8.12.2017
ID: 3898upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov z dielne úradu vlády s progresívnymi zmenami

Vedúci úradu vlády Igor Federič predložil na rokovanie vlády SR dne 8.11. návrh novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, ktorú vláda SR schválila.

Novela prináša viacero progresívnych zmien, ktoré rozširujú pôsobnosť zákona na ďalšie zaostávajúce okresy SR – zvýšenie počtu najmenej rozvinutých okresov sa dosiahne zmenou výpočtu miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike pre zápis okresu do zoznamu najmenej rozvinutých okresov z 1,6 násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti na jej 1,5 násobok.  

Jednou z najvýznamnejších zmien je rozšírenie okruhu oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku o fyzické osoby – podnikateľov, čo nevyhnutne znamená akceleráciu využívania tohto príspevku na zvýšenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, najmä však na zvýšenie zamestnanosti.

Zákon po schválených zmenách znamená aj posilnenie kompetencií okresných úradov, ktorých prednostovia  sa stávajú zároveň predsedami  výborov, ktoré sa zriaďujú v každom najmenej rozvinutom okrese.  Výbory sa stávajú kľúčovým inštitútom pre plnenie najmä koordinačných úloh s cieľom zabezpečiť participáciu sociálno-ekonomických partnerov a   rovnosť príležitostí rôznych subjektov prichádzajúcich s projektmi podporujúcimi regionálny rozvoj. V ich kompetencii je aj hodnotenie plnenia akčného plánu a ročných priorít, a v spolupráci s okresnými úradmi aj tvorba návrhu ročných priorít na nasledujúci kalendárny rok, ktorý predkladajú Úradu vlády SR do konca októbra roka predchádzajúceho.   Návrh ročných priorít na rok 2018 predloží príslušný okresný úrad Úradu vlády SR do 1.júna 2018. Hodnotenie plnenia akčného plánu a návrh ročných priorít prerokúva aj Rada pre rozvoj najmenej rozvinutých okresov ako poradný orgán vlády SR.
 
Schválená novela upravuje spôsob kreovania a zloženia tejto rady.  Návrh zakotvuje aj ustanovenia o ročných prioritách, ako vládou schválenom dokumente,  prostredníctvom ktorého sa má zefektívniť a zjednodušiť proces poskytovania regionálneho príspevku oprávneným prijímateľom a podmienky, za ktorých je možné regionálny príspevok poskytnúť.
 
Novela zákona z dielne úradu vlády má za cieľ  urýchliť odstraňovanie regionálnych rozdielov, zvyšovanie konkurencieshopnosti najmenej rozvinutých regiónov, a najmä zlepšiť kvalitu života ich obyvateľov.
 

Zdroj: Úrad vlády SR, 8.11.2017

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk