15.5.2024
ID: 6066upozornenie pre užívateľov

Parlament schválil historicky prvé pravidlá EÚ o boji proti násiliu na ženách

Cieľom nových pravidiel je predchádzať rodovo motivovanému násiliu a chrániť jeho obete, najmä ženy a obete domáceho násilia.Parlament v stredu prijal vôbec prvé pravidlá EÚ týkajúce sa boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, a to 522 hlasmi za, 27 proti a 72 sa zdržalo hlasovania. V novej smernici sa požaduje zavedenie prísnejších zákonov proti kybernetickému násiliu, lepšia pomoc pre obete a opatrenia na prevenciu znásilnení.

Nové pravidlá zakazujú mrzačenie ženských pohlavných orgánov a nútené manželstvá. Obsahujú aj osobitné usmernenia k trestným činom spáchaným online, ako je zverejňovanie súkromných údajov alebo nahých obrázkov (tzv. cyber-flashing).

Súčasťou novej legislatívy bude aj rozšírený zoznam priťažujúcich okolností pre zločiny, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie tresty. Patrí medzi ne aj trestná činnosť voči verejným činiteľom, novinárom alebo obhajcom ľudských práv. V zozname priťažujúcich okolností sa uvádza aj zámer potrestať obete na základe ich rodu, sexuálnej orientácie, farby pleti, vierovyznania, sociálneho pôvodu či politického presvedčenia, ako aj snaha chrániť alebo očistiť svoju „česť“.

Sprístupnenie služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia

V prvom rade bude potrebné obetiam zaistiť pocit bezpečia, okrem iného aj sprístupnením ubytovania. Takisto by mali mať prístup k zdravotnej starostlivosti vrátane služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia. Orgány členských štátov budú mať prísnejšie povinnosti týkajúce sa nahlasovania a zbierania dôkazov. Okrem toho budú musieť lepšie informovať verejnosť o tom, že pohlavný styk bez súhlasu sa považuje za trestný čin.

Parlament trvá na tom, aby Komisia každých päť rokov podávala správu o tom, či je potrebné tieto pravidlá upraviť.

Vyhlásenia spoluspravodajkýň

Spoluspravodajkyňa z Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť Frances Fitzgerald (EPP, IE) povedala: „Parlament dnes urobil prvý krok, aby sa Európa stala prvým kontinentom na svete, ktorý ukončí násilie páchané na ženách. Ide o rozsiahly právny predpis, ktorý zabráni násiliu páchanému na ženách, ochráni obete a bude stíhať páchateľov, čím zabezpečí holistický prístup k riešeniu týchto ohavných zločinov. Bez odstránenia násilia páchaného na ženách nemôže existovať rovnosť. Musíme zabezpečiť, že tí ktorí páchajú takéto zločiny, neostanú bez trestu."

Spoluspravodajkyňa z Výboru pre občianske slobody Evin Incir (S&D, SV) uviedla: „Táto prelomová smernica stelesňuje náš neochvejný záväzok posilňovať práva žien a zachraňovať životy. Keď budeme kráčať vpred, pamätajme na tento moment ako na prvý historický krok pri posilňovaní práv žien a osvetľovaní cesty k budúcnosti, v ktorej môže každá žena žiť bez strachu a útlaku. Je to víťazstvo spravodlivosti a rovnosti v celej Európskej únii."

Ďalší postup

Nové pravidlá nadobudnú účinnosť dvadsať dní po ich zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Členské štáty budú mať tri roky na to, aby sa pripravili na vykonávanie ustanovení.

Zdroj: TS Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk