložiť povinnosť, aby sa účet platiteľa nachádzal v určitom členskom štáte.

Navyše príjemcovi nič nebráni v tom, aby znížil riziká zneužitia alebo platobnej neschopnosti napríklad tým, že stanoví, že dodanie alebo vytlačenie lístkov bude možné až po tom, ako dostane potvrdenie o skutočnej úhrade platby.

____________________________________
[1] Táto schéma bola stanovená na úrovni Európskej únie v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách (Single Euro Payments Area, SEPA).
[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 2012, s. 22).

Zdroj:
Súdny dvor Európskej únie TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 104/19 V Luxemburgu 5. septembra 2019
Rozsudok vo veci C-28/18
Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor. Úplné znenie rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.  

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk