Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
29.1.2020
ID: 4691upozornenie pre užívateľov

Nový zákon o občianskych preukazoch

Od 1. decembra nadobudol účinnosť zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o občianskych preukazoch“ alebo „Zákon“). Týmto zákonom sa zároveň zrušuje zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon prináša zmeny aj v podobe novinky, ktorou je možnosť vydať občiansky preukaz aj deťom mladším ako 15 rokov a tiež občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Vychádzajúc z dôvodovej správy k Zákonu o občianskych preukazoch, tento zákon sa predkladal na schválenie najmä z dôvodu vytvorenia nových systémových úprav a legislatívneho rámca na vydávanie občianskych preukazov bez podoby tváre v súvislosti s projektom elektronického zdravotníctva, ktoré si vyžiadali vypracovanie nového zákona a nielen novely predchádzajúceho zákona. Občiansky preukaz s podobou alebo bez podoby tváre budú jedinými dokladmi umožňujúcimi prístup k zdravotnej dokumentácii z elektronickej zdravotníckej knižky občana podľa zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V4 Legal, s.r.o.

V zmysle § 2 ods. 3 Zákona o občianskych preukazoch občan, ktorý dovŕšil vek 15 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný byť držiteľom občianskeho preukazu, ak nie je v ustanoveniach Zákona ustanovené inak. Držiteľom občianskeho preukazu môže byť aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo občan mladší ako 15 rokov.

Z citovaného ustanovenia Zákona teda vyplýva, že povinnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu sa vzťahuje na občana staršieho ako 15 rokov, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Občania, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a občania mladší ako 15 rokov budú mať možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu.

Občiansky preukaz bez podoby tváre

Zákon o občianskych preukazoch zavádza nový typ dokladu - občiansky preukaz bez podoby tváre. Občiansky preukaz bez podoby tváre obsahuje elektronický čip aj bezpečnostný osobný kód (tzv. BOK) a má slúžiť občanovi na autentifikáciu pri prihlasovaní do elektronických služieb.

Občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydáva automaticky t. j. z úradnej moci a na základe údajov z registra fyzických osôb občanovi mladšiemu ako 15 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky pri narodení alebo pri udelení štátneho občianstva a občanovi mladšiemu ako 15 rokov, ktorý sa prihlásil na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Občiansky preukaz bez podoby tváre sa vydáva s platnosťou na 15 rokov (§ 13 ods. 2 Zákona).  

Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický s občianskym preukazom, so zapisovanými údajmi v rozsahu meno a priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo a časová platnosť. Občiansky preukaz bez podoby tváre neobsahuje fotografiu ani podpis držiteľa. Priestor určený na podobu tváre a podpis zostane teda prázdny, resp. so záznamom v tejto časti, aby sa zamedzilo pozmeneniu tohto dokladu.

Vydaný občiansky preukaz bez podoby tváre Ministerstvo vnútra zašle občanovi na adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Občiansky preukaz bez podoby tváre, ktorý nebude prevzatý v odbernej lehote, sa zašle na príslušný útvar v mieste trvalého pobytu občana, na ktorom si ho občan môže prevziať.

V zmysle prechodných ustanovení zákona občanovi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý do 31. decembra 2021 nedovŕši vek 15 rokov, vydá Ministerstvo vnútra občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb najneskôr do 31. decembra 2021. Občanovi staršiemu ako 65 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý nie je držiteľom občianskeho preukazu s elektronickým čipom, vydá Ministerstvo vnútra občiansky preukaz bez podoby tváre z úradnej moci na základe údajov z registra fyzických osôb v rovnakej lehote ako v predchádzajúcom prípade maloletých, t. j. najneskôr do 31. decembra 2021.

Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť o vydanie občianskeho preukazu jeho zákonný zástupca okrem podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu dovŕšenia veku 15 rokov.

Na platnosť občianskeho preukazu bez podoby tváre by nemal mať vplyv ani prípadné vydanie štandardného občianskeho preukazu pre dieťa do 15 rokov na účely cestovania, ktorý bude mať kratšiu platnosť (v takom prípade bude môcť byť občan držiteľom oboch dokladov).

Maloletí – občiansky preukaz s podobou tváre


Ako sme spomínali v úvode článku, Zákon zavádza možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu s podobou tváre aj pre občana mladšieho ako 15 rokov. Tento doklad sa vydáva s obmedzenou platnosťou analogicky podľa platnosti cestovných dokladov. Občiansky preukaz sa občanovi, ktorý dovŕšil vek 15 rokov, vydáva s platnosťou na 10 rokov; občanovi mladšiemu ako 15 rokov sa vydáva s platnosťou na 5 rokov a občanovi mladšiemu ako 6 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky.

Občiansky preukaz (s podobou tváre) môže slúžiť ako cestovný doklad pri cestovaní v rámci Európskej únie a v rámci niektorých ďalších krajín, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Správny poplatok za vydanie občianskeho preukazu je v sume 4,50 EUR (pre porovnanie: za vydanie cestovného pasu je určený správny poplatok od 8 EUR do 33 EUR).

Ďalšie zmeny

Zmenou oproti starému zákonu o občianskych preukazoch je, že občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v zahraničí môže tiež požiadať o vydanie občianskeho preukazu, pričom sa v doklade uvedie miesto jeho pobytu v zahraničí a skratka štátu pobytu v zahraničí. Zákon tak reaguje na vývoj za posledné roky, ktorý poukazoval na početnú skupinu občanov Slovenskej republiky s pobytom v zahraničí, ktorí podľa predchádzajúceho zákona nemali zákonnú možnosť byť držiteľom občianskeho preukazu, a teda nemali ani možnosť využívať elektronickú funkcionalitu občianskych preukazov, čo bolo možné v porovnaní s občanmi Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky považovať za obmedzujúce.

Na žiadosť žiadateľa sa v občianskom preukaze môže uviesť skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy, alebo skratka titulu, krvná skupina, podskupina a Rh faktor, závažná choroba, ktorá za určitých okolností vyžaduje okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci a údaj o ťažkom zdravotnom postihnutí a o odkázanosti na sprievodcu (na žiadosť občana sa uvedie aj druh zmyslového postihnutia).

Ďalšou zmenou zavedenou Zákonom je možnosť podať žiadosť o vydanie občianskeho preukazu aj na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí a to z akéhokoľvek dôvodu. Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu na zastupiteľskom úrade nie je obmedzené a umožňuje sa vo všetkých prípadoch tak, akoby občan podával žiadosť na príslušnom útvare.

Vargová
Mgr. Zuzana Vargová,
advokátkaTvrdého 4
010 01 Žilina

Obchodná 2
811 06 Bratislava

Tel.:    +421 41 32 11 290
Fax.:    +421 41 32 11 292
e-mail:    info@v4legal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk