4.3.2014
ID: 1577upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o potravinách

Dňa 29.01.2014 bola Národnou radou Slovenskej republiky prijatá novela zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Novela“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.03.2014.

 
 Balcar Polanský Eversheds
 
Prijatá Novela prináša nasledovné zmeny:

Označovanie potravín

Novela zavádza nové kritéria pre označovanie potravín a poľnohospodárskych produktov, a to výhradne na účely propagácie a marketingu, pričom všetky podrobnosti s tým spojené ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý na tento účel vydá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „Ministerstvo“). Tieto kritériá označovania potravín a poľnohospodárskych produktov sa budú vzťahovať len na potraviny a poľnohospodárske produkty vyrábané a umiestňované na trh v Slovenskej republike. Novela tak reflektuje na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 do dňa 20.12.2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách v platnom znení.

Polročný výkaz prevádzkovateľa

Novela ukladá povinnosť prevádzkovateľovi, ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi a ktorého obrat z predaja týchto potravín dosiahne minimálne 10 000 000 € v predchádzajúcom kalendárnom roku, aby každoročne dvakrát zaslal Ministerstvu polročný výkaz o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za predchádzajúci kalendárny polrok, a to konkrétne v období do 31. januára a do 31. júla kalendárneho roka.

Ministerstvo tiež bude zverejňovať zoznam prevádzkovateľov, kde bude uvádzať percentuálny podiel obratu z predaja potravín vyrobených v Slovenskej republike na celkovom obrate z predaja všetkých potravín spolu za jednotlivých prevádzkovateľov.

Polročný výkaz bude musieť tento prevádzkovateľ zverejniť na svojom webovom sídle a čitateľne na viditeľnom mieste pri vstupe určenom konečnému spotrebiteľovi a to do každej svojej prevádzkarne najmenej vo formáte A3.

Tieto ustanovenia zákona sa nezvťahujú na prevádzkovateľov s vlastnými maloobchodnými prevádzkarňami, ktorých hlavnou činnosťou je výroba potravín, ani na baliarne potravín, ani na výlučných dovozcov potravín pre prevádzkovateľov, a ani na prevádzkovateľov verejného stravovania.

Kontroly a pokuty

Ministerstvo bude na účely overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti polročného výkazu vykonávať pravidelné kontroly. Ak prevádzkovateľ nezašle Ministerstvu polročný výkaz, alebo ak v polročnom výkaze neuvedie pravdivé informácie, Ministerstvo mu uloží pokutu v rozmedzi od 100 € do 100.000 €.

Ak dôjde k opakovanému porušeniu povinnosti v priebehu jedného roka, výška pokuty sa zdvojnásobuje. V prípade viacnásobného porušenia povinností v priebehu jedného roka môže Ministerstvo uložiť pokutu dokonca v rozmedzí od 1.000.000 € do 5.000.000 €.


Marek Olekšák

JUDr. Marek Olekšák,
advokát


Balcar Polanský Eversheds s.r.o.

Pribinova 25
811 09  Bratislava

Tel.:  +421 2 20 25 13 11
Fax:   +421 2 20 25 13 12
e-mail: office@bapol.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk