7.1.2014
ID: 1314upozornenie pre užívateľov

Najdôležitejšie zmeny v právnych predpisoch v roku 2014

Právne novinky roku 2014 - minimálna mzda, príspevok pri narodení dieťaťa, oznamovacia povinnosť ohľadom starostlivosti o maloleté dieťa, nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy do Sociálnej poisťovne, nová daňová povinnosť – tzv. daňové licencie, resp. minimálna daň z príjmov pre právnické osoby, zmeny pre motoristov a v zákone o cestnej premávke a ďalšie

 
Ježová logo 
 
1. Minimálna mzda v roku 2014:

Podľa nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014 bude minimálna mzda:

  • 352,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
  • 2,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Minimálna mzda v roku 2014 tak bude oproti roku 2013 vyššia o 4,2 %. V čistom vyjadrení bude v roku 2014 predstavovať 304,84 eura mesačne.

2. Príspevok pri narodení dieťaťa od 01.01.2014:

Príspevok pri narodení dieťaťa sa do 01.01.2014 zlúči s príplatkom pri narodení dieťaťa, pričom jeho výška bude závisieť od počtu narodeného dieťaťa.

  • Prvý až tretí pôrod: 829,86 €
  • Štvrtý a ďalší pôrod alebo ak sa dieťa z prvého až tretieho pôrodu nedožilo 28 dní: 151,37 €
  • Zvýšenie v prípade dvojčat, trojčat, atď: o 75,69 €.

Tiež dôjde k zvýšeniu ostatných dávok súvisiacich s materstvom ako napríklad rodičovského príspevku na sumu 203,20 €, prídavku na dieťa na sumu 23,52 €

3. Oznamovacia povinnosť ohľadom starostlivosti o maloleté dieťa:

Od februára 2014 nadobudne účinnosť novela zákona o prídavkoch na dieťa, podľa ktorej musí oprávnená osoba nahlásiť písomne Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny akým spôsobom bude zabezpečená starostlivosť o maloleté dieťa staršie ako 3 roky až do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Tu by sme chceli podotknúť, že ide o jednorazovú povinnosť. Z obsahu oznámenia teda musí byť zrejmé akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Ďalšie oznámenie je potrebné uskutočniť len v prípade ak v období od prvého oznámenia do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dôjde k zásadnej vecnej alebo časovej zmene v spôsobe a mieste zabezpečenia starostlivosti o dieťa.

4. Nové minimálne a maximálne vymeriavacie základy do Sociálnej poisťovne:

Od 01.01.2014 vzrástol minimálny vymeriavací základ na 402,50 € z čoho vyplýva, že aj minimálne poistné do sociálnej poisťovne pre povinne poistenú SZČO vzrastie na sumu 133,42 € mesačne. Maximálny vymeriavací základ bude 4.025 € z čoho vyplýva, že maximálne poistné pre SZČO bude 1.334,28 € mesačne. Prvý krát SZČO budú takto zmenené poistné uhrádzať vo februári 2014.

5. Nová daňová povinnosť – tzv. daňové licencie, resp. minimálna daň z príjmov pre právnické osoby:

Zavedenie tzv. minimálnej dane z príjmov pre právnické osoby sa dotkne stratových podnikateľov, ktorý podnikajú formou právnickej osoby. V prípade neplatiteľa dane s tržbami do 500 000 eur bude minimálna daň 480 eur, pričom platiteľ dane s tržbami do 500 000 eur bude mať minimálnu daň 960 eur a pre subjekty s tržbami nad 500 000 eur bude výška minimálnej dane na úrovni 2 880 eur. Ako si všimneme nie je rozhodujúcim údajom zisk ale výška obratu.

Daňová licencia sa nebude platiť za prvý rok podnikania, napr. novovzniknutých spoločnosti v roku 2014. Oslobodenia od platenia minimálnej dane sa nebude vzťahovať na daňovníkov, ktorí vznikli ako právni nástupcovia daňovníka zrušeného bez likvidácie.

Daňové licencie nebudú platiť ani neziskové organizácie a daňovníci, ktorí prevádzkujú chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. Daňové licencie nebudú platiť ani daňovníci od vstupu do likvidácie, respektíve od vyhlásenia konkurzu.

V prípade, že zdaňovacie obdobie bude kratšie ako 12 kalendárnych mesiacov, suma daňovej licencie sa bude pomerne krátiť podľa počtu kalendárnych mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia.

6. Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby:

Taktiež je plánované zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23% na 22%. Znížená sadzba dane z príjmov právnických osôb sa prvý krát použije na zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2014.

7. Nové e-občianske preukazy a dátové schránky:

Už od 01.12.2013 sa začali vydávať nové občianske preukazy s čipom. Ich účelom je uľahčenie komunikácie s úradmi a vybavovanie formalít. Občan si môže vybrať, či si aktivuje zaručený elektronický podpis alebo nie. Pre advokátov je aktivácia zaručeného elektronického podpisu povinná.
 
Dátové schránky už spustili a zriadili ich všetkým fyzickým osobám spôsobilým na právne úkony. Dátové schránky by mali zaviesť elektronické doručovanie písomností z úradov od roku 2015 povinne. Všetkým spoločnostiam sa automaticky aktivizujú po 18 mesiacoch. Boli by aktivované pre všetky právnické osoby povinne a písomnosť by sa považovala za doručenú už 15 – dňom po jej zaslaní do dátovej schránky bez ohľadu na skutočnosť, či si ju adresát prečítal alebo nie a to v prípadoch ak je prípustné náhradné doručovanie. Počas roka 2014 bude takéto elektronické doručovanie dobrovoľné. Živnostníci si môžu vybrať, či preferujú elektronické doručovanie písomností alebo poštou.
 
Jedným pozitívom bude zníženie súdnych a správnych poplatkov.

8. Zmeny pre motoristov a v zákone o cestnej premávke:

Zavedený je zákaz jesť, piť a fajčiť počas jazdy aj pre spolujazdcov vozidiel kategórie L ako sú motocykle, trojkolky a štvorkolky.
 
Taxíky môžu jazdiť aj v pruhoch vyhradených pre autobusy ak neobmedzia plynulosť jazdy autobusov a trolejbusov.
 
Motocyklisti budú môcť parkovať v zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím iba ak ostane voľná šírka chodníka najmenej 1, 5 m.
 
Odobratie vodičského oprávnenia bude iba pri nehode pri ktorej bolo spôsobené zranenie alebo smrť. Vodičské oprávnenie sa odoberie aj tomu, kto ako vodič motorového vozidla:

  • v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví alebo
  • v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie.

Pokiaľ vodič pri teste na alkohol nafúkal, do 30 dní od tohto priestupku  bude musieť podstúpiť vyšetrenie závislosti od alkoholu. Kópiu týchto výsledkov bude musieť zasielať aj na políciu vodič aj lekár, ktorý doklad vystavil.
 
Obnovuje sa možnosť dostať evidenčné číslo vozidla podľa vlastného výberu za 160 eur. Chodci idúci po krajnici alebo po okraji vozovky budú musieť mať na sebe reflexné prvky za zníženej viditeľnosti nielen mimo obce, ale už aj v obci.


JUDr. Daniela Ježová, LL.M., PhD.

JUDr. Daniela Ježová, LL.M., PhD.,
advokátka


Javorinská 13,
811 03 Bratislava 1

Tel.: +421 915 750 804
e-mail: jezova@lawyer.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk