3.5.2022
ID: 5414upozornenie pre užívateľov

Parlament ústavnou väčšinou schválil kľúčovú reformu súdnej mapy

​Súdny systém na Slovensku čakajú veľké zmeny. Poslanci Národnej rady SR dnes ústavnou väčšinou definitívne odobrili reformu súdnej mapy, ktorú predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vzniknú nové mestské súdy v Bratislave a Košiciach. Vďaka zväčšeniu súdnych obvodov budeme mať špecializovaných sudcov, čo ľuďom prinesie rýchlejšie, kvalitnejšie aj zrozumiteľnejšie súdne rozhodnutia. Novinkou budú aj samostatné správne súdy na Slovensku, ktoré riešia spory medzi občanom a štátom.

Reforma súdnej mapy je súčasťou reforiem podporených z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti spravodlivosti, a zároveň dôležitým krokom, vďaka ktorému, spolu s ďalšími zásadnými zmenami, dostaneme náš justičný systém do formy. 

„Dnešok je významný deň pre našu justíciu. Podarilo sa presadiť najväčšiu zmenu slovenského súdnictva za ostatné desaťročia, ktorá sa dotkne každého súdu. Za kľúčové pri reforme považujem, aby umožnila špecializáciu sudcov. Aby ľudia mali rýchlejšie, kvalitnejšie a zrozumiteľnejšie súdne rozhodnutia  a aby sa vytvoril reálny priestor pre náhodný výber sudcov. Osobitne s ohľadom na všetko, s čím sa v justícii teraz boríme a na akej úrovni nedôveryhodnosti je, považujem za dôležité, aby ten systém bol o to viac nastavený tak, aby nekalým praktikám na súdoch ani nedával priestor,“ uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.

Schválený návrh súdnej mapy vo veľkej miere reflektuje pripomienky naprieč sudcovskou komunitou aj prokuratúrou. Diskutovali sme aj s poslancami a mnohé pripomienky, ktoré od nich odzneli, sú v schválenom návrhu rovnako zreflektované. Návrh súdnej mapy vo veľkej miere zachováva pracoviská súdov a dáva priestor na to, aby fungovali ďalej. Obava, že zamestnanci stratia svoje pôsobisko a sudcovia budú musieť niekde viac dochádzať, je týmto návrhom značne odstránená. Súčasne sú však naplnené aj ciele reformy. Zväčšujeme obvody, čo je kľúčové. Zväčšenie obvodov na okresnej úrovni  dáva priestor na to, aby všetci sudcovia spadli do jedného koša. Tým vytvárame priestor, aby sa sudcovia mohli špecializovať na hlavné agendy, aby fungoval skutočne náhodný výber vecí, ktoré dostane sudca na stôl a aby rozhodnutia boli rýchlejšie, kvalitnejšie a zrozumiteľnejšie pre ľudí. A o to pri reforme súdnej mapy ide.

Ciele súdnej mapy:

Špecializácia sudcov – Zväčšenie súdnych obvodov umožňuje sudcom, aby sa špecializovali na jednu hlavnú agendu, ktorej sa chcú venovať. Tak ako v zdravotníctve platí, že kvalitu zabezpečí cievar, srdciar, traumatológ..., teda špecialista, rovnako je to aj v súdnictve. Vďaka zmene súdnej mapy sa sudcovia môžu špecializovať na civilnú, obchodnú, trestnú, rodinnú a správnu agendu. Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej oblasti, čo predpokladá aj kvalitnejšie rozhodnutie.

Rýchlejšie konania – Neskorá spravodlivosť nie je spravodlivosť. Ak rozhodnutie neprichádza v primeranom čase, ťažko hovoriť o spravodlivosti. Súdy nemajú problém vybaviť v reálnom čase došlý počet jednoduchších a rutinných vecí. Skutočným problémom sú zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá neprimerane dlhý čas. Občania a podnikatelia to vnímajú ako nízku vymožiteľnosť práva. A práve špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí.

Primeraná dostupnosť – prístup k spravodlivosti nie je daný kilometrami cesty na súd, ale rýchlosťou a kvalitou rozhodovania. Ide o napĺňanie práva na súdnu ochranu. Právo na súd v každom meste neexistuje. Právo na spravodlivé rozhodnutie v primeranej lehote, naopak, existuje. A toto právo vedia napĺňať len efektívne fungujúce súdy.

Súdna mapa v kocke

  • PRVOSTUPŇOVÉ SPRÁVNE SÚDY

Vďaka zmene, ktorú presadila ministerka spravodlivosti M. Kolíková vzniknú na Slovensku samostatné správne súdy so sídlami v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Ide o veľmi dôležitý krok. Správna agenda je osobitná agenda a spor medzi občanom a štátom je iný ako spor medzi občanmi, s ktorými sa obraciame bežne na súdy. Osobitne s ohľadom na minulosť, ktorú sme tu mali pred rokom 1989, dáva vybudovanie správneho súdnictva garanciu, že princípy právneho štátu berieme veľmi vážne na ceste k demokracii a že práve spory medzi občanom a štátom majú vážnu váhu. V tejto súvislosti je vybudovanie správneho súdnictva tou najlepšou cestou.

  • MESTSKÉ SÚDY BRATISLAVA A KOŠICE

V Bratislave a Košiciach vzniknú mestské súdy. Už len reorganizácia súdov v týchto dvoch najväčších mestách je obrovský krok. Bratislavské a košické okresné súdy riešia štvrtinu všetkých súdnych prípadov na Slovensku. Je preto prirodzené, že ľudia sa cez fungovanie práve týchto súdov pozerajú na fungovanie a dôveryhodnosť justície na Slovensku. 

V zmysle schváleného návrhu vnikne jeden mestský súd v Košiciach a 4 mestské súdy v Bratislave. Vznikajúce mestské súdy v Bratislave budú kauzálne príslušné pre vybavovanie určenej hlavnej súdnej agendy, a to Mestský súd Bratislava I pre trestnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava II pre rodinnoprávnu agendu, Mestský súd Bratislava III pre obchodnoprávnu agendu a Mestský súd Bratislava IV pre občianskoprávnu agendu. Docielime tak špecializáciu sudcov na hlavné agendy, rovnomerné zaťaženie sudcov a rovnaký prístup k spravodlivosti pre ľudí bez ohľadu na to, v ktorej mestskej časti bývajú.

  • OKRESNÉ SÚDY

Vo vzťahu k okresným súdom vznikne 33 obvodov okresných súdov (namiesto súčasných 54 okresných súdov). Zväčšenie súdnych obvodov je dôležitá zmena na ceste k špecializácii sudcov, a tým pádom aj k rýchlejším, kvalitnejším a zrozumiteľnejším súdnym rozhodnutiam pre ľudí.

  • KRAJSKÉ SÚDY

V prípade krajských súdov sa nemení počet krajských súdov. Avšak, napriek zachovaniu všetkých krajských súdov bude zabezpečený cieľ súdnej mapy, ktorým je špecializácia sudcov. Obchodnoprávnu a rodinnoprávnu agendu budú totiž vybavovať kauzálne príslušné krajské súdy. V prípade  obchodnoprávnej agendy to bude Krajský súd v Bratislave pre obvody BA, TT a NR, Krajský súd v Banskej Bystrici pre obvody BB, TN a ZA a Krajský súd v Košiciach pre obvody KE a PO. V prípade rodinnoprávnej agendy to bude Krajský súd v Trnave pre obvody  BA, TT a NR, Krajský súd v Žiline pre obvody BB, TN a ZA a Krajský súd v Prešove pre obvody KE a PO. V prípade rodinnoprávnej agendy sa zároveň stanovuje pravidlo, podľa ktorého senát kauzálne príslušného súdu vycestuje za účastníkom konania do pojednávacej miestnosti iného krajského súdu, v ktorého obvode je prvostupňový súd, ktorého rozhodnutie je napadnuté odvolaním. Všetky krajské súdy budú naďalej vybavovať občianskoprávnu a trestnoprávnu agendu. 

Mapy nájdete na stiahnutie >>> tu.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk