18.6.2014
ID: 2107upozornenie pre užívateľov

Možností prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy po 1.6.2014

Cieľom tohto príspevku je popísať zásadné legislatívne zmeny zavedené návrhom zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Predmetné zmeny sa týkajú podmienok prevodu vlastníctva poľnohospodárskej pôdy.

 , ŠIMONOVIČ & partners
 
Slovensko si pri vstupe do Európskej únie v máji 2004 uplatnilo moratórium na predaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom - fyzickým osobám na obdobie siedmich rokov s platnosťou do 30. 04.2011. V januári 2011 však došlo k predĺženiu moratória na nákup poľnohospodárskej pôdy cudzincami o ďalšie tri roky, do 30.04.2014.

V súčasnosti je už prijatý návrh zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný zákon upravuje postup nadobúdania vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku odplatným ako aj bezodplatným prevodom. Účelom predmetného zákona je, aby poľnohospodárske pozemky nadobúdali predovšetkým osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku činnosť ako podnikanie, čím sa dosiahne zachovanie a ochrana poľnohospodárskej pôdy. Predkladáme Vám v tomto článku úpravu prevodu poľnohospodárskej pôdy upravenej týmto zákonom.

1.) Zákon sa vzťahuje na odplatný alebo bezodplatný prevod poľnohospodárskeho pozemku, pričom poľnohospodárskym pozemkom nie je:

1) Záhrada
2) Pozemok v zastavanom území obce
3) Pozemok mimo zastavaného územia obce, ak:

 • je určený na iné ako poľnohospodárske využitie podľa osobitných predpisov;
 • možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená podľa osobitných predpisov;
 • je jeho výmera menšia ako 2 000 m2;
 • je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

2.) V zmysle návrhu zákona je vlastník pozemku alebo iná oprávnená osoba, oprávnená previesť vlastnícke právo k poľnohospodárskemu pozemku bez obmedzení zavedených navrhovaným zákonom (ide o obmedzenie uvedené v bode 3 tohto článku), ak ide o prevod:

 • osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
 • spoluvlastníkovi poľnohospodárskeho pozemku, ak ide o spoluvlastnícky podiel podľa osobitných predpisov,
 • blízkej osobe podľa § 116 Občianskeho zákonníka (ide predovšetkým o príbuzného v priamom rade, súrodenca a manžela).

3.) V prípade, že vlastník pozemku neprevádza vlastníctvo osobe uvedenej v bode 2 tohto článku je povinný postupovať nasledovne:

1. vlastník je povinný zverejniť ponuku na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku najmenej na 15 dní v registri na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

 • 1.1. V prípade, že ide o pozemok do 10 000 m2 vrátane musí vlastník túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza a na úradných tabuliach v susedných obciach,
 • 1.2. V prípade, že ide o pozemok nad 10 000 m2 musí túto ponuku zverejniť aj najmenej v jednom tlačenom periodiku s okresnou pôsobnosťou v okrese, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza, a ak také periodikum neexistuje, v periodiku s celoštátnou pôsobnosťou.

2. Nadobudnúť vlastníctvo k poľnohospodárskemu pozemku môže osoba (okrem osoby uvedenej v bode 2 tejto analýzy), ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo najmenej 10 rokov a vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku (ďalej len „Nadobúdateľ“).

3. Postup po zverejnení ponuky na prevod vlastníctva podľa ods. 1 tohto bodu je nasledovný:

 • a) ak po zverejnení ponuky na prevod vlastníctva prejaví záujem nadobúdateľ z obce, kde je ponúkaný poľnohospodársky pozemok evidovaný, má tento nadobúdateľ prednosť pred akýmkoľvek záujemcom, ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu v inej obci, ako v tej kde je poľnohospodársky pozemok evidovaný,
 • b) ak po zverejnení ponuky na prevod vlastníctva prejaví záujem nadobúdateľ zo susednej obce, a zároveň si neuplatní právo záujemca z obce, kde je pozemok evidovaný (podľa písmena a), má tento záujemca zo susednej obce prednosť pred záujemcom s iným miestom podnikania.

4. Ak žiadna z osôb uvedených v ods. 3 tohto bodu neprejaví o prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku ani sa neuskutoční prevod poľnohospodárskeho pozemku, môže prevádzajúci poľnohospodársky pozemok previesť na akúkoľvek inú osobu.

Záver

Ako bolo poukázané v tejto analýze od 01.06.2014 začať platiť v Slovenskej republike nový zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý oproti súčasnému stavu umožní nadobudnutia vlastníckeho práva aj k poľnohospodárskemu pozemku cudzincom – fyzickým osobám. Jeho nadobudnutie však bude zložitejšie, pričom pri nadobudnutí vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku bude uprednostnený prvotne Nadobúdateľ uvedený v bode 3 ods. 2 tohto článku, z obce, kde je predmetný poľnohospodársky pozemok evidovaný. V prípade, že žiaden takýto Nadobúdateľ o nadobudnutie vlastníckeho práva k poľnohospodárskemu pozemku neprejaví záujem, poskytne vlastník pôdy nadobudnutie vlastníctva Nadobúdateľovi zo susednej obce. Až následne, ak ani takýto nadobúdateľ záujem neprejaví, je vlastník pôdy oprávnený previesť vlastnícke právo k poľnohospodárskemu pozemku na akúkoľvek inú osobu, bez ohľadu na jej sídlo, či bydlisko, ako aj bez ohľadu na to či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Na osoby uvedené v bode 2 tohto článku sa uvedené obmedzenia nevzťahujú.

Z hľadiska ústavnoprávnej ochrany vlastníckeho práva a najmä jednej z jeho zložiek a to disponovanie s vecou, predmetom vlastníctva, je navrhnutá právna úprava značne otázna. Nakoľko tento zákon zásadne a nad mieru potreby ochrany verejného záujmu zasahuje do práv vlastníka, čas ukáže životnosť tejto novej právnej úpravy.


JUDr. Martin Vasiľ

JUDr. Martin Vasiľ,
advokát a konateľ


Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners, s.r.o.  .

Kuzmányho 29,
040 01 Košice

Tel.: +421 556 941 092
e-mail: office@vasillegal.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk