27.7.2017
ID: 3763upozornenie pre užívateľov

Oddlženie ako možnosť začať odznova?

Ostatnou novelou zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) účinnou od 01.03.2017 zaviedol zákonodarca do nášho právneho poriadku nový inštitút oddlženia.

 
 Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners
 
Procesnoprávna úprava inštitútu oddlženia existovala už aj pred ostatnou novelou ZKR, jej využitie však bolo značne obmedzené, o čom svedčia aj štatistiky o počte oddlžení za posledné roky. Kým predošlý, zdĺhavý, procesný postup umožňoval oddlženie fyzickej osoby až po skončení konkurzu na jej majetok s následným trojročným skúšobným obdobím, v súčasnosti je proces oddlženia nastavený značne pružnejšie.

Oddlženie od 01.03.2017 je možné realizovať prostredníctvom dvoch procesných postupov upravených v štvrtej časti ZKR, buď ako oddlženie konkurzom alebo ako oddlženie splátkovým kalendárom, pričom voľba je ponechaná na dlžníka za splnenia zákonných predpokladov. O oddlžení súd rozhodne jediným uznesením súčasne s vyhlásením konkurzu alebo s určením splátkového kalendára. 

Oddlženie konkurzom

Oddlženie konkurzom v sebe spája účinky vyhlásenia konkurzu a zároveň účinky oddlženia, teda zbavenia dlhov fyzickej osoby. Oproti predchádzajúcej právnej úprave nie je už potrebné, aby dlžník mal majetok postačujúci na úhradu nákladov konkurzu. Sumu na zloženie preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu, ktorá je vo výške 500,00 EUR + 20% DPH (ak je správca platiteľom DPH) poukáže na účet správcu Centrum právnej pomoci. Dlžník je povinný tento preddavok vrátiť Centru právnej pomoci v mesačných splátkach v lehote troch rokov od jeho poskytnutia. Okrem platobnej neschopnosti sa však vyžaduje, aby sa proti dlžníkovi viedlo exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie. Aktívna vecná legitimácia na podanie návrhu svedčí výlučne dlžníkovi.

Výhodou novej právnej úpravy oddlženia pre dlžníkov je aj právo dlžníka na nepostihnuteľnú časť obydlia, ktorá je v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 45/2017 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určená vo výške 10.000,00 EUR, pričom dlžník je oprávnený z osobitného bankového účtu použiť z tejto sumy mesačne najviac 250,00 EUR.

Oddlžením súd dlžníka zbaví všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. ZKR taxatívne vypočítava pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze, pričom v rozsahu, v ktorom tieto pohľadávky nebudú uspokojené v konkurze, sa stávajú voči dlžníkovi pro futuro nevymáhateľné. ZKR určuje za nevymáhateľné nielen pohľadávky v rozsahu, v ktorom boli v konkurze prihlásené prihláškou, ale neboli uspokojené, ale aj tie pohľadávky, ktoré sa môžu uspokojiť iba v konkurze aj keď do konkurzu neboli prihlásené, a to v rozsahu v akom súd zbaví dlžníka dlhov.

Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka, prechádza oprávnenie dlžníka nakladať a konať s majetkom podliehajúcim konkurzu na správcu ustanoveného súdom náhodným výberom, pričom správca konaná v mene a na účet dlžníka. Právne úkony dlžníka voči veriteľom urobené počas konkurzu, ktoré ukracujú majetok podliehajúci konkurzu sú v zmysle ZKR neúčinné. Správca fakultatívne môže udeliť dlžníkovi alebo jemu blízkej osobe súhlas užívať obvyklým spôsobom vec podliehajúcu konkurzu. Súhlas správcu bude zrejme podmienený s ohľadom na povahu veci, na ktorú sa má súhlas vzťahovať, tak aby nedošlo k poškodeniu, strateniu alebo zničeniu veci, alebo inému zníženiu jej hodnoty, okrem bežného opotrebenia. Domnievame sa, že toto ustanovenie sa bude prevažne týkať hnuteľných vecí, ktoré sú súčasťou nehnuteľnosti dlžníka (bežné vybavenie domácnosti), ktorá má byť v konkurze speňažená za účelom uspokojenia pohľadávok veriteľov.

Vyhlásením konkurzu sa zastavujú všetky exekučné a obdobné vykonávacie konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúcemu konkurzu. Ostatné exekučné a vykonávacie konania a prerušujú, pričom po vyhlásení konkurzu nie je možné začať proti dlžníkovi nové exekučné a obdobné vykonávacie konanie.

Je potrebné upozorniť, že oddlženie konkurzom v sebe spája aj ďalší dôsledok a to zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov, pričom majetok patriaci do BSM bude patriť do konkurznej podstaty. Druhý manžel má voči konkurznej podstate právo na vydanie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia, ak do konkurznej podstaty bolo zaradené obydlie dlžníka patriace do BSM.

Pozitívne je treba hodnotiť úpravu, podľa ktorej zabezpečené pohľadávky sú v režime nedotknutých pohľadávok, čím sa vytvára možnosť nezosplatňovania pohľadávok zabezpečených veriteľov. Zabezpečený veriteľ sa môže s prihliadnutím na výšku svojej pohľadávky a hodnoty zabezpečenia rozhodnúť, či predmetnú pohľadávku v konkurze prihlási, alebo nie. Neprihlásením pohľadávky však stráca možnosť byť uspokojený aj z ostatného majetku zaradeného do konkurznej podstaty.

Zaujímavosťou je novozavedený inštitút práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, ktorý môže so súhlasom dlžníka uplatniť dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Možno konštatovať, že ide o zaujímavý spôsob speňaženia majetku konkurznej podstaty tak pre dlžníka, ktorý môže určiť, kto z vymenovaných osôb nadobudne tento majetok, ako aj pre veriteľov, keďže to môže za istých okolností spôsobiť vyšší výťažok zo speňažovania.

Oddlženie splátkovým kalendárom

Druhou alternatívnou možnosťou oddlženia je oddlženie splátkovým kalendárom. Obdobne ako pri oddlžení konkurzom aj v tomto prípade je aktívne vecne legitimovaný na podanie návrhu jedine dlžník. Rovnako sa tiež vyžaduje preukázanie skutočností, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné alebo obdobné vykonávacie konanie.

Súd po zistení, že návrh spĺňa obligatórne náležitosti poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi spočívajúcu v odklade všetkých exekúcií vedených voči dlžníkovi. Vyvstáva však otázka či ochrana sa poskytuje iba voči veriteľom, ktorí uplatňujú svoje pohľadávky cestou súdneho exekútora (spravidla subjekty súkromného práva) alebo sa predmetné ustanovenie vzťahuje aj na obdobné vykonávacie konania, kedy je vymáhajúcim subjektom subjekt verejnej správy. Zastávame názor, že poskytnutá ochrana sa bude vzťahovať iba na exekúcie, pričom vymáhanie ostatných pohľadávok nebude predmetným uznesením súdu o poskytnutí ochrany dotknuté, aj keď uvedená problematika môže byť spôsobená nedôslednosťou zákonodarcu.

Oddlženie splátkovým kalendárom je pre dlžníka výhodnejšie, keďže tento nepríde o celý svoj majetok, ktorý by podliehal konkurzu, ale dlžník je povinný plniť splátkový kalendár počas obdobia piatich rokov. Zákonodarca však správne určuje limity, ktoré musia byť pri určení splátkového kalendára dodržané. Splátkovým kalendárom musia byť uspokojené pohľadávky aspoň do výšky 30 %, pričom splátkovým kalendárom sa musia pohľadávky veriteľov uspokojiť v rozsahu aspoň o 10 % väčšom ako by boli uspokojené v konkurze. Predpokladáme, že inštitút oddlženia splátkovým kalendárom bude preferovaný pri „novo“ dlžníkoch, ktorých majetok (alebo jeho časť) ešte nebol postihnutý núteným výkonom rozhodnutia.

Pri oboch spôsoboch oddlženia bola zavedené obligatórne zastúpenie dlžníka Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centom právnej pomoci v záujme zníženia zamedzenia pokutníctvu a zbytočnému ukracovaniu konkurznej podstaty trovami zastúpenia.

Určitú mieru ochrany práv veriteľov poskytuje právna úprava oddlženia v prípade preukázania nepoctivého zámeru dlžníka. Veriteľ dotknutý oddlžením sa môže domáhať zrušenia oddlženia pre nepoctivý zámer dlžníka v šesť ročnej prekluzívnej lehote od vyhlásenia konkurzu resp. určenia splátkového kalendára.

Na pováženie zostáva možnosť dlžníka uchádzať sa o oddlženia raz za desať rokov. Takouto možnosťou dostáva dlžník niekoľko opakovaných „druhých“ šancí zbaviť sa dlhov, čo však môže pôsobiť nepriaznivo na právnu istotu veriteľov.

Či sa podarí naplniť úmysel zákonodarcu umožniť dlžníkom zbaviť sa svojich dlhov a tým ich aj motivovať viesť riadny život ukáže až aplikačná prax konkurzných súdov, ako budú pristupovať k jednotlivým návrhom a tiež aktivita dlžníkov.


Mgr. Matej Oslacký,
advokátsky koncipient


Malata, Pružinský, Hegedüš & Partners s. r. o.

Apollo Business Center II
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 321 130 31
Fax: +421 2 321 441 48
email: office@mph-advocates.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk