16.6.2023
ID: 5774upozornenie pre užívateľov

Násilie na ženách a domáce násilie: Rada sa dohodla na pozícii k návrhu právneho predpisu EÚ

Rada sa dnes dohodla na svojej pozícii (všeobecné smerovanie) k návrhu smernice, ktorej cieľom je predchádzať násiliu na ženách a domácemu násiliu a bojovať proti nim.

Kriminalizácia mrzačenia ženských pohlavných orgánov a kybernetického násilia

Podľa nového právneho predpisu budú v celej EÚ trestné tieto činy:

    mrzačenie ženských pohlavných orgánov
    kybernetické nebezpečné prenasledovanie
    kybernetické obťažovanie
    zdieľanie intímnych snímok bez súhlasu
    kybernetické podnecovanie k násiliu alebo nenávisti

Návrh obsahuje ustanovenia o sankciách, priťažujúcich okolnostiach, právomoci a premlčacích lehotách súvisiacich s týmito trestnými činmi.

Napríklad mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa musí vo všetkých členských štátoch trestať odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 5 rokov.

Bezpečné postupy oznamovania

V smernici sa stanovujú minimálne pravidlá zamerané na práva obetí, ich ochranu a podporu.

Napríklad, pri prvom kontakte obete sexuálneho násilia alebo domáceho násilia s príslušným orgánom, sa musí posúdiť riziko, ktoré predstavuje páchateľ alebo podozrivý. Na tomto základe orgány budú musieť zabezpečiť primerané ochranné opatrenia. Medzi ne by mohli patriť mimoriadne príkazy brániace kontaktu a obmedzujúce kontakt alebo ochranné príkazy.

Členské štáty musia tiež zabezpečiť, aby obete mohli oznamovať prípady násilia páchaného na ženách alebo domáceho násilia prostredníctvom dostupných a ľahko použiteľných kanálov, ktoré môžu zahŕňať možnosť oznamovania a predkladania dôkazov online.

Súkromie obetí a právo na odškodnenie

Členské štáty musia tiež zabezpečiť, aby dôkazy týkajúce sa sexuálneho správania obete v minulosti boli povolené v trestnom konaní len vtedy, ak je to relevantné a potrebné.

Obete by mali mať právo žiadať od páchateľov úplné odškodnenie. V náležitých prípadoch by mali mať aj možnosť získať odškodnenie v priebehu trestného konania.

Linky pomoci a krízové centrá pre obete znásilnenia

Členské štáty budú tiež povinné poskytovať špecializované služby, ako sú napríklad krízové centrá pre obete znásilnenia, aby podporili obete sexuálneho násilia. Okrem toho musia sprístupniť celoštátnu telefónnu linku pomoci, ktorá bude obetiam násilia bezplatne dostupná 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Rada sa dnes dohodla na svojej pozícii (všeobecné smerovanie) k návrhu smernice, ktorej cieľom je predchádzať násiliu na ženách a domácemu násiliu a bojovať proti nim.

Násilie páchané na ženách a dievčatách je jednou z najsystematickejších a najbežnejších foriem porušovania ľudských práv na celom svete. V EÚ má každá tretia žena skúsenosť s fyzickým alebo sexuálnym násilím, ktorého sa väčšinou dopúšťajú intímni partneri (údaje z roku 2014). V roku 2020 podľa odhadov každá druhá mladá žena zažila rodovo motivované kybernetické násilie.

V súčasnosti nie je právny nástroj, ktorý by sa na úrovni EÚ cielene zaoberal násilím na ženách a domácim násilím.

Na základe všeobecného smerovania, ktoré sa prijalo dnes, môže Rada začať rokovania s Európskym parlamentom, keď Európsky parlament schváli vlastnú pozíciu.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk