18.12.2020
ID: 4977upozornenie pre užívateľov

Nová úprava inštitútov domáckej práce, telepráce a home office

Národná rada Slovenskej republiky aktuálne (10.12.2020) rokuje o novele zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako „Zákonník práce″), ktorá bola pripravená s navrhovanou účinnosťou od 01.03.2021. Novela má ambíciu, aj vzhľadom na udalosti tohto roka, kedy mnoho zamestnancov pracovalo z domu, bližšie a kvalitnejšie upraviť domácku prácu, teleprácu a home office.

Aktuálna úprava domáckej práce a telepráce

Domácka práca je práca vykonávaná pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve, avšak miesto výkonu práce je domácnosť zamestnanca, prípadne iné v pracovnej zmluve dohodnuté miesto. Nie je to prevádzka alebo sídlo zamestnávateľa.

Pri domáckej práci si zamestnanec sám rozvrhuje svoj pracovný čas. Z tohto dôvodu:

  • sa na zamestnanca nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch,
  • pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,
  • nepatrí mu mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

Zamestnanec a zamestnávateľ sa ale môžu dohodnúť aj odlišne, napríklad že zamestnávateľ bude v náročných pracovných obdobiach, keď sa zamestnancovi prideľuje zvýšené množstvom práce preplácať zamestnancovi nadčasy. Prípadne, že zamestnanec si vôbec nebude rozvrhovať pracovnú dobu sám a vtedy sa vyššie uvedené odchýlky neuplatnia a zamestnanec má nárok na všetky mzdové zvýhodnenia, náhradu mzdy v prípade osobných prekážok, štandardné rozvrhnutie pracovného času.

Inštitúty domáckej práce a telepráce sú pomerne podobné, oba sú vykonávané z domácnosti zamestnanca, prípadne z iného dohodnutého miesta, podobne sa naň aplikujú výnimky o neuplatňovaní určitých ustanovení Zákonníka práce. Rozdielom je, že telepráca je vykonávaná s použitím informačných technológií.

V súvislosti s teleprácou a informačnými technológiami využívanými na jej výkon má zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické a programové vybavenie potrebné na výkon telepráce, zabezpečiť ochranu osobných údajov a informovať zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického vybavenia a programového vybavenia, ako aj o sankciách v prípade porušenia.

Home office

Home office, je síce na prvý pohľad podobný domáckej práci a telepráci, odlišuje sa však príležitostným charakterom. Miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve je pracovisko zamestnávateľa a home office, ako práca z domu, prípadne z iného miesta, je využívaný vo výnimočných situáciách so súhlasom zamestnávateľa alebo ako benefit poskytovaný zamestnancovi. Ďalšou odlišnosťou je rozvrhnutie pracovného času zamestnanca zamestnávateľom. Na zamestnanca sa preto nevzťahujú odchýlky uvedené v Zákonníku práce pre domácku prácu a zamestnanec má nárok na mzdové príplatky, prestoje a náhradu mzdy pri prekážkach.

Aktuálne, v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom a mimoriadnou situáciou, za účelom predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19, platí ustanovenie § 250b Zákonníka práce, ktoré oprávňuje zamestnávateľa nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca alebo opačne oprávňuje zamestnanca na výkon práce z domácnosti, ak na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti. Obe situácie sú za predpokladu, že to dohodnutý druh práce umožňuje. Účinnosť tohto ustanovenia je však časovo obmedzená počas trvania účinnosti opatrení.

Plánované zmeny od 01.03.2021

•    pravidelnosť / príležitostnosť
Novela Zákonníka práce pri definícii domáckej práce a telepráce zvýrazňuje jej pravidelnosť, ale zároveň upravuje, že môže byť vykonávaná v rozsahu celého ustanoveného pracovného času alebo jeho časti. So zamestnancom môže byť dohodnuté, že vždy tri dni v týždni pracuje doma a dva dni v týždni v priestoroch zamestnávateľa. Vzhľadom na pravidelnosť pôjde o domácku alebo teleprácu.
•    Domácnosť a rozvrhnutie pracovného času
Spresňuje sa, čo je považované za domácnosť zamestnanca. Je ňou dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. Môže to byť bydlisko zamestnanca, prípadne iné miesto, ktoré zamestnanec určí. V rámci pracovnej zmluvy je možné dohodnúť aj rozsah domáckej práce alebo telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca. V tomto prípade je ale nutné zadefinovať, či si zamestnanec stále rozvrhuje pracovný čas sám alebo mu ho rozvrhuje zamestnávateľ, keďže to môže mať vplyv na vyššie uvedené odchýlky – tie zostávajú v zásade nezmenené. Zmenou je, že ak zamestnanec prechodne nemôže vykonávať prácu a prestoj je spôsobený zamestnávateľom, zamestnanec má nárok na náhradu mzdy. Takou situáciou môže byť napríklad nedodanie pracovných podkladov, technické problémy, neplánovaná oprava technických zariadení.
•    Uhrádzanie nákladov
Ďalšou povinnosťou pre zamestnávateľa, okrem doteraz platných povinností týkajúcich sa technického vybavenia a zabezpečenia údajov je uhrádzanie nákladov, ktoré zamestnancovi vzniknú v súvislosti s využívaním vlastných technických prostriedkov. Primárne platí, že zamestnanec by mal používať vybavenie zamestnávateľa a na používanie vlastného a následnú úhradu výdavkov s tým spojených by mala existovať dohoda medzi nimi.
•    Porovnateľné pracovné podmienky
Pracovné podmienky aj naďalej nesmú znevýhodňovať zamestnanca, ktorý vykonáva domácku prácu alebo teleprácu, zároveň pribúda povinnosť zabezpečiť pre takéhoto zamestnanca rovnaký prístup k prehlbovaniu kvalifikácie (účasť na rôznych kurzoch, seminároch, vzdelávacích podujatiach a pod.), rovnako ako porovnateľnému zamestnancovi s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa. V súvislosti s týmto sa spresňuje povinnosť predchádzať izolácii zamestnanca, a to povinnosťou zamestnávateľa umožniť zamestnancovi vstup na pracovisko za účelom stretnutia sa s ostatnými zamestnancami, ak je to možné.
•    Právo byť odpojený
Novela navrhuje právo zamestnanca odpojiť sa mimo pracovného času, v čase prekážok v práci a dovolenky, a toto nesmie byť vyhodnotené ako porušenie pracovnej disciplíny.
•    Povinnosť informovania zamestnávateľa
Zamestnanec je povinný bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického a/alebo programového vybavenia alebo o nefunkčnosti internetového pripojenia, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu.  
Posledné tri navrhované zmeny platia rovnako pre domácku prácu a teleprácu, ako aj pre home office.
Záver
Naďalej platí, že domácku prácu a teleprácu si zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú v pracovnej zmluve. Pri home office stačí neformálna ústna alebo emailová dohoda. Zamestnávatelia, ktorí poskytujú svojim zamestnanom možnosť home office, by určite mali pravidlá jeho využívania, ako aj ďalšie otázky, ktoré s tým súvisia (napr. rozvrhnutie pracovného času, súčinnosť zamestnanca pri evidencii pracovného času, prípadnú náhradu zvýšených nákladov zamestnanca) upraviť v internej smernici.


Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur.
,
vedúca advokátka


Mgr. Paulína Šlauková
,
koncipientka

Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava


Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk