20.3.2013
ID: 67upozornenie pre užívateľov

Obmedzenia pri prevode bytu

Obmedzenie pri prevode bytu vyplývajúce zo zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

 
 bnt attorneys-at-law, s.r.o.
 
S vlastníctvom bytu v bytovom dome je často spojené vlastníctvo či spoluvlastníctvo nebytového priestoru. Nebytovým priestorom resp. podielom na ňom môže byť napríklad parkovacie miesto. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (len „zákon o vlastníctve bytov“) obmedzuje vlastníka vo voľnom nakladaní s takýmto nebytovým priestorom.
 
Zákon totiž priznáva nájomcovi tohto nebytového priestoru ako aj vlastníkom a nájomcom ostatných bytov v dome právo na prednostné odkúpenie nebytového priestoru, ak sa vlastník tohto nebytového priestoru rozhodne previesť nebytový priestor na tretiu osobu. Vlastník je teda povinný, nebytový priestor ponúknuť vyššie uvedeným osobám.
 
Ak ponuku na predaj nevyužije nikto z uvedených osôb a nebytový priestor má byť prevedený na inú osobu, je potrebný súhlas spoločenstva vlastníkov bytov v dome. Pri hlasovaní na schôdzi prináleží jeden hlas nielen každému vlastníkovi bytu, ale aj každému nájomcovi bytu ako aj každému nájomcovi nebytového priestoru, čo je v zákone neobvyklá úprava. Na platnosť zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nebytovému priestoru sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšinou všetkých hlasov.
 
V praxi to znamená, že hoci prevod vlastníctva bytu obmedzený nie je, v prípade, že okrem bytu vlastníte aj nebytový priestor, ste nútený najprv nebytový priestor príp. svoj podiel na ňom ponúknuť osobám, ktorým prináleží predkupné právo. A aj keď si tieto osoby predkupné právo neuplatnia, je prevod vlastníctva k nebytovému priestoru možný len s predchádzajúcim súhlasom spoločenstva vlastníkov bytov resp. vlastníkov bytov.

Zdroj: Zákon č. 182/1993 Z. z.

Mgr. Iva Hulmanová

Mgr. Iva Hulmanová,
advokátka


bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Cintorínska 7
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 88 00 88
Fax:  +421 2 57 88 00 89
e-mail: info.sk@bnt.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk