16.10.2013
ID: 933upozornenie pre užívateľov

Novela Autorského zákona

S účinnosťou od 1. novembra 2013 dochádza k viacerým zmenám v úprave slovenského Autorského zákona[1]. Predmetná novela okrem iného transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ, ktorá zmenila smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12.12.2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv

 
 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS
 
Medzi významnejšie zmeny autorského práva patria nasledovné zmeny:

 • doplnená definícia pojmu „školské dielo“ (do systému školského diela bolo zaradené aj dielo dieťaťa v materskej škole),
 • spresnenie definície „súborné dielo“, ktoré je tiež predmetom autorského práva (súborné dielo môže byť vyjadrené v akejkoľvek forme vrátane elektronickej formy zahŕňajúcej analógové aj digitálne vyjadrenie; medzi demonštratívny výpočet diel, ktoré sa považujú za súborné dielo boli zaradené aj noviny, ak spĺňajú pojmové znaky diela – pozn. pre doplnenie „novín“ ako súborného diela bola táto novela opakovane prerokovávaná parlamentom, nakoľko pôvodne schválený zákon bol vrátený Prezidentom SR. Parlament však neakceptoval pripomienky Prezidenta SR a zákon bol opakovane schválený v NR SR a preto bol zverejnený v Zbierke zákonov aj bez podpisu Prezidenta SR),
 • doplnená negatívna definícia pojmu „denná správa“, t.j. čo sa nepovažuje za dennú správu (pozn. na „klasickú informatívnu“ dennú správu sa ochrana autorského zákona nevzťahuje); to znamená, že ak bude dielo obsahujúce informácie najmä o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, bude chránené autorským právom,
 • doplnenie ďalšej informačnej povinnosti osôb povinných platiť náhrady odmeny za vyhotovovanie rozmnoženiny zverejneného diela (napr. výrobcovia nenahratých nosičov, reprografických zariadení, počítačov, poskytovatelia rozmnožovacích služieb a pod.) – informovať organizáciu kolektívnej správy o druhu, počte a dovoznej cene alebo predajnej cene tovaru vyvážaného do tretích krajín alebo odosielaného do členského štátu,
 • medzi oprávnené inštitúcie využívať tzv. zákonné licencie, t.j. možnosť použitia diela aj bez súhlasu autora na zákonom stanovený účel, boli zaradené aj múzeá (pozn. pod múzeá sa chápu aj galérie; doteraz len knižnice a archívy mali možnosť vyhotovovať rozmnoženiny diela z vlastných fondov bez súhlasu autora na zákonom stanovené účely, napr. vzdelávacie, vedeckovýskumné účely a pod.),
 • odstraňuje sa všeobecná povinnosť písomnej formy licenčných zmlúv, povinnosť písomnej formy zostáva zachovaná iba v prípadoch výhradnej licencie, hromadnej a kolektívnej licencie (pozn. ak je licenčná zmluva uzavretá písomne, udelenie sublicencie aj postúpenie licencie musí mať písomnú formu, ak zmluva neurčuje inak),
 • v prípade, ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, má každá zmluvná strana právo požadovať od druhej strany vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy so zákonom stanovenými údajmi (toto právo zaniká, ak sa neuplatní v lehote 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy). Ak druhá strana nevydá potvrdenie do 15 dní od dôjdenia žiadosti na vydanie potvrdenia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo,
 • upravuje sa nové pravidlo, že ak licenčná zmluva neurčuje spôsob použitia diela, rozsah a čas licencie, platí, že licencia je udelená na spôsob použitia diela, v rozsahu a na čas nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy (pozn. ak z účelu zmluvy nevyplýva inak, je územný rozsah licencie obmedzený na územie SR a čas najviac na 1 rok od udelenia licencie),
 • obsah licenčnej zmluvy alebo jej časť je možné určiť aj odkazom na licenčné podmienky, ktoré sú stranám známe alebo sú im dostupné v čase uzavretia licenčnej zmluvy,
 • ak nie je v licenčnej zmluve dohodnutá odmena ani spôsob jej určenia, ani nie je uvedené, že sa licencia udeľuje bezodplatne, ani to nevyplýva z jej účelu, platí, že autor má právo na „obvyklú odmenu“ (t.j. odmenu vo výške, ktorá je obvyklá v čase uzavretia licenčnej zmluvy pri obdobných zmluvných podmienkach),
 • zavádza sa osobitná možnosť ponuky licencie jednostranným právnym úkonom, ktorý smeruje voči neurčitým osobám s podmienkou udelenia nevýhradnej a bezodplatnej licencie (pozn. fakticky sa týmto upravuje možnosť tzv. „preklikávacích“ licencií),
 • v prípade porušenia autorských práv doplnenie možnosti autora domáhať sa vydania bezdôvodného obohatenia vo výške 2-násobku obvyklej odmeny,
 • zvyšuje sa ochrana práv výkonného umelca (napr. v osobitných prípadoch sa dopĺňa právo výkonného umelca na dodatočnú odmenu, v určitých prípadoch sa predlžuje doba ochrany práv výkonného umelca z 50 na 70 rokov, možnosť odstúpiť od zmluvy s výrobcom zvukového záznamu po uplynutí 50 rokov),
 • predlžuje sa tiež ochrana práv výrobcu zvukového záznamu z 50 na 70 rokov v prípade, ak došlo k vydaniu alebo k verejnému prenosu zvukového záznamu a ak nedošlo po 50 rokoch k odstúpeniu zo strany výkonného umelca,
 • spresňujú sa niektoré ustanovenia ohľadne kolektívnej správy práv,
 • v prechodných ustanoveniach sa zakotvuje, že nové dĺžky trvania majetkových práv, ktoré neuplynuli do 31.10.2013, sa budú riadiť novou právnou úpravou.


Martina Poliačiková

Mgr. Martina Poliačiková,
advokát


Ružička Csekes s.r.o. in association with members of CMS

Vysoká 2/B
811 06 Bratislava 1


Tel.: +421 2 32 33 34 44
Fax:  +421 2 32 33 34 43
e-mail: office-ba@rc-cms.sk


--------------------------------------------------------------------------------
[1] Autorský zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (posledná novela – zákon č. 289/2013 Z. z.)


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk