10.2.2015
ID: 2783upozornenie pre užívateľov

Nové pravidlá pre spotrebiteľské rozhodcovské konanie

Jedným zo zákonov, ktoré nadobudli účinnosť v prvý deň roku 2015, a pri ktorom by podnikatelia mali zbystriť pozornosť, je zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Týmto novým zákonom, ktorý v Zbierke zákonov SR vyšiel pod číslom 335/2014, sa opätovne posilňuje postavenie spotrebiteľov, čo súvisí predovšetkým s členstvom Slovenska v Európskej únii a povinnosťou preberať jej právne záväzné akty.

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
„Nový“ druh rozhodcovského konania

Rozhodcovské konanie existovalo v našom právnom poriadku aj doteraz, avšak aj vzhľadom na svoju konštrukciu nezabezpečovalo ochranu spotrebiteľa na takej úrovni, akú by si podľa názoru zákonodarcov tento „slabší“ subjekt právnych vzťahov zaslúžil. Podnikatelia si preto musia dávať pozor, aby od 1. januára dodržiavali pri uzatváraní spotrebiteľských zmlúv novú právnu úpravu.

Pokiaľ ide o riešenie potenciálnych sporov, tak podnikateľ bude musieť striktne rozlišovať či vstupuje do právneho vzťahu s iným „rovnocenným“ podnikateľom alebo so spotrebiteľom, na ktorého sa už niektoré staré pravidlá rozhodcovského konania nevzťahujú. Pre lepšiu orientáciu, nový zákon vymedzuje spotrebiteľský spor ako spor medzi dodávateľom (podnikateľom) a spotrebiteľom zo spotrebiteľskej zmluvy alebo spor súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Vo vzťahu k iným zmluvným partnerom sa aj naďalej postupuje podľa ustanovení stále platného zákona o rozhodcovskom konaní.

V úvode by však ešte bolo potrebné uviesť, že predmetom spotrebiteľského rozhodcovského konania nemôže byť akýkoľvek spor a rozdiely možno vidieť aj oproti „klasickému“ rozhodcovskému konaniu. Predmetom takéhoto konania nemôžu byť napríklad spory týkajúce sa vlastníckych či iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave alebo spory súvisiace s konkurzom a reštrukturalizáciou.

Rozhodcovská zmluva a právo spotrebiteľa žalovať na všeobecnom súde

Jedna z významných noviniek, ktoré nový zákon prináša, sa týka problematiky uzatvárania samotných rozhodcovských zmlúv. Rozhodcovská zmluva predstavuje dohodu zmluvných strán o tom, že potenciálne spory vyplývajúce zo zmluvy sa budú riešiť v rozhodcovskom konaní. Do konca roka 2014 všeobecne platilo, že takáto dohoda mohla mať aj formu rozhodcovskej doložky, ktorá je priamo zakomponovaná v zmluve. Do spotrebiteľských zmlúv však už podnikatelia takéto doložky vkladať nemôžu.

Ak by mali zmluvné strany spotrebiteľskej zmluvy záujem uprednostniť pri riešení potenciálneho sporu pred všeobecnými súdmi rozhodcovský súd, tak takúto dohodu budú môcť uzavrieť výlučne už len ako samostatnú písomnú rozhodcovskú zmluvu, pričom treba zdôrazniť, že zákon vylučuje, aby uzavretie samotnej spotrebiteľskej zmluvy bolo podmienené súčasným uzavretím zmluvy rozhodcovskej. Spotrebiteľ musí teda mať možnosť slobodne sa rozhodnúť, či na takúto dohodu pristúpi.

Základné obsahové náležitosti spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy nový zákon presne stanovuje, pričom akékoľvek iné, s problematikou riešenia prípadných sporov nesúvisiace, ustanovenia v nej nemôžu byť obsiahnuté. Už priamo v zmluve si strany určia aj konkrétny rozhodcovský súd, ktorý bude prípadný spor rozhodovať, avšak zákon zakazuje uviesť aj meno konkrétneho sudcu, ktorý má spor rozhodovať. Zmluvné strany si zároveň môžu vybrať len taký rozhodcovský súd, ktorý je zapísaný v zozname rozhodcovských súdov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory.

Za zmienku určite stojí aj povinnosť zahrnúť do rozhodcovskej zmluvy poučenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe nového zákona. Toto poučenie poskytuje spotrebiteľovi stručný návod ako postupovať v prípade vzniku spotrebiteľského sporu a vymenúva niektoré práva, ktoré mu v takom prípade prináležia.

Veľmi významnou novinkou a odlišnosťou nového druhu konania je právo spotrebiteľa obrátiť sa, aj napriek platne uzavretej spotrebiteľskej zmluve, so sporom na všeobecný súd. Pri „bežnom“ rozhodcovskom konaní platí, že uzavretím platnej rozhodcovskej zmluvy stráca všeobecný súd právomoc rozhodovať príslušný spor. Pri spotrebiteľoch sa však podnikatelia budú musieť zmieriť s tým, že ak spor bude chcieť iniciovať sám spotrebiteľ, tak môže dohodnutý rozhodcovský súd vynechať a žalobu podať priamo na všeobecný súd. Táto výnimka prestáva platiť v prípade, že predmetný spor už bol na rozhodcovskom súde riadne začatý.

Oprávnenie rozhodovať spotrebiteľské rozhodcovské spory

Aby noviniek nebolo málo, tak sa nová úprava dotkla aj samotných rozhodcov, resp. rozhodcovských súdov, a ich oprávnenia rozhodovať spotrebiteľské spory. Stať sa rozhodcom, prípadne založiť si rozhodcovský súd, nebolo doposiaľ až také náročné. Spotrebitelia a ich spory sú však samostatná kategória, a preto aj rozhodcovia budú musieť spĺňať o niečo prísnejšie kritéria. K zásadným podmienkam patrí vysokoškolské právnické vzdelanie, minimálne 5 ročná právnická prax a vykonanie odbornej skúšky pred komisiou určenou ministrom spravodlivosti SR. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude môcť byť daná osoba zapísaná do zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory. Ako sme už uviedli, podobný zoznam je vedený aj pre samotné rozhodcovské súdy. Odbornú skúšku však podľa zákona nebudú musieť absolvovať advokáti, notári, sudcovia a prokurátori, keďže v súvislosti s výkonom svojho povolania už podobnú skúšku úspešne zložili.

Záver

Pravidelné posilňovanie ochrany spotrebiteľa je v našom právnom poriadku už v zásade bežné, a preto nová právna úprava nie je, aj vzhľadom na európsky trend, až taká prekvapivá. Otázkou však ostáva či aj v praxi splní svoj účel, keďže základným zmyslom samotného rozhodcovského konania je jeho rýchlosť a jednoduchosť. Isté je, že práva spotrebiteľov v rámci rozhodcovského konania sa značne posilnia, a preto by mali podnikatelia dbať na to, aby pri uzatváraní rozhodcovských zmlúv dodržali všetky zákonom požadované náležitosti. V konečnom dôsledku tým môžu prispieť k rýchlemu a bezproblémovému rozhodnutiu spotrebiteľského sporu bez potreby zásahu zo strany všeobecných súdov, ktoré, ako všetci vieme, rozhodujú aj niekoľko rokov.


Mgr. Ondrej Ďurčo

Mgr. Ondrej Ďurčo,
advokátsky koncipient


Glatzová & Co., s.r.o.

Advokátska kancelária - Law firm

Hviezdoslavovo námestie 25
811 02 Bratislava

Tel.: +421 232 335 333
Fax: +421 232 335 330
e-mail: office.sk@glatzova.com

JUDr. Lucia Regecová, vedúca advokátka, vedúca slovenskej pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk