18.9.2014
ID: 2556upozornenie pre užívateľov

Novela Autorského zákona

Dňa 12.09.2014 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).

 
 AK Kollar
 
Predmetná novela zavádza do § 5 upravujúceho vymedzenie pojmov nový odsek 26, ktorý definuje dôsledné vyhľadávanie ako získavanie informácií v dobrej viere z informačných zdrojov podľa prílohy č. 2 k Autorskému zákonu pre kategóriu diel uvedených v prílohe č. 2 k Autorskému zákonu na účely určenia, či je dané dielo osirelým dielom. Daná novela Autorského zákona zavádza za § 12 upravujúci anonymné a pseudonymné dielo tri nové paragrafy a to § 12a, § 12b a § 12c.

Paragraf 12a Autorského zákona bude upravovať nový právny pojem tzv. osirelé dielo, ktorým je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme, a audiovizuálne dielo, ktorého autora nemožno určiť, alebo ak bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu a je uložené u osoby podľa § 31a ods. 1 Autorského zákona. 

Paragraf 12b Autorského zákona ustanovuje, že § 5 ods. 26, § 12a a § 31a Autorského zákona sa bude primerane vzťahovať aj na dielo, ktoré je súčasťou diela podľa § 12a ods. 1 Autorského zákona alebo je s ním spojené.

Paragraf 12c Autorského zákona bude upravovať nový právny pojem tzv. obchodne nedostupné dielo, ktorým je vydané slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis a noviny; ktorého rozmnoženinu nie je možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva; to sa nevzťahuje na kúpu použitej veci; alebo ktoré je uložené v knižnici, archíve alebo múzeu; alebo ktoré je zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel, ktorý vedie Slovenská národná knižnica.
Predmetná novela Autorského zákona za § 31 upravujúci použitie diela knižnicou, archívom alebo múzeom, zavádza nový § 31a upravujúci použitie osirelého diela.
 
Novela Autorského zákona nadobúda účinnosť dňa 29.10.2014.


JUDr. Pavol Kollár ml.

JUDr. Pavol Kollár ml.,
advokát


Advokátska kancelária/Law Firm JUDr. Pavol Kollár

Lehotského 4,
811 06 Bratislava


Tel.: +421 2 207 27 776
Fax:  +421 2 207 46 155
e-mail: kollar@judrkollar.sk


Zdroj: Národná rada SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk