7.2.2014
ID: 1473upozornenie pre užívateľov

Najmenej štyri roky vo väzení za závažnú manipuláciu s trhom

Páchatelia, ktorým podľa vnútroštátnych predpisov hrozí najvyšší možný trest za závažnú manipuláciu s trhom, akou bola napríklad kauza LIBOR, by mali byť odsúdení na odňatie slobody v trvaní minimálne štyroch rokov. Vyplýva to z textu smernice, ktorý schválil Európsky parlament. Nové pravidlá, ktoré si kladú za cieľ obnovenie dôvery vo finančné trhy EÚ, musia ešte schváliť členské štáty.

"Hlasovanie predstavuje veľký krok vpred v snahe umožniť súdom naprieč EÚ zastaviť zneužívanie trhu. Toto je prvá právna norma, ktorá zavádza tvrdé celoúnijné trestnoprávne postihy vo výške minimálne štyroch rokov odňatia slobody za závažné trestné činy, akými sú obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipulácia s trhom. Kauza LIBOR nemusí byť poslednou - obvinenia z manipulácie sa objavujú aj na trhoch s ropou a zemným plynom, ako aj na devízových trhoch," uviedla spravodajkyňa výboru pre hospodárske a menové veci Arlene McCarthy (S&D, UK).

Trestnoprávne postihy

Navrhované pravidlá zavádzajú prísnejšie postihy, vrátane trestu odňatia slobody, za závažné zneužitia trhu. Do tejto kategórie spadá napríklad nezákonné zverejnenie informácií, obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipulácia s trhom, ako aj podnecovanie, napomáhanie a navádzanie na spáchanie takejto trestnej činnosti.

Horná hranica trestu za najzávažnejšie formy obchodovania s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom bude vo všetkých členských štátoch na úrovni minimálne štyroch rokov odňatia slobody. Za nenáležité zverejňovanie dôverných informácií bude páchateľom, pri ktorých súd uplatní hornú hranicu trestnej sadzby, hroziť na celom území EÚ aspoň dvojročné väzenie.

Trestné činy

Nová právna úprava tiež zjednotí definície trestných činov a sankcie za ich spáchanie.

Za trestný čin manipulácie s trhom, pri dokázaní ktorého môže páchateľovi hroziť štvorročné väzenie, sa bude považovať napríklad uzatváranie transakcií či zadávanie pokynov na obchodovanie, ktoré vysiela nepravdivé alebo zavádzajúce signály o ponuke, dopyte alebo cene jedného alebo viacerých finančných nástrojov. Smernica však pod manipuláciou rozumie aj poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií s cieľom ovplyvniť výpočet referenčných hodnôt, napríklad pri londýnskej medzibankovej úrokovej sadzbe (LIBOR) alebo medzibankovej sadzbe hospodárskej a menovej únie (EURIBOR).

Za obchodovanie s využitím dôverných informácií s hornou hranicou trestnej sadzby vo výške minimálne štyroch rokov odňatia slobody možno považovať konanie, pri ktorom je dôverná informácia využitá so zámerom nákupu alebo predaja finančných nástrojov, prípadne na zmenu alebo doplnenie požiadavky.

Členské štáty budú mať naďalej možnosť stanoviť prísnejšie trestnoprávne sankcie za zneužitie trhu, než stanovuje nová smernica. Parlamentom schválený legislatívny text musí ešte potvrdiť Rada ministrov. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na transpozíciu nových pravidiel do svojich vnútroštátnych právnych predpisov


Zdroj: EP


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk