Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
24.11.2016
ID: 3535upozornenie pre užívateľov

Ostanú od 1. januára 2017 tisíce zahraničných štatutárov bez priameho prístupu do elektronických schránok právnických osôb?

Začiatok roka 2017 predstavuje pre orgány verejnej správy a podnikateľský sektor významný krok smerom k elektronizácii a digitalizácii vzájomného vzťahu. Od 1. januára 2017 pristúpi štát k automatickej aktivácií elektronických schránok pre všetky obchodné spoločností a zapísané organizačné zložky pôsobiace na Slovensku. Uvedeným krokom má byť podnikateľskej sfére uľahčená komunikácia so štátnymi inštitúciami a má predstavovať úvod do moderného vzťahu podnikateľ – štát. Vyzerá to však tak, že z pohľadu orgánov verejnej správy, nie je podnikateľ ako podnikateľ.

 
 Dvořák Hager Partners SK
 
Stručný prehľad k elektronickým schránkam k 1. 1. 2017

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) (ďalej len „Zákon“) sa 1. januára 2017 prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk automaticky aktivuje všetkým obchodným spoločnostiam ich elektronická schránka. To znamená, že od 1. januára 2017 sa budú úradné a súdne dokumenty doručovať viac než 269-tisíc právnickým osobám elektronicky do ich elektronickej schránky a takéto doručovanie bude mať rovnaké právne účinky ako pri ich doručovaní v listinnej podobe.

Prístup do elektronickej schránky pre „slovenský“ štatutárny orgán

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby získa jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ak disponuje nasledovným:

  • Elektronický občiansky preukaz s čipom, ktorý musí mať definovaný bezpečnostný osobný kód (BOK) (ďalej len „eID karta“);
  • Čítačka na „eID karty“, ktorý slúži na prihlásenie sa elektronickým občianskych preukazom;
  • Softvér „eID client“, ktorý slúži na prácu s elektronickým občianskych preukazom.

Práve získanie eID karty predstavuje pre právnické osoby, ktorých štatutárnych orgán je zahraničnou osobou, zásadný problém.

Komplikácie prístupu do elektronických schránok pre zahraničných štatutárov

Štatutárny orgán, ktorý je zahraničnou osobou má v súčasnosti 3 možnosti ako získať prístup do elektronickej schránky:

  • 1) Získa občianstvo Slovenskej republiky a požiada o vydanie eID karty
  • 2) Požiada o vydanie dokladu o pobyte spolu so žiadosťou o pridelenie elektronického čipu
  • 3) Udelí súhlas a plnú moc na prístup a nakladanie s elektronickou schránkou inej osobe

Je veľmi nepravdepodobné, že by bol zahraničný štatutár v snahe o získanie prístupu do elektronickej dátovej schránky ochotný zriecť sa svojho zahraničného občianstva s cieľom získať štátne občianstvo Slovenskej republiky. Odhliadnuc od jeho pohnútok, je takýto postup pre svoju časovú náročnosť do 1. 1. 2017 nemožný.

Druhou možnosťou je požiadanie o vydanie dokladu o pobyte spolu so žiadosťou o pridelenie elektronického čipu. Táto možnosť je síce menej administratívne náročná, avšak stále predstavuje pre zahraničného štatutára z nášho pohľadu nadbytočnú administratívnu záťaž. Iný, „slovenský“ štatutár takému obmedzeniu vystavený nie je, a to napriek tomu, že obaja majú v zmysle právnych predpisov rovnaké práva a povinnosti pri zastupovaní „svojej“ obchodnej spoločnosti.

V súčasnosti teda spoločnosti so zahraničným štatutárom bez povoleného pobytu na území SR (štatutári, ktorí sú občanmi členského štátu EÚ odhliadnuc od elektronickej komunikácie povolenie na pobyt nepotrebujú) prakticky neostáva iná možnosť, ako na prístup a nakladanie s elektronickou schránkou splnomocniť inú osobu, ktorá je občanom Slovenskej republiky alebo osobou s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky a ktorá zároveň disponuje eID kartou.

V tomto prípade teda musí štatutár nájsť osobu, ktorej zverí prístup a predovšetkým pravidelnú kontrolu elektronickej dátovej schránky obchodnej spoločnosti. Vybraná osoba musí byť pre štatutára do takej miery dostatočne dôveryhodná, že bude vykonávať v mene spoločnosti jednotlivé úkony spojené s riadnym preberaním úradných písomností.

Takejto osobe udelí štatutárny orgán súhlas a plnú moc na prístup a nakladanie s elektronickou schránkou. Uvedený dokument, musí byť podaný v písomnej forme s úradne osvedčeným podpisom na Úrad vlády SR, pričom jeho spracovanie trvá približne 5 pracovných dní.

Nádej pre spoločnosti s zahraničným štatutárom schválená na poslednú chvíľu?

Dňom 9. 11. 2016 bolo začaté skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa štát snaží „na poslednú chvíľu“, t.j. od 1. 12. 2017 zabezpečiť pre zahraničných štatutárov možnosť obdobného prístupu do elektronickej schránky, ako keby disponovali elektronickým občianskym preukazom s čipom. Mali by mať možnosť získať tzv. dočasný alternatívny autentifikátor.

Napriek tomu, že takáto snaha štátu je určite pozitívna a pre tisícky zahraničných štatutárov „životne dôležitá“, sú v návrhu viaceré nedostatky. Napr. z návrhu a vôbec z inštitútu tzv. dočasného autentifikátora nie je vôbec zrejmé, v čom spočíva jeho dočasnosť, nie je jasné jeho trvanie, jeho zánik, pričom tento inštitút Zákon vôbec neupravuje.

Je otázne, či sa takéto riešenie navrhnuté na poslednú chvíľu ukáže ako efektívne, a či nebolo zo strany štátu vhodné, aby sa danou problematikou technického riešenia zaoberal v oveľa väčšom časovom predstihu.

Záver

Dňa 1. 1. 2017 budú všetkým obchodným spoločnostiam a organizačným zložkám automaticky aktivované elektronické schránky. Štatutárne orgány sú povinné zabezpečiť si do schránky prístup. Pre štatutárov so slovenským občianstvom alebo štatutárov s povolením na pobyt v SR by to nemalo predstavovať žiadne neprekonateľné ťažkosti.

Zahraniční štatutári majú situáciu podstatne ťažšiu. Môžu však využiť jednu z aktuálne fungujúcich možností uvedených vyššie, ktorou si splnia svoju povinnosť a zabezpečia si najneskôr k 1. 1. 2017 prístup do elektronickej schránky svojej spoločnosti najmä preto, že povinnosti plynúce z dokumentov doručených dotknutým spoločnostiam budú platiť a s nimi rovnako aj všetky prípadné dôsledky.


Mgr. Martin Baraniak,
advokát


Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o.

Cintorínska ul. 3/a
811 08 Bratislava

Tel.: +421 2 32 78 64 - 11
Fax: +421 2 32 78 64 - 41
e-mail: bratislava@dhplegal.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk