18.6.2020
ID: 4820upozornenie pre užívateľov

Novela zákona o zájazdoch

Šírenie pandémie infekčného ochorenia COVID-19 negatívnym spôsobom zasiahlo mnohé oblasti života, oblasť cestovného ruchu nevynímajúc. Na dlhšiu dobu bolo a v súčasnosti stále je obmedzené cestovanie, čo má zásadný negatívny dopad na mnohé cestovné kancelárie a tiež na cestujúcich, ktorí si zakúpili zájazdy, ktoré v dôsledku mimoriadnej situácie nie je možné uskutočniť.

Na uvedenú situáciu vláda Slovenskej republiky zareagovala predložením návrhu zákona, ktorý bol prijatý Národnou radou Slovenskej republiky ako zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. (ďalej len „novela zákona o zájazdoch“).

Podľa dôvodovej správy je cieľom novely zákona o zájazdoch v súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 reagovať na prijímanie prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo všetkých krajinách sveta spojených s obmedzeniami, respektíve zákazom vstupov do krajín, prechodom štátnych hraníc, funkčnosťou medzinárodného, ale aj vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia.... V nadväznosti na uvedené sa cestovný ruch značne obmedzil a poskytovanie zájazdov a iných služieb cestovného ruchu cestujúcim je determinované súčasnými mimoriadnymi okolnosťami. Cestujúci nemajú možnosť využiť zájazd a cestovné kancelárie zájazdy poskytujú len v obmedzenom režime.

Novelou zákona o zájazdoch sa upravuje možnosť cestovnej kancelárie navrhnúť cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde, alebo mu zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ako aj možnosť určitých skupín cestujúcich obe alternatívy odmietnuť.

Uvedené alternatívy sú aplikovateľné aj v prípadoch, ak cestujúci alebo cestovná kancelária medzičasom (v čase v čase od 12. marca 2020 do 29. mája 2020) od zmluvy o zájazde odstúpili, a to predovšetkým z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností, avšak prijaté platby doposiaľ cestujúcemu vrátené neboli.

Zmena zmluvy o zájazde

Zmena zmluvy o zájazde je vhodným riešením pre tých cestujúcich, ktorí majú aj naďalej záujem vycestovať, a to do inej, ako pôvodne zvolenej destinácie.

Ako príklad uvádza dôvodová správa k novele zákona o zájazdoch situáciu, keď cestujúci má záujem o zájazd a cestovná kancelária mu vie zájazd aj poskytnúť a vie mu navrhnúť konkrétnu zmenu zájazdu - napríklad cestujúci mal pôvodne cestovať začiatkom júna na 4 dni do Ríma, čo však nie je z objektívnych príčin možné, avšak má záujem o cestovanie aj tak - cestovná kancelária mu ponúkne zmenu - môže ísť začiatkom júla na 4 dni do Tatier, pričom mu zabezpečí ubytovanie a horského vodcu na 3 dni - cestujúci môže zmenu akceptovať a dôjde k zmene pôvodnej zmluvy o zájazde.

V prípade, ak je cena zájazdu, ktorý je predmetom zmenenej zmluvy o zájazde rozdielna, ako cena pôvodného zájazdu, cestovná kancelária a cestujúci sú povinní si vzniknutý rozdiel vzájomne vyrovnať. To znamená, že v prípade ak je cena nového zájazdu vyššia ako cena pôvodného zájazdu, cestujúci je povinný vzniknutý rozdiel doplatiť, v opačnom prípade je cestovná kancelária povinná cestujúcemu vzniknutý rozdiel vrátiť.

Režim náhradného zájazdu

Druhá možnosť prichádza do úvahy pre cestujúcich, ktorí nechcú svoj zájazd zmeniť a chcú počkať kým mimoriadna situácia pominie. V tomto prípade cestovná kancelária zašle cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde.

Ako príklad sa uvádza v dôvodovej správe k novele zákona o zájazdoch situácia, keď cestovná kancelária nevie cestujúcemu zájazd poskytnúť – napríklad cestujúci mal pôvodne cestovať v máji na 7 dní do Barcelony, avšak cestujúci nechce svoj zájazd zmeniť, a chce počkať, ako sa mimoriadna situácia vyvinie - v tomto prípade cestovná kancelária zašle cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde.

Oznámenie o náhradnom zájazde musí mať písomnú formu a doručuje sa cestujúcemu na trvanlivom nosiči.[1] Oznámenie o náhradnom zájazde musí obsahovať predovšetkým

  • výšku sumy, ktorú doposiaľ cestujúci cestovnej kancelárii zaplatil,
  • informáciu o tom, že základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté v zmluve o zájazde môžu byť po dohode s cestujúcim pri náhradnom zájazde zmenené; uvedené znamená, že po dohode s cestovnou kanceláriou môže byť zmenená napríklad cieľová destinácia zájazdu, dátum nástupu na zájazd, dĺžka pobytu, či program zájazdu,
  • informácia o práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde na inú osobu, ktorá spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde.
Obdobne, ako v prípade zmeny zmluvy o zájazde, aj v prípade náhradného zájazdu sú zmluvné strany povinné vrátiť, alebo doplatiť si rozdiel medzi sumou zaplatenou za pôvodný zájazd a cenou náhradného zájazdu. Ak si cestujúci vyberie zájazd drahší, rozdiel v cene doplatí, ak lacnejší, cestovná kancelária mu zvyšok sumy vráti.

Poskytnutiu náhradného zájazdu predchádza dohoda zmluvných strán. V prípade, ak k dohode zmluvných strán nedôjde najneskôr do 31. augusta 2021 platí, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijala, a to najneskôr do 14. septembra 2021. Predpokladom vrátenia finančných prostriedkov je uplynutie lehoty a skutočnosť, že dohoda o novom náhradnom zájazde nebola uzavretá. Cestujúci nie je povinný dokazovať z akého dôvodu sa s cestovnou kanceláriou na náhradnom zájazde nedohodol.

Novela zákona o zájazdoch ustanovuje aj výnimky, kedy je cestujúci oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde. Výnimky sa týkajú predovšetkým cestujúcich, od ktorých nie je na mieste požadovať, aby počas mimoriadnej situácie naďalej čakali na vrátenie svojich finančných prostriedkov. Ide o nasledovné kategórie cestujúcich:

  • Osoby, ktoré sú počas mimoriadnej situácie zaradené do evidencie uchádzačov o zamestnanie; táto skutočnosť sa preukazuje písomným oznámením o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie;
  • Samostatne zárobkovo činné osoby alebo jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorým bol priznaný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov; v týchto prípadoch prevažne ide o také subjekty, ktoré museli z dôvodu mimoriadnej situácie zatvoriť prevádzky, predajne a teda došlo buď k čiastočnému, alebo úplnému poklesu ich príjmu; táto skutočnosť sa preukazuje potvrdením o priznaní tohto príspevku;
  • Osamelí rodičia, ktorým bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné; uvedená skutočnosť sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že sú osamelými rodičmi;
  • Tehotné ženy; uvedená skutočnosť sa preukazuje lekárskym potvrdením;
  • Osoby vo veku 65 rokov a viac, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze, resp. inom obdobnom doklade totožnosti.
Novela zákona o zájazdoch upravuje aj čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu pre prípad, že sa niektorá z výnimiek vzťahuje len na niektorého z cestujúcich. Ak napríklad trojčlenná rodina mala zakúpený zájazd, zmluvu uzatvárala dcéra, ale len otec spadá do výnimiek, bude možné odmietnuť náhradný zájazd v režime výnimiek len vo vzťahu k otcovi.

Ak cestujúci, ktorý odmietne poskytnutie náhradného zájazdu preukáže, že spadá pod niektorú z výnimiek, cestovná kancelária je povinná bezodkladne mu vrátiť všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde bez toho, aby si účtovala akékoľvek odstupné, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu.

Novela zákona o zájazdoch rieši aj situáciu, kedy je aj napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácii v cieľovom mieste, alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu, možné zájazd podľa zmluvy o zájazde poskytnúť, avšak  cestujúci s poskytnutím zájazdu nesúhlasí (napríklad z dôvodu obáv z cestovania alebo ak nechce cestovať z iných subjektívnych dôvodov).

V týchto prípadoch musí cestujúci najneskôr do 30 dní pred začatím zájazdu cestovnej kancelárii písomne oznámiť, že na zájazd nenastúpi. Počas prvých 30 dní účinnosti novely zákona o zájazdoch, t.j. do 28. júna 2020, tak musí urobiť najneskôr 15 dní pred začatím zájazdu. Na uvedeného cestujúceho sa potom vzťahuje režim náhradného zájazdu bez možnosti uplatnenia výnimiek.

Napokon novela zákona o zájazdoch cestujúceho chráni tým, že cestovná kancelária nie je počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu oprávnená požadovať od cestujúceho úhradu splátok ceny zájazdu. Cestujúci sa tak nezaplatením týchto splátok nemôže dostať do omeškania. Uvedené neplatí, ak sa cestovná kancelária a cestujúci dohodnú na zmene zájazdu, a teda si dohodnú nové základné znaky služieb cestovného ruchu, ktoré budú cestujúcemu poskytnuté.

Pre úplnosť považujeme za potrebné spomenúť, že novela zákona o zájazdoch zachováva ochranu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie aj po tom, čo je pôvodná zmluva o zájazde zmenená alebo je cestujúcemu zaslané oznámenie o poskytnutí náhradného zájazdu.

V prípade potreby poskytnutia dodatočných informácií vo vzťahu k predmetnej téme nás neváhajte osloviť prostredníctvom formulára na položenie otázky https://covid-19.akss.sk/vy-sa-pytate-my-odpovedame/#formular-pre-otazku. V prípade konkrétnych požiadaviek z Vašej strany naša advokátska kancelária samozrejme spracuje podrobnú právnu analýzu prispôsobenú presne na mieru Vašej požiadavke, pričom odplatu za tieto služby prispôsobíme súčasnej mimoriadnej situácii.

Mgr. Lenka Veselovská,
koncipientka

JUDr. Eliška Macků, LL.M.,
advokátka


Soukeník_logo


Šoltésovej 14
811 08 Bratislava

Tel.:     +421 2 322 02 111
Fax:      +421 2 322 02 110
E-mail:   akss@akss.sk
_________________________________
Zdroje:

  • zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z.;
  • dôvodová správa k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 119/2019 Z. z. K dispozici >>> tu.

[1] Podľa § 2 písm. g) zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je trvanlivým nosičom prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo obchodníkovi uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk