19.8.2021
ID: 5173upozornenie pre užívateľov

Novela živnostenského zákona účinná od 1.8.2021

Zákonom č. 261/2021 Z. z. došlo k významnej novele zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) (ďalej ako „Živnostenský zákon“) s účinnosťou od 1.8.2021. Táto novela priniesla viaceré zmeny, ktorých hlavným cieľom je zjednodušenie živnostenského podnikania, zníženie pokút, ktoré hrozia podnikateľovi za nesplnenie zákonom uložených povinností, alebo skrátenie, resp. zrušenie niektorých lehôt.

Za jedny z najdôležitejších zmien považujeme zníženie neprimeranej administratívnej záťaže podnikateľov, spočívajúcej v zúžení povinnosti preukazovať skutočnosti, ktoré sú známe z informačných systémov verejnej správy alebo z úradnej činnosti a odstránenie minimálnej a maximálnej dĺžky trvania pozastavenia živnosti, prípadne skrátenie požiadaviek na trvanie praxe v odbore. V tomto článku predkladáme sumarizáciu najpodstatnejších zmien, ktoré táto novela priniesla.
 

Aké údaje už nemusíte predkladať živnostenskému úradu?

Pri ohlasovaní živností po 01.08.2021 už nebude príslušný živnostenský úrad vyžadovať od ohlasovateľa údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzickej osoby za účelom overenia jej bezúhonnosti, teda miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky. Je však potrebné uviesť, že ohlasovateľ je naďalej povinný poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v prípade, že ich nie je možné získať z informačných systémov.

 

Odstránenie obmedzení týkajúcich sa trvania pozastavenia živnosti podnikateľa

Pôvodný zámer zákonodarcu v tomto prípade bol pôvodné lehoty skrátiť, resp. predĺžiť (v prípade minimálnej dĺžky pozastavenia živnosti zo šiestich mesiacov na jeden mesiac, v prípade maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti z troch rokov na štyri roky), avšak schválená novela predmetné obmedzenia trvania doby pozastavenia živnosti vypustila úplne. To znamená, že živnostník je oprávnený voľne rozhodovať o tom, od kedy do kedy bude mať svoju živnosť pozastavenú. Čo sa týka samotných účinkov oznámenia živnostenskému úradu platí, že účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti živnostenskému úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom. Po pozastavení prevádzkovania živnosti podnikateľ nadobudne živnostenské oprávnenie uplynutím doby pozastavenia prevádzkovania živnosti alebo dňom uvedeným v oznámení o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti.


Úprava ohlasovacej povinnosti pri zriadení prevádzkarne

Prijatou novelou sa zmenila aj povinnosť podnikateľa oznámiť zriadenie prevádzkarne najneskôr v deň jej zriadenia. Podľa aktuálne platnej právnej úpravy je podnikateľ povinný oznámiť zriadenie prevádzkarne príslušnému živnostenskému úradu v lehote do 15 dní od jej zriadenia. Ako vyplýva z §17 ods. 5 Živnostenského zákona, na základe živnostenského oprávnenia je možné živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach.

Zmeny týkajúce sa remeselných a viazaných živností


Podľa § 21 Živnostenského zákona sa odborná spôsobilosť preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru. Novelou sa príslušné požiadavky na trvanie praxe menia v prospech živnostníka.

Po účinnosti predmetnej novely sa vyššie uvedené doklady nahrádzajú nasledovnými dokladmi:

 

  1. výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej (pôvodne jednoročnej) praxe v odbore alebo jednoročnej (pôvodne dvojročnej) praxe v príbuznom odbore alebo

 

  1. vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej (pôvodne jednoročnej) praxe v odbore alebo jednoročnej (pôvodne dvojročnej praxe v príbuznom odbore alebo

 

  1. dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v písmenách a) a b) a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej (pôvodne dvojročnej) praxe v odbore alebo dvojročnej (pôvodne trojročnej) praxe v príbuznom odbore alebo

 

  1. diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej šesťmesačnej (pôvodne jednoročnej) praxe v odbore alebo jednoročnej (pôvodne dvojročnej praxe) v príbuznom odbore alebo

 

  1. osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo

 

  1. dokladom o vykonaní najmenej šesťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako štyri (pôvodne tri) roky.

 

Novela tiež reflektuje aktuálne záujmy a potreby spoločnosti a živnostníkov samotných, a v dôsledku nízkeho záujmu podnikateľov zrušila niektoré remeselné živnosti ako galvanizácia kovov a smaltovanie a od 01.08.2021 sú tieto činnosti voľnou živnosťou. Zároveň sa znížila aj miera regulácie, najmä sa skrátilo trvanie potrebného vzdelávania alebo odbornej praxe.

 

Novelou došlo k zníženiu pokút

Prijatá novela znížila pokutu hroziacu za neohlásenie zriadenia prevádzkarne z pôvodnej maximálnej sadzby do 1659 EUR na aktuálnu sadzbu maximálne do 663 EUR. Od 01.08.2021 teda môže živnostenský úrad v sídle kraja uložiť pokutu do 663 EUR, ak živnostník neohlási zriadenie prevádzkarne, alebo neohlási zrušenie prevádzkarne.

 

Legislatívna zmena týkajúca sa cudzincov

Novela upravila aj praktickú otázku týkajúcu sa previazania vzniku živnostenského oprávnenia a povolenia na pobyt cudzincov. Podľa novely, fyzickým osobám, ktoré majú bydlisko v krajine mimo Európskej únie, alebo v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj sa vznik ich živnostenského oprávnenia viaže na udelenie povolenia na pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov. Pri tejto skupine cudzincov tak živnostenské oprávnenie vzniká až najneskôr dňom udelenia povolenia na pobyt na území Slovenskej republiky.

 

Záver

Schválená novela účinná od 01.08.2021 pozitívne ovplyvní živnostníkov, a to najmä odbremenením od prílišnej byrokracie a priznaním väčšej voľnosti pri nakladaní so svojou živnosťou. Takisto aj ústretovejšie požiadavky na trvanie praxe, ako aj zníženie hroziacich pokút v prípade nesplnenia povinností sú zmenami, ktoré budú podnikateľským prostredím vnímané pozitívne.
 

Mgr. Patrik Budke
 

Malata_logo_300
 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk