1.3.2019
ID: 4410upozornenie pre užívateľov

Novela Zákonníka práce účinná odo dňa 1.1.2019

Národná rada Slovenskej republika dňa 7.12.2018 schválila návrh zákona č. 376/2018 Z. z., ktorým sa s účinnosťou odo dňa 1.1.2019 novelizuje Zákonník práce. Novelizované znenie Zákonníka práce upravuje základné práva a povinnosti medzi zamestnávateľom a zamestnancom vo vzťahu k dodržiavaniu povinnosti zamestnanca zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, akými sú pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok zamestnanca a podmienok zamestnávania.

V4 Legal, s.r.o.

Na základe zákona č. 376/2018 Z. z. sa tak v § 13 Zákonníka práce dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie, citujeme: „Zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania. Nikto nesmie byť na pracovisku prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že nezachová mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania.“

Zákonodarca súčasne v § 13 ods. 8 Zákonníka práce vyjadruje procesnoprávnu garanciu tohto práva zamestnanca, ktorý sa v prípade porušenia tejto novej povinnosti zamestnávateľa môže obrátiť na príslušný súd, nakoľko, citujeme: „Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho súkromie na pracovisku alebo v spoločných priestoroch bolo narušené nedodržaním podmienok podľa odseku 4 alebo že zamestnávateľ nedodržal podmienky podľa odseku 5, môže sa obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany.

Táto novosformulovaná procesnoprávna garancia sa má v právnej praxi využívať napr. v prípadoch, kedy by bol zamestnanec svojím zamestnávateľom pokutovaný, prípadne inak postihovaný za svoje prejavy na pracovisku alebo mimo neho v súvislosti s prezradením informácií o výške svojej mzdy alebo spôsobe jeho odmeňovania. V takomto prípade prípadná existencia zmluvného záväzku zamestnanca vo vzťahu k mlčanlivosti zamestnanca o vyššie uvádzaných skutočnostiach nezakladá právny nárok zamestnávateľa na vyvodzovanie nepriaznivých následkov voči zamestnancovi pre porušenie jeho pracovných povinností a je zo zákona absolútne neplatná.

Neplatnosť takéhoto ustanovenia pracovnej zmluvy alebo dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, je vyjadrená v novom zákonnom ustanovení § 43 ods. 4 Zákonníka práce.

Na základe vyššie uvádzanej právnej úpravy je zamestnanec v prípade jeho postihu zamestnávateľom oprávnený obrátiť sa na príslušný súd, a podľa skutkového stavu veci napr. žiadať, aby zamestnávateľ upustil od svojho protiprávneho konania a prípadne mu nahradil škodu, ktorá zamestnancovi v dôsledku takéhoto konania zamestnávateľa vznikla.

Na záver si dovoľujeme uviesť, že v súvislosti s prijatou novelizáciou vznikla súčasne niektorým zamestnávateľom, ktorí aktuálne majú v pracovných zmluvách so svojimi zamestnancami zmluvne ustanovenú povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, ktorých sa predmetná novela týka, povinnosť zosúladiť novú zákonnú úpravu s obsahom práv a povinností ich zamestnancov. Vyššie uvedenú povinnosť si tak môžu splniť vypracovaním dodatku k pracovným zmluvám.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok o danej problematike neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu V4 Legal, s.r.o., ktorá Vám v oblasti pracovného práva poskytne kvalifikované právne poradenstvo.

JUDr. Mária Ignáciková,
advokátska koncipientkaTvrdého 4
010 01 Žilina

Obchodná 2
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 41 32 11 290
Fax.:    +421 41 32 11 292
e-mail:    info@v4legal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk