20.5.2015
ID: 2893upozornenie pre užívateľov

Parlament navrhuje zmeny pre bezpečnejšie zdravotníctvo v EÚ

Európsky parlament prijal súbor odporúčaní zameraných na zvýšenie bezpečnosti pacientov. Poslanci okrem iného požadujú viac úsilia v boji proti zvyšujúcej sa odolnosti voči antibiotikám, zodpovednejšie využívanie existujúcich liečebných postupov a podporu inovácií. Zamerali sa tiež na infekcie v zariadeniach zdravotnej starostlivosti, ktoré postihujú 8 - 12% hospitalizovaných pacientov v EÚ, sú zodpovedné za 37.000 úmrtí ročne a neúmerne zaťažujú obmedzené rozpočty na zdravotníctvo.

"Úsporné opatrenie nesmú byť zavádzané spôsobom, ktorý má dopad na bezpečnosť pacientov, zamestnancov či odborníkov v nemocniciach," uviedol spravodajca uznesenia Piernicola Pedicini (EFDD, IT). "V Európe zomiera každoročne 25.000 ľudí následkom rastúcej rezistencie voči existujúcim antimikrobiálnym látkam. Musíme preto podporiť výskum nových typov liečiv. V oblasti veterinárnej medicíny je potrebné zamedziť online predaju antimikrobiálnych látok a ich preventívneho využívania," dodal.

Poslanci schválili nelegislatívne uznesenie o bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti v Európe pomerom hlasov 637 (za): 32 (proti): 10 (zdržalo sa hlasovania).

Obmedzené výdavky na zdravotníctvo škodia pacientom

Súčasná hospodárska kríza vytvára podľa poslancov zvýšený tlak na rozpočty členských štátov, a má tak vplyv na bezpečnosť pacientov. Parlament preto vyzval členské štáty EÚ, aby bezpečnosť pacientov nebola ovplyvnená úspornými opatreniami a aby systémy zdravotnej starostlivosti zostali primerane financované.

Antibiotiká: Najprv diagnóza, potom predpis

Poslancami navrhnuté opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť zodpovednejšie využívanie antibiotík, zahŕňajú:

  • prísne vykonávanie právnych predpisov zakazujúcich poskytovanie antibiotík bez predpisu,
  • vykonanie vhodnej mikrobiologickej diagnostiky pred predpísaním antibiotík,
  • uplatňovanie zodpovedných marketingových postupov zabraňujúcich konfliktu záujmov medzi výrobcami liekov a osobami, ktoré ich predpisujú a
  • zlepšenie informovanosti o monitoringu v oblasti využívania antibiotík a antibiotickej rezistencie a posilnenie kontroly v súvislosti s infekciami v zariadeniach zdravotnej starostlivosti.

Poslanci tiež vyzvali farmaceutické spoločnosti na zvýšenie investícií do vývoja nových antimikrobiálnych látok a požiadali Komisiu, aby zvážila legislatívny rámec na podporu vývoja nových antibiotík.

Veterinárne antibiotiká: Výzva na obmedzenie preventívneho využívania

Poslanci presadzujú zodpovedné využívanie antimikrobiálnych látok vo veterinárnom lekárstve, vrátane medikovaných krmív, povolením ich použitia len na liečbu po lekárskej diagnóze. Na pôde Parlamentu v súčasnosti prebieha diskusia o dvoch návrhoch legislatívnych aktov v tejto oblasti.

Uznesenie požaduje obmedziť používanie antibiotík pre zvieratá postupným ukončením ich profylaktického využívania. Využívanie metafylaxie, teda hromadného podávania liekov zvieratám s cieľom liečiť ochorením postihnuté jedince v chove a predchádzať infikovaniu zdravých jedincov, by malo byť podľa poslancov tiež znížené na minimum.

Súvislosti

Podľa odhadov trpí 8 až 12 % hospitalizovaných pacientov v EÚ v dôsledku nežiaducich udalostí, pričom takmer polovici z týchto udalostí by sa dalo predísť. Najčastejšími nežiaducimi udalosťami sú infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou, udalosti súvisiace s podávaním liekov a komplikácie počas chirurgických zákrokov alebo po nich.

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Zdroj: TS EP

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk