16.1.2019
ID: 4359upozornenie pre užívateľov

Opatrovníctvo dospelých dostane novú podobu

Po viac ako 50 rokoch čaká dôležitý inštitút občianskeho práva -opatrovníctvo, veľká reforma. Cieľom je zvýšiť ochranu osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, a takisto zvýšiť zodpovednosť potomkov za rodičov a príbuzných.

​V našom živote sa každý deň stretávame so situáciami, keď musíme urobiť nejaký právny úkon, napríklad už len tým, že si v obchode kúpime chlieb. Aj takáto bežná činnosť je totiž právnym vzťahom medzi zákazníkom, teda spotrebiteľom a podnikateľom. V spoločnosti máme aj ľudí, ktorí pre duševnú poruchu, alebo nadmerné požívanie alkoholických nápojov, nie sú vôbec schopní robiť niektoré právne úkony. V praxi sa totiž stalo veľa prípadov, keď tieto osoby zneužili cudzí ľudia, ale aj príbuzní, na prevod majetku či iné formy obohatenia sa. Inštitút opatrovníctva dospelých nebol od roku 1964 vôbec podstatne reformovaný. A to aj napriek tomu, že zdravotnícke štatistiky poukazujú na zvyšujúci sa počet ľudí s duševnou poruchou: Na Slovensku bolo v roku 2014 evidovaných približne 400 000 ľudí s duševnou poruchou. Medziročne vzrástol počet nových pacientov s diagnózou zistenou prvýkrát v živote o 136,7 na 10 000 osôb, čo predstavuje viac ako 74 000 pacientov. Pre porovnanie - v roku 2000 to bolo približne 66 500 pacientov. Najčastejšie išlo o ľudí v produktívnom veku od 18 do 65 rokov.

Súd po podaní návrhu môže rozhodnúť o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a osobe ustanoví opatrovníka, ktorý preberá v súdom vymedzenom rozsahu právnu starostlivosť o túto osobu. Mnohí ľudia si však opatrovníctvo mýlia s opatrovateľstvom, pričom opatrovníctvo je len právne, teda zákonné zastúpenie osoby, ktorá má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony.

V súčasnosti užšia pracovná skupina pod záštitou štátnej tajomníčky MS SR Edity Pfundtner zložená z odborníkov z MS SR, MPSVaR, komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, finalizuje prípravy reformy opatrovníctva. Cieľom reformy je zlepšenie postavenia chorých a postihnutých ľudí, ktorí pre svoju chorobu nemôžu robiť právne úkony. Rovnako sa reformou zvýši ochrana týchto osôb pred zneužívaním zo strany opatrovníka. V prípade zdravých osôb by sa otvorila nová možnosť, a to preventívne s ohľadom na budúcnosť ustanoviť si konkrétneho opatrovníka, ktorý by ich v prípade nespôsobilosti zastupoval. 

Cieľom reformy je aj zvýšiť zodpovednosť potomkov za rodičov, alebo príbuzných, aby sa bezdôvodne nevyhýbali povinnosti opatrovníctva, ktoré si mylne zamieňajú s opatrovateľstvom. A v neposlednom rade reforma má prispieť k ochrane seniorov pred neuváženými prevodmi ich obydlí a zneužívanie ich zhoršeného mentálneho stavu na prevod hnuteľných a nehnuteľných vecí.

Užšia pracovná skupina zapracovala na poslednom stretnutí ďalšie návrhy a pripomienky, aby bola reforma opatrovníctva čo najefektívnejšia a myslela na rôzne prípady, ktoré sa v praxi môžu vyskytnúť.​


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk